|

มทร.ศรีวิชัย เปิดรับบทคัดย่อ การประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 5 ‘ศาสตร์บูรณาการงานวิจัย เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน’

73319002_417702615462131_2694995917001457664_n

การทำวิจัยเป็นหัวใจสำคัญของการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยและถือเป็นกลไกสำคัญ ต่อการพัฒนาสังคมและประเทศ ผลงานวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระและงานวิจัยของนักศึกษานับว่า มีความสำคัญยิ่ง เป็นแหล่งข้อมูลและองค์ความรู้ที่มีคุณค่า สามารถพัฒนาและนำไปประยุกต์ใช้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติได้ต่อไป ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา คณะศิลปศาสตร์ได้สร้างบัณฑิตเป็นจำนวนหลายพันคนซึ่งถือเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตบัณฑิตด้านศิลปศาสตร์ ที่มีศักยภาพแห่งหนึ่งของภาคใต้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ในปี พ.ศ.2563 ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะศิลปศาสตร์ จึงมีแนวคิดในการจัดประชุมวิชาการเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์คณะศิลปศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีเวทีในการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ โครงงาน หรือการศึกษาอิสระ โดยกำหนดหัวข้อในการประชุมครั้งนี้ คือ การประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 5 “ศาสตร์บูรณาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 5th Liberal Arts National ConferenceIntegrated Disciplines and Research for Sustainable Development(LAC 2020) 12 – 13 March 2020

001

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้อันได้มาจากกระบวนการวิจัยของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยและมหาลัยอื่นๆทั้งของรัฐและเอกชน เป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ ระหว่าง นักศึกษา คณาจารย์ และนักวิชาการอีกทั้งจะเป็นการสนับสนุนให้นักศึกษา ศิลปศาสตร์ผลิตผลงานวิจัยเพื่อนำมาแก้ไขปัญหาและพัฒนาหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนสังคมและประเทศชาติให้ขับเคลื่อนไปอย่างมีศักยภาพ รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายการทำงานวิจัยร่วมระหว่างบุคลากรของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ

LIB_0267

ซึ่งมีสาขาของการนำเสนอทั้งหมด 6 สาขา ดังนี้ สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขาคหกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์การอาหาร สาขาภาษาต่างประเทศ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม การประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์

KINN1559

นิสิต นักศึกษา อาจารย์ บุคคลทั่วไป และผู้ที่สนใจ สามารถส่งบทคัดย่อได้แล้วตั้งแต่บัดนี้ – 30 พฤศจิกายน 2562 ผ่านทางเว็บไซต์ http://libarts.rmutsv.ac.th/lac2020/ และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://libarts.rmutsv.ac.th/lac2020/ หรือสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย โทรศัพท์ 074 317 189 ดร.โกสินทร์ ทีปรักษพันธ์ 091-049-8885 ผศ.จิรภัทร ภู่ขวัญทอง 081-599-5796

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=47233

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • ภัณฑ์กา: เก่งจัง
  • สุทธิ​ ป​นาท​กู​ล​: เปนแนวทางที่ดีมากแต่ควรหาสถานท ี่มารองรับนักท่องเที่ยวอย่างเห มาะสมด้วยการปรชาสัมพันธ์ต้อ...
  • นัชนันท์ โชติธรรม: อยากทราบค่าใช้จ่าย นักเรียนประจำ ป.1 ค่ะ
  • อโณชา ชัยหานิตย์: ผมเปนฝีมาแปดปีแล้วฝีคัฑสรูทผ่า สองครั้งแล้วยังไม่หายทำไงดีครั บหมอบอกว่าผ่าไม่ถึงรูทวารหารูไ ม่เจอ...
  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ

ข่าวมาใหม่

Find Us