|

คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา จัด 100 ปี ร้อยวรรณกรรม ประกวดความเรียง กวีนิพนธ์ เรื่องสั้น “ราชภัฏในความทรงจำ”

โครงการ 100 ปี ร้อยวรรณกรรม มรภ.สงขลา

คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา เปิดเวทีโชว์ความคิดสร้างสรรค์ทางวรรณศิลป์ จัดโครงการ 100 ปี ร้อยวรรณกรรม ประกวดผลงานประพันธ์ 3 ประเภท ความเรียง เรื่องสั้น กวีนิพนธ์ หัวข้อ “ราชภัฏในความทรงจำ” ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ – 30 พ.ย. 62

ผศ.นาถนเรศ อาคาสุวรรณ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงโครงการ 100 ปี ร้อยวรรณกรรม ว่า ในวาระครบรอบ 100 ปี มรภ.สงขลา ซึ่งมีประวัติศาสตร์อันยาวนานต่อวงวิชาการและการศึกษาของประชาชนในท้องถิ่น โดยมีปรัชญาว่าสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น บทบาทของ มรภ.สงขลา จึงเป็นความทรงจำ ความหวัง และความเชื่อมั่นของนักเรียน นักศึกษา ชุมชน ตลอดจนหน่วยงานของรัฐ ในการนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เล็งเห็นถึงความสำคัญของมหาวิทยาลัยที่มีบทบาทต่อทัศนคติ จิตสำนึกของชุมชน และเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่สำคัญของคนในท้องถิ่น จึงจัดโครงการ 100 ปี ร้อยวรรณกรรม เพื่อประกวดผลงานประพันธ์ 3 ประเภท คือ 1. ความเรียง 2. เรื่องสั้น และ 3. กวีนิพนธ์ (กลอนสุภาพ) ในหัวข้อ “ราชภัฏในความทรงจำ”

ดร.กมลทิพย์ กาลพันธ์ อาจารย์สาขาภาษาไทย ผู้เสนอโครงการ กล่าวว่า โครงการนี้กำหนดจัด 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การเปิดรับผลงานประกวด ตั้งแต่บัดนี้-30 พฤศจิกายน ระยะที่ 2 การตัดสินผลงานประกวดและประกาศผลการประกวด วันที่ 10 ธันวาคม และ กิจกรรมเสวนาวรรณกรรมและรับรางวัล ในวันที่ 20 ธันวาคม2562 ทั้งนี้ เพื่อให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปร่วมกันส่งผลงานเข้าประกวด เป็นเวทีในการแสดงออกถึงการรับรู้บทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏในการรับรู้ของคนทั่วไป ซึ่งนับว่าเป็นช่องทางหนึ่งที่ทำให้นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปสะท้อนมุมมอง ทัศนคติ และความหวังที่มีต่อ มรภ.สงขลา และเป็นการเปิดโอกาสให้มีความคิดสร้างสรรค์ด้านทักษะทางวรรณศิลป์ การเล่าเรื่องตามทัศนะที่มีต่อความเป็นมหาวิทยาลัยของท้องถิ่นในสังคม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ ดร.กมลทิพย์ กาลพันธ์ โทร. 08 4995 8754 สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โทร.074 260262 หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมทางแฟนเพจ www.facebook.com/husoskru และเว็บไซต์ http://human.skru.ac.th

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=48121

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us