|

อบจ.สงขลา เปิดการประชุมสัมมนาโครงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดสงขลา

388AE86C-A4E4-499F-BAA1-1AFF1193328F

อบจ.สงขลา เปิดการประชุมสัมมนา (สรุปผลการศึกษา) โครงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำประปาในการอุปโภคบริโภคน้ำสะอาดถูกสุขอนามัย และมีคุณภาพเพียงพอต่อความต้องการของประชากรตลอดทั้งปี ช่วยบรรเทาความเดือดร้อน นำสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานให้ดียิ่งขึ้น

421FD33D-B99B-4C00-A149-86E18FBDD182

วันนี้ (29 พ.ย. 62) ที่ ห้องณทัพพ์รดา ชั้น 2 โรงแรม เดอะเบด เวเคชั่น ราชมังคลา จังหวัดสงขลา นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา (สรุปผลการศึกษา) โครงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยมี นายมิตร แก้วประดิษฐ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา , นายวิโรจน์ ทัฬหะวาสน์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบริหารงานบุคคล , นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธี และมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์กรชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 6 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอสิงหนคร , อำเภอสทิงพระ , อำเภอกระแสสินธุ์ , อำเภอระโนด , อำเภอบางกล่ำ และอำเภอควนเนียง เข้าร่วมประชุม จำนวน 274 คน

0A81327A-13D3-4756-9C7F-46DAE0855274

นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การประชุมสัมมนาโครงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดสงขลาในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบต่อประชาชนในการบริการสาธารณะ ตลอดจนระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ เพื่อให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข มีหน้าที่จัดให้มีน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และเป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานโครงการที่มีขนาดใหญ่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในเขตจังหวัด มุ่งต่อประโยชน์ของท้องถิ่น หรือประชาชนเป็นส่วนรวม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาจึงได้ดำเนินการโครงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำประปาในการอุปโภคบริโภคน้ำสะอาดถูกสุขอนามัย และมีคุณภาพเพียงพอต่อความต้องการของประชากรในพื้นที่ตลอดทั้งปี ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานของประชาชนในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้การดำเนินการโครงการเกิดประโยชน์สูงสุดในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคจึงได้กำหนดให้มีการประชุมสัมมนาสรุปผลโครงการทางด้านวิศวกรรม การก่อสร้างระบบผลิตประปา ระบบท่อส่งจ่ายน้ำ ศักยภาพของแหล่งน้ำต้นทุน และการสำรวจออกแบบงานก่อสร้างระบบประปาให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของประชาชนอันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประกอบการศึกษาให้เหมาะสมกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ต่อไป

2520BA63-DA18-41F8-A3D3-DFDABFE8AC54

ด้าน นางสาวชัญญณัท ทองคณารักษ์ หัวหน้าฝ่ายวางผังพัฒนาเมือง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองผังเมือง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการจ้างมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศึกษาออกแบบโครงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความเหมาะสมในการก่อสร้างระบบผลิตประปา ระบบท่อส่งจ่ายน้ำของแหล่งน้ำต้นทุน ปริมาณความต้องการใช้น้ำประปาในพื้นที่ 6 อำเภอในจังหวัดสงขลาประกอบด้วย อำเภอสิงหนคร อำเภอสทิงพระ อำเภอกระแสสินธุ์อำเภอระโนด อำเภอควนเนียง และอำเภอบางกล่ำ พร้อมเป็นการสำรวจออกแบบงานก่อสร้างระบบประปา และประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการ และวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 ได้มีการจัดประชุมปฐมนิเทศโครงการ ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 274 คน ที่ประชุมได้ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ต่อการศึกษา ซึ่งคณะที่ปรึกษาได้นำข้อคิดเห็นดังกล่าวมาประกอบการศึกษาออกแบบรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน และสำรวจข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การดำเนินงานของโครงการ

สำหรับการสัมมนาในวันนี้ เพื่อนำเสนอผลการศึกษาของโครงการทางด้านวิศวกรรม การก่อสร้างระบบผลิตประปา ระบบท่อส่งจ่ายน้ำศักยภาพของแหล่งน้ำต้นทุน และการสำรวจออกแบบ งานก่อสร้างระบบประปาให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย และระดมความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่าง ๆ นำไปประกอบการศึกษาให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่

7AEDF19F-5D46-45DE-90CB-2F0B2D1C4D3A

กิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย การนำเสนอโครงการโดยคณะที่ปรึกษา และขั้นตอนการดำเนินการจัดทำบันทึกความตกลงร่วมมือ (MOU) จัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่อง “การบริหารจัดการน้ำในพื้นท่ีจังหวัดสงขลา และการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม แสดงความคิดเห็น และสรุปผลการประชุม

8FABF66B-1849-443C-8033-7C5527B38A2A7A06DDF5-F162-4461-A4D8-17583E1F421DD9831FD7-9EEE-4329-9248-AE9BC474128A213ABBC1-CB5B-4AC7-B8BF-5B0AD6C06023AD4BC22D-811B-4718-A08F-AE822CD343E2FBADE927-6293-4ACE-9364-E0F545344585DD191BC8-321C-49C6-8BB9-449479DF3E81

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=49476

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us