|

มรภ.สงขลา บูรณาการหลักสูตรสาธารณสุขฯ พัฒนาสุขภาวะชุมชนเกาะยอ

72944514_2684349328279405_3915249576663056384_n

มรภ.สงขลา บูรณาการงานสอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต แปลงทฤษฎีสู่การปฏิบัติ นำนักศึกษาลงพื้นที่ ต.เกาะยอ ค้นหาโจทย์วิจัยควบคู่พัฒนานวัตกรรมสาธารณสุขชุมชน เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาชีพ

ดร.วรพล หนูนุ่น ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ทางหลักสูตรฯ จัดโครงการบูรณาการงานสอนกับงานบริการวิชาการในชุมชนท้องถิ่น ครั้งที่ 1 ณ ตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) บ้านสวนเรียน และ รพ.สต.บ้านท่าไทร ซึ่งเป็นการบูรณาการงานสอนกับงานบริการวิชาการในชุมชนท้องถิ่น เพื่อฝึกฝนให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 ของทางหลักสูตรฯ รวม 344 คน แปลงทฤษฎีสู่การปฏิบัติจริง ภายใต้กรอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ทั้งยังเป็นโอกาสในการค้นหาโจทย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสาธารณสุขชุมชน ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากการทำงานจริง ตลอดจนเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาชีพระหว่างหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตกับภาคีเครือข่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมี ผศ.ดร.อนุมัติ เดชนะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.สงขลา ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย

73253283_545778849317854_6751035668383662080_n

ดร.วรพล กล่าวว่า โครงการที่จัดขึ้นเป็นการบูรณาการองค์ความรู้เรื่องการศึกษาสุขภาวะชุมชน และการพัฒนาสุขภาพที่สอดคล้องกับบริบทวัฒนธรรมภาคใต้ ตามแผนพัฒนาสุขภาพ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) และแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ประเทศไทย 4.0) ให้เข้ากับรายวิชาต่างๆ ของหลักสูตรฯ โดยจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ทางการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ อาทิ ปฏิบัติการทำแผนที่เดินดิน การเยี่ยมบ้าน/เยี่ยมครอบครัว การประเมินสุขภาวะทุกกลุ่มวัยในหมู่บ้านของ รพ.สต.บ้านสวนเรียน และหมู่บ้านของ รพ.สต.บ้านท่าไทร กิจกรรมสรุปผลข้อมูลสุขภาพ และเวทีคืนข้อมูลสุขภาวะกลับสู่ชุมชน ด้วยการออกปฏิบัติการจริงในสถานที่และเหตุการณ์จริง เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันและมีทิศทางที่ถูกต้องไปในรูปแบบเดียวกัน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ที่แท้จริงต่อนักศึกษาและคนในท้องถิ่น

72879430_515463665956983_2646505177883869184_n

72459333_799171357208111_4235787336765407232_n

นักศึกษาลงชุมชน

74609457_1504322633039936_9054961365541715968_n

74334825_556867015065183_1174579873629339648_n

73458900_1019837548365785_7986450085858770944_n

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=49595

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us