|

‘IED Volunteer Spirit จิตอาสากล้าทำดีเพื่อสังคม’ ครุศาสตร์ฯ มทร.ศรีวิชัย ลงพื้นที่พัฒนา ร.ร.วัดท่าข้าม

3

“การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย” นอกจากจะต้องบ่มเพาะตนเองให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะสำคัญในวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกแห่งการทำงานแล้ว การทำกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ยังถือ เป็นภารกิจหนึ่งที่ทางสถานศึกษาสามารถใช้ฝึกฝนนักศึกษาให้มีจิตสาธารณะได้เป็นอย่างดี

ซึ่งนอกจากการเป็น “ครูช่าง” แล้ว นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ยังเป็น “ครูเพื่อสังคม” โดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาและมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม โดยมีการบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาเรียน ภายใต้โครงการ IED Volunteer Spirit จิตอาสากล้าทำดีเพื่อสังคม ณ โรงเรียนวัดท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งมีกิจกรรมการพัฒนาชุมชน โดยการทำความสะอาดพื้นที่ในโรงเรียนทาสีสนามเด็กเล่นและห้องน้ำตัดหญ้าสนามฟุตบอล

4

อาจารย์ฉารีฝ๊ะ หัดยี อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี กล่าวว่า การเรียนรู้ในห้องเรียนเป็นกระบวนการเรียนที่เพิ่มเติมความรู้ทางด้านวิชาการให้แก่นักศึกษา แต่การให้นักศึกษาได้ออกมาเรียนรู้นอกห้องเรียนโดยได้ใช้ทักษะ ความรู้จากในห้องเรียนมาบูรณาการกับการใช้ชีวิต จะทำให้นักศึกษาเข้าใจ และปรับตัวในการใช้ชีวิตได้ ซึ่งการที่นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน จะส่งเสริมให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาและเป็นครูช่างนักปฏิบัติที่มีจิตสาธารณะ ได้เป็นอย่างดี

5

1

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=47244

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us