|

ม.อ. รับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 “โควตายุวเกษตรกร”

Untitled

นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ให้ข้อมูลว่า กรมส่งเสริมการเกษตร มีนโยบายทำความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาเยาวชนเกษตร โดยการส่งเสริมและจัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรกรในระดับอุดมศึกษา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของเยาวชนในระดับอุดมศึกษาโดย มีความองค์ความรู้ทางการเกษตร โดยคาดหวังให้เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่และก้าวไปสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ในอนาคต โดยใช้หลักการ “ปลูกฝัง เรียนรู้ บ่มเพาะ ต่อยอด” และใช้กระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกรในการพัฒนาเยาวชนเกษตร ในการนี้สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงาน โดยการจัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรกรในมหาวิทยาลัย จำนวน 2 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ในส่วนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีการจัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรกรในคณะทรัพยากรธรรมชาติ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2561 สมาชิกกลุ่มจำนวน 30 คน และทางมหาวิทยาลัยได้มีโครงการรับสมัครสมาชิกยุวเกษตรกร เข้าศึกษาต่อในสาขาเกษตรศาสตร์และสาขาวาริชศาสตร์ปีการศึกษา 2562 และสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา  ได้สั่งการให้จังหวัดดำเนินการจัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรกรในระดับมัธยมปลาย เพื่อรองรับการทำความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในการรับสมัครสมาชิกยุวเกษตรกรเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและพัฒนาเยาวชนเกษตรเป็นผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ โดยนำร่องที่โรงเรียนบ้านเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

นายสุพิท ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ในปีการศึกษา 2563 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ให้โควตาพิเศษ แก่ยุวเกษตรกร จำนวน 14 คน ดังนี้ สาขาสัตวศาสตร์ จำนวน 1 คน สาขาวาริชศาสตร์ จำนวน 1 คน สาขาพืชศสาสตร์ จำนวน 2 คน สาขาพัฒนาการเกษตร จำนวน 5 คน สาขาการจัดการศัตรูพืช จำนวน 2 คน และสาขาปฐพีศาสตร์ จำนวน 3 คน โดยสมัครได้ระหว่างวันที่ 3 – 11 ธันวาคม 2562 สมัครทาง Online : http://www.natres.psu.ac.th ซึ่ง โดยผู้สนใจสมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์ – คณิต 2. มีเกรดเฉลี่ยสะสม วิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ รวมกันไม่ต่ำกว่า 2.50 (5 ภาคการศึกษา) 3. มีสัญชาติไทย 4. ผู้สมัครต้องเป็นสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรจากทั่วประเทศและกลุ่มจะต้องจดทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรอย่างถูกต้อง 5. คุณสมบัติไม่เป็นไปตาม ข้อ 4 ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะทรัพยากรธรรมชาติ

ทั้งนี้ หากยุวเกษตรกรคนไหน สนใจเข้ารับโควตาพิเศษนี้ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์ 074- 286040 หรือ 074- 286235

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=48306

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us