|

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ลงสงขลา เปิดโครงการเตรียมความพร้อมแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5ddc80e797b36069321848a4e174c66b_small

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา เปิดโครงการเตรียมความพร้อมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ มุ่งส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง รวดเร็ว และสอดคล้องกับสภาพปัญหา

วันนี้ (13 พ.ย. 62) ที่โรงแรมหรรษา เจ.บี. อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) และการส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีนายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และนายวิฑูร เอี่ยมโอภาส สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมให้การต้อนรับ และมีผู้เข้าร่วมการอบรม ประกอบด้วย ผู้บริหาร ปลัด หรือเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี และ 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า 400 คน

2afe0406b3d32bb263e0aefcb895792b_small

นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การจัดโครงการเตรียมความพร้อมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) และการส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยในครั้งนี้ นับเป็นโครงการที่มีความสำคัญ และเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างมาก เพราะปัจจุบันการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในการบริหารจัดการบ้านเมืองของประเทศ โดยเฉพาะการเพิ่มบทบาทให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการจัดบริการสาธารณะในท้องถิ่น เพื่อให้การบริการสาธารณะด้านต่าง ๆ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน ได้อย่างทั่วถึง รวดเร็ว และสอดคล้องกับสภาพปัญหาในแต่ละท้องถิ่น

57e0dd5cd0793a1fd5b08d649a9cc88c_small

นอกจากนี้ ยังลดความซ้ำซ้อนในการจัดบริการสาธารณะของส่วนราชการต่าง ๆ ในพื้นที่ ซึ่งมีปัญหาในเชิงปฏิบัติ และเป็นการเพิ่มบทบาทและอำนาจการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน อีกทั้ง ยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการรองรับการเปลี่ยนแปลงการกระจายอำนาจที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น การจัดบริการสาธารณะ การกระจายอำนาจทางการเงิน การคลัง การถ่ายโอนภารกิจ ในฐานะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดประชาชน และชุมชนมากที่สุด จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพ และการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยตามยุทธศาสตร์ชาติ

8e68937a31d099faa8f0192a35445d0f_small

โดยโครงการฯ จะให้ความรู้ด้านต่าง ๆ ดังนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับนวัตกรรมภาครัฐ (GOV Lab) ในการให้บริการสาธารณะ และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน แนวทางการจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี และการผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับรางวัลในระดับนานาชาติ บทบาทการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การเตรียมการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการรับถ่ายโอนภารกิจตามร่างแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการ กำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 3 และกลไกการขับเคลื่อนและภารกิจถ่ายโอนตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการถ่ายโอนภารกิจ

574f064b2b3d27c7a0c0b96268fd8e51_small

589fe0a02a516f5e6d0f64c1354ae5b8_small

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=48450

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us