|

สงขลาเดินหน้าพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 16 อำเภอ มุ่งเน้นให้ได้รับประโยชน์เต็มที่

75282368_2612855762127973_3216851906802483200_o

สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา เดินหน้าพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรในพื้นที่ 16 อำเภอ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 มุ่งเน้นให้เกษตรกรได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่

วันนี้ (13 พ.ย. 62) โรงแรมสมิหลา บีช รีสอร์ท สงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายวรณัฏฐ์ หนูรอต ปลัดจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 เพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรในพื้นที่ 16 อำเภอ โดยมีนายวิชัย ศรีสมโภชน์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ เกษตรอำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรระดับจังหวัด เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรระดับอำเภอ วิทยากรและเจ้าหน้าผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม 200 คน

75252868_2612855742127975_6534773095683588096_o

นายวรณัฏฐ์ หนูรอต ปลัดจังหวัดสงขลา กล่าวว่า งานส่งเสริมการเกษตรเป็นงานหลักที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรของจังหวัดสงขลา มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี มีคุณภาพชีวิตครอบครัวที่มั่นคงซึ่งประชากรร้อยละ 70 ของจังหวัดสงขลาประกอบอาชีพด้านการเกษตร ซึ่งการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด เป็นกลไกหลักที่จะเชื่อมโยงการปฏิบัติงานในระดับนโยบาย คือ กรมส่งเสริมการเกษตร กับจังหวัดถือเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันในระดับพื้นที่ โดยมีสำนักงานเกษตรจังหวัดเป็นหน่วยงานหลัก ในการดำเนินงานขอให้ผู้เข้าร่วมให้ความสำคัญกับงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับจังหวัดอย่างต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2563 มีภารกิจที่ต้องดำเนินการจำนวนมาก ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องสร้างงานให้เกิดขึ้นในพื้นที่มุ่งเน้นเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่

75250998_2612855825461300_8705046750689230848_o

นายวิชัย ศรีสมโภชน์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัดเป็นส่วนหนึ่งของการจัดเวทีตามระบบส่งเสริมการเกษตร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรทราบแนวทางและนโยบายที่สำคัญในงานส่งเสริมการเกษตร มีการร่วมอภิปรายกลุ่มเพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรประจำปี 2563 ของจังหวัดสงขลาและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการทำงาน และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานต่างๆ และร่วมกันแก้ไขปัญหาในประเด็นเร่งด่วน (Hot Issue) ที่เกิดขึ้น ตลอดจนเป็นเวทีเชื่อมโยงวิชาการจากแหล่งความรู้ทางวิชาการไปสู่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

72625099_2612855782127971_1153015306692591616_o

สำหรับเนื้อหาของการจัดเวทีฯ ประกอบด้วย การทบทวนทำความเข้าใจนโยบาย ผลลัพธ์และภารกิจการดำเนินงานของปี 2563 และการจัดทำแนวทางปฏิบัติงานร่วมกันในนอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการขับเคลื่อนงานตามภารกิจและนโยบายที่สำคัญของสำนักงานเกษตรจังหวัด เนื้อหาประกอบด้วย 1. การขยายผลโครงการพระราชดำริ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและสืบสานศาสตร์พระราชา 2. บริหารจัดการสินค้าเกษตรโดยยึดหลักตลาดนาการเกษตรและสร้างรายได้แก่เกษตรกร 3. พัฒนาองค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรรุ่นใหม่ 4. สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายและบูรณาการทุกภาคส่วน 5. ช่วยเหลือดูแลและให้บริการเกษตรกรและ 6. พัฒนาองค์กร ระบบการทำงาน และบุคลากร กรมส่งเสริมการเกษตร

74475956_2612855855461297_8501111563057364992_o

74614054_2612855988794617_4887629657081380864_o

75543624_2612856265461256_6579161879040491520_o

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว

อรรคพงษ์- ชลิตา/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

13 พ.ย. 62

 

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=48440

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • ภัณฑ์กา: เก่งจัง
  • สุทธิ​ ป​นาท​กู​ล​: เปนแนวทางที่ดีมากแต่ควรหาสถานท ี่มารองรับนักท่องเที่ยวอย่างเห มาะสมด้วยการปรชาสัมพันธ์ต้อ...
  • นัชนันท์ โชติธรรม: อยากทราบค่าใช้จ่าย นักเรียนประจำ ป.1 ค่ะ
  • อโณชา ชัยหานิตย์: ผมเปนฝีมาแปดปีแล้วฝีคัฑสรูทผ่า สองครั้งแล้วยังไม่หายทำไงดีครั บหมอบอกว่าผ่าไม่ถึงรูทวารหารูไ ม่เจอ...
  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ

ข่าวมาใหม่

Find Us