|

ผู้ว่าฯ สงขลา เปิดกิจกรรมสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาฯ มุ่งพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่

78839579_2675260609220821_7188139833036898304_n

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดกิจกรรม “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่” ระหว่างวันที่ 10 – 12 ธันวาคม 2562 มุ่งพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและเสริมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยไปสู่การแข่งขันระดับประเทศ

วันนี้ (11 ธ.ค. 62) ที่ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระหว่างวันที่ 10 – 12 ธันวาคม ประจำปี 2562 ที่มุ่งพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและเสริมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยไปสู่การแข่งขันระดับประเทศ โดยมี ดร.อุษณีย์ จิตตะปาโล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนาทวี ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา ทั้งภาครัฐ เอกชน คณะครูนักเรียนนักศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 1,500 คน

79017678_2675260595887489_2929158977088389120_n

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การจัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดสงขลาในครั้งนี้ นับเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าสูงสุดทางด้านวิชาชีพต่อผู้เรียน ซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาการเรียนการสอน ให้นักเรียนนักศึกษาสามารถนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตามแนวทางการบูรณาการความรู้ STEM Education ไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพและสามารถพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ที่เกิดจากการสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ไปสู่การใช้ประโยชน์ได้จริง สนองตอบต่อเป้าหมายการพัฒนาประเทศเพื่อให้ประเทศไทยเป็นสังคมฐานความรู้ด้านการวิจัยและเป็นประเทศเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม ผลงานประดิษฐ์คิดค้นของนักเรียน นักศึกษา ที่นำมาประกวดในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงพลังของนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษา ซึ่งสามารถพัฒนาให้เป็นพลังที่มีคุณค่าต่อบ้านเมืองและสมควรสนับสนุนกิจกรรมนี้ให้มีขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดไป

78827061_2675260965887452_8393086370989473792_o

ด้าน ดร.อุษณีย์ จิตตะปาโล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนาทวี กล่าวว่า การจัดประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 นับเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อการส่งเสริมและพัฒนา ให้เกิดนักประดิษฐ์ นักคิดค้น และสร้างให้ประเทศมีบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาที่มีคุณภาพ เสริมสร้างสมรรถนะและสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่เพื่อการขับเคลื่อนงานวิจัยและการใช้ประโยชน์ในวงกว้างเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ อีกทั้งพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยให้เยาวชนและบุคลากรในท้องถิ่น

79091519_2675260715887477_3887473348849958912_n

สำหรับประเภทของการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ จำแนกเป็น 9 ประเภทและ 1 องค์ความรู้ ประกอบด้วย ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน 59 ผลงาน ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ จำนวน 26 ผลงาน ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน จำนวน 20 ผลงาน ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร จำนวน 17 ผลงาน ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ จำนวน 17 ผลงาน ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอพต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว จำนวน 10 ผลงาน ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 17 ผลงาน ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ จำนวน 14 ผลงาน ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ จำนวน 4 ผลงาน และประเภทที่ 10 การประกวดนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ภาคภาษาอังกฤษ จำนวน 41 ผลงาน รวมทั้งสิ้น 225 ผลงาน

78849776_2675261155887433_4422828072969961472_o

นอกจากนี้ อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา ยังได้จัดให้มีกิจกรรม “การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ซึ่งมีจำนวนโครงงานวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมแข่งขัน ระดับ ปวช. จำนวน 11 ผลงาน และระดับ ปวส. จำนวน 9. ผลงาน รวมทั้งสิ้น 20 ผลงาน

78725516_2675260752554140_1368347108440014848_o

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว/ภาพ

11 ธ.ค. 62

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=49849

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • ภัณฑ์กา: เก่งจัง
  • สุทธิ​ ป​นาท​กู​ล​: เปนแนวทางที่ดีมากแต่ควรหาสถานท ี่มารองรับนักท่องเที่ยวอย่างเห มาะสมด้วยการปรชาสัมพันธ์ต้อ...
  • นัชนันท์ โชติธรรม: อยากทราบค่าใช้จ่าย นักเรียนประจำ ป.1 ค่ะ
  • อโณชา ชัยหานิตย์: ผมเปนฝีมาแปดปีแล้วฝีคัฑสรูทผ่า สองครั้งแล้วยังไม่หายทำไงดีครั บหมอบอกว่าผ่าไม่ถึงรูทวารหารูไ ม่เจอ...
  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ

ข่าวมาใหม่

Find Us