|

เกษตรเขต 5 คว้าผลการประกวดบุคคลและหน่วยงานดีเด่นระดับประเทศ หลายประเภท

IMG-7217

กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานดีเด่นประจำทุกปี เพื่อเป็นการยกย่อง สร้างขวัญกำลังใจ เผยแพร่เกียรติคุณ ส่งเสริมให้บุคคลและหน่วยงานพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และในปี 256 ผลการคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานดีเด่นระดับประเทศ กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีการประกาศแล้ว โดยภาคใต้ ได้รับรางวัลที่ 1 เกือบทุกประเภท

นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ให้ข้อมูลว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ให้ความสำคัญกับการทำงานแบบมีส่วนร่วมและการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการทำงาน ทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่ เกษตรกร หน่วยงานราชการและภาคเอกชน ซึ่งต่างก็มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่แตกต่างกันออกไป การทำงานร่วมกันจึงเป็นการใช้จุดแข็งของแต่ละหน่วยงานมาช่วยเสริมสร้างให้เกิดเป็นผลงานและความสำเร็จร่วมกัน โดยยึดหลัก “Smart & Strong Together” ในลักษณะร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหา และร่วมรับประโยชน์ เจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตรจะต้องร่วมมือร่วมใจในการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ให้เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง อันจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายสำคัญของงานส่งเสริมการเกษตร คือ “เกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน” และได้เล็งเห็นว่าบุคคลและหน่วยงานเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ ดังนั้น เพื่อสนับสนุนการสร้างนักส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานให้สามารถทำงานตามบทบาทหน้าที่ให้เกิดผลสำเร็จ มีการบริหารทีมงานในหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้บุคคลและหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ได้รับการยกย่อง เผยแพร่เกียรติคุณ สร้างความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร จึงได้ดำเนินการจัดให้มีการคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานดีเด่นทุกปี โดยแบ่งการคัดเลือกเป็น 2 กลุ่ม 8 ประเภท ดังนี้ 1. กลุ่มบุคคลดีเด่น ได้แก่ ประเภทเกษตรตำบลดีเด่น อำเภอดีเด่น นักส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัดดีเด่น นักส่งเสริมการเกษตรส่วนกลางดีเด่น เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสนับสนุนดีเด่น 2. กลุ่มหน่วยงานดีเด่น ได้แก่ ประเภทศูนย์ปฏิบัติการดีเด่น สำนักงานเกษตรอำเภอดีเด่น สำนักงานเกษตรจังหวัดดีเด่น

IMG-7218

ในส่วนของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ได้ส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานได้มีการพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่และหน่วยงาน พร้อมส่งเสริมให้ทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้ ได้เข้าร่วมการประกวดต่างๆ ซึ่งการคัดเลือกต่างๆ ของกรมส่งเสริมการเกษตร จะต้องผ่านการคัดเลือกผ่านระดับเขต ซึ่งเป็นการคัดกรองผลงานก่อนเป็นการเบื้องต้น เพื่อคัดเลือกระดับประเทศต่อไป

IMG-7219

ทั้งนี้ ผลการคัดเลือกในปี 2562 ครั้งนี้ 14 จังหวัดภาคใต้ ได้รับการคัดเลือกรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ 4 ประเภท ดังนี้ บุคคลดีเด่น เกษตรอำเภอดีเด่น ได้แก่ นางเจษฎา ธัมมิกะกุล เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) สำนักงานเกษตรอำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี, นักส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัดดีเด่น ได้แก่ นางสุภาภรณ์ คงฉิม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา, หน่วยงานดีเด่น สำนักงานเกษตรอำเภอดีเด่น ได้แก่ สำนักงานเกษตรอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา และสำนักงานเกษตรจังหวัดดีเด่น ได้แก่ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช

IMG-7220

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=47114

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us