|

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ภาค 4 ลงสงขลา แจงแผนการทำงาน ปี 63

72049982_1283771401822998_2362655921777147904_n

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ภาค 4 ลงพื้นที่ จ.สงขลา ติดตาม พร้อมทั้งชี้แจงแผนการปฏิบัติงานโครงการ “จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.” ประจำปี 2563 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชน รวมทั้งสร้างความรักความสามัคคีแก่ทุกภาคส่วน ตามพระราโชบายของ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ช่วงบ่ายวานนี้ (3 ต.ค. 62) ที่ ศาลากลางจังหวัดสงขลา พันเอก อนุสรณ์ โออุไร เลขานุการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ภาค 4 (ศอ.จอส.904) เป็นประธานการประชุมชี้แจงแผนการปฏิบัติงานโครงการ “จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.” ประจำปี 2563 ซึ่งได้ร่วมกับ ศอ.จอส.904 จังหวัดสงขลา โดยมี นายวรณัฏฐ์ หนูรอต ปลัดจังหวัดสงขลา ตลอดจนผู้แทนส่วนราชการในพื้นที่ อาทิ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา , สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา , สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ฯลฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชน รวมทั้งสร้างความรักความสามัคคีแก่ทุกภาคส่วน ตามพระราโชบายของ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

72364753_1408446019314256_2069464261398102016_n

ทั้งนี้ จังหวัดสงขลา ได้มีการรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้ , กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา อาทิ การปลูกต้นไม้ , การจัดกิจกรรม Big Cleaning รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก และการให้ความรู้ด้านสาธารณสุขในการป้องกันโรค รวมทั้งการดูแลสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง , จิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน วัด และพระอารามหลวง 50 แห่ง โบสถ์คริสต์ และมัสยิดในพื้นที่ รวมจำนวน 70 แห่ง , กิจกรรม Big Cleaning ในเรือนจำทั้ง 5 แห่งของจังหวัดสงขลา ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2562 ทั้งการทำความสะอาดเรือนนอน การตัดแต่งกิ่งไม้ และการปรับปรุงทัศนียภาพเรือนจำ , โครงการ “ราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความ ดี ด้วยหัวใจ” , การจัดอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ รวมทั้งการรับสมัครจิตอาสาเพิ่มเติม เป็นต้น

นอกจากนี้ ในห้วงต่อไปจะมีการขยายการดำเนินงานจิตอาสาเพิ่มขึ้น อาทิ จิตอาสาวิทยากรครู D.A.R.E. , จิตอาสาเกษตรกร , จิตอาสาจราจร , จิตอาสาสาธารณสุข , จิตอาสายุวชน เป็นต้น

71210484_1368216123334016_7062164233177268224_n

พันเอก อนุสรณ์ โออุไร เลขานุการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ภาค 4 กล่าวว่า ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ภาค 4 รับผิดชอบในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ ซึ่งต้องขอชื่นชมจิตอาสาจังหวัดสงขลาที่ได้ดำเนินงานอย่างเข้มแข็ง และต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ได้มีการมอบแนวทางการปฏิบัติงานทั้งในระดับภาค และระดับจังหวัด ซึ่งจะมีการขยายขอบเขตจิตอาสาให้มากกว่าเดิม โดยจะเน้นให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชน ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ฯลฯ ครอบคลุมทุกมิติ โดยควรเริ่มจากผู้นำในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สู่อำเภอ และจังหวัดต่อไป

71335928_624319797974866_834446067540951040_n

สุธิดา พฤกษ์อุดม / ข่าว สวท.สงขลา

โปรดปราน บุญธรรม / ภาพ KTSLive 3 ต.ค. 62

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=46979

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us