|

สงขลาฝึกอบรมบุคลากร อปท. เตรียมพร้อมรับการจัดเก็บภาษีที่ดิน – สิ่งปลูกสร้าง

25185abf3afe82b46f8618533db72943_small

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิด “โครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จังหวัดสงขลา” ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลที่มุ่งปฏิรูปโครงสร้างระบบภาษีทรัพย์สินของประเทศไทย ให้มีความทันสมัยและเป็นสากลเช่นเดียวกับนานาประเทศ

วันนี้ (13 พ.ย. 62) ที่ โรงแรม บี.พี. แกรนด์ทาวเวอร์ หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดอบรบ “โครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จังหวัดสงขลา” โดยมีนายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ร่วมให้การต้อนรับ

b9f8f59819b82c96019c53544a9dd2ee_small

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เป็นเรื่องที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อประชาชนโดยตรง ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำเป็นต้องศึกษาทำความเข้าใจในหลักเกณฑ์ และขั้นตอนการดำเนินงานโดยละเอียด เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด สิ่งสำคัญที่อยากให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการในขณะนี้ คือ การสร้างการรับรู้การประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในพื้นที่ให้มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

f39fa6d230fdb2ee0a6bfdf9d4d06ffa_small

ด้าน นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา กล่าวว่า สำหรับวัตถุประสงค์การอบรมครั้งนี้ ด้วยพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 โดยกำหนดให้เริ่มจัดเก็บภาษีในวันที่ 1 มกราคม 2563 และเนื่องจากกฎหมายดังกล่าวเป็นกฎหมายสำคัญ ตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งปฏิรูปโครงสร้างระบบภาษีทรัพย์สินของประเทศไทย ให้มีความทันสมัยและเป็นสากลเช่นเดียวกับนานาประเทศ และแก้ไขปัญหาโครงสร้างภาษีแบบเดิมที่บังคับใช้มาเป็นเวลานาน โดยการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามกฎหมายฉบับนี้ เป็นหน้าที่โดยตรงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องดำเนินการ

3948f49d966c03ac178cb0812c5e6a1e_small

ดังนั้น เพื่อให้องค์กรุปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพร้อมในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำเป็นต้องสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด โดยโครงการครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการจัดเก็บรายได้ ผู้ปฏิบัติงานการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสงขลา จำนวน 273 คน และกำหนดจัดฝึกอบรม จำนวน 2 วัน ระหว่างวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2562 โดยมีวิทยากรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมาให้ความรู้ในครั้งนี้

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=48478

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us