|

ทน.หาดใหญ่ เปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย เตรียมพร้อมรองรับภาวะวิกฤต

004157ca7f2e218daa04687fe302cf90_small

เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผนึกกำลังทุกภาคส่วน เปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย ดึงภาคประชาชนเปิดบ้านพี่เลี้ยงเตรียมความพร้อมดูแลกลุ่มเปราะบาง รองรับภาวะวิกฤตหากเกิดสถานการณ์

วันนี้ (27 พ.ย. 62) ที่หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายวรณัฏฐ์ หนูรอต ปลัดจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย เทศบาลนครหาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพี่น้องประชาชนจากชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

354d61610ec0e671c8000726453f80c0_small

นายวรณัฏฐ์ หนูรอต ปลัดจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การเตรียมการแก้ไขปัญหาอุทกภัยของเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยการเปิดศูนย์อำนวยการและป้องกันบรรเทาอุทกภัยเทศบาลนครหาดใหญ่ ในครั้งนี้ เป็นการเตรียมความพร้อมป้องกันล่วงหน้าทุกขั้นตอนในการป้องกันที่ยั่งยืน และเป็นการวางแผนระยะยาว เพื่อแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการให้เกิดความแน่ใจว่าขบวนการต่าง ๆ ได้มีการช่วยเหลือและเยียวยาอย่างรวดเร็ว การฟื้นฟู ช่วยเหลือ และดูแลประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และเป็นธรรม

โดยในส่วนของจังหวัดสงขลา พร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ เพื่อให้กรป้องกันและบรรเทาอุทกภัยมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์อย่างสมบูรณ์ และขอให้เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องประสบผลสำเร็จในการแก้ปัญหาอุทกภัยได้อย่างราบรื่น เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนต่อไป

1662ddb5c782ee4bd3bc85b39a8721e8_small

นายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ กล่าวว่า เทศบาลนครหาดใหญ่ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย เนื่องจากในช่วงตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงมกราคมของทุกปีเป็นช่วงฤดูฝน ซึ่งอาจก่อให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน และส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นอย่างมาก

168bc61c6fcbf2da80a7db502a2297c7_small

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้น เทศบาลนครหาดใหญ่ได้เตรียมความพร้อมรับมือปัญหาดังกล่าว จึงได้ทำการเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย ในครั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวก และสามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที ทั้งก่อนเกิดภัย ระหว่างเกิดภัย และหลังเกิดภัย รวมทั้งได้จัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับการป้องกัน และช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่ โดยมีหน่วยปฏิบัติการร่วมเป็นหน่วยที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนทั้งด้านกำลังเจ้าหน้าที่ เครื่องมือเครื่องใช้ ยานพาหนะและอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งจะประสานร่วมกันปฏิบัติงานช่วยเหลือและบรรเทาภัยแก่ผู้ประสบภัยต่อไป

992897a9d86034395595577f9af4d292_small

ทั้งนี้ หากประชาชนประสบอุทกภัย สามารถโทรแจ้งขอรับความช่วยเหลือได้ที่ โทรศัพท์ 0-7420-0000 หรือที่ Facebook : สายด่วนกุญชร 200000 , Facebook : เทศบาลนครหาดใหญ่ , Line @hatyaicity และที่ Line : HotLine200000 ตลอด 24 ชั่วโมง

16bf2e99e07a671c57852811143fed76_small

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=49467

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us