|

มท.2 เปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 63 ที่สงขลา ภายใต้คำขวัญ ‘เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย’

81764373_643189226507281_7368833191693516800_n

มท.2 เปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ที่ จ.สงขลา ภายใต้คำขวัญ “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” ผู้ปกครองทั้งชาวไทยพุทธไทยมุสลิม ต่างจูงลูกจูงหลานร่วมงานกันตั้งแต่เช้า บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักสนุกสนาน เต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุข

เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 63 ซึ่งเป็นวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ที่บริเวณองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 พร้อมอ่านสาส์น พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมี นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายวรณัฏฐ์ หนูรอต ปลัดจังหวัดสงขลา นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา นายผดุงเดช ลือปิยะพาณิชย์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา นายประพันธ์ุ ศรีสุวรรณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นางสาวเหมวดี เกตตะพันธ์ุ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ และมีผู้ปกครองทั้งชาวไทยพุทธไทยมุสลิม ต่างจูงลูกจูงหลานเข้าร่วมงานกันตั้งแต่เช้าอย่างเนืองแน่น บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก เต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุข

81712584_467901057478658_2481116230811910144_n

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้อ่านสาส์น พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ความว่า “เด็กและเยาวชน เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่ของประเทศ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต จึงต้องได้รับการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพในทุกมิติตามช่วงวัยอย่างเหมาะสม ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งในด้านทักษะ จิตใจ และสติปัญญา เพื่อให้เด็ก และเยาวชนทุกคนเป็นทั้งคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และมีคุณธรรม มีหลักคิดที่ถูกต้อง รวมทั้งมีทักษะที่จำเป็นต่อการตอบสนองต่อการดำรงชีวิตในโลกศตวรรษที่ 20 และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีคุณค่า และมีความสุข วันเด็กแห่งชาติปีนี้ ได้มอบคำขวัญว่า “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่ พลเมืองไทย” เพื่อให้เด็ก และเยาวชนทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง ในฐานะพลเมืองของชาติที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตโดยจะต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียน มีความกตัญญูรู้คุณต่อบิดามารดา ครูอาจารย์ รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีความซื่อสัตย์ กล้าคิดกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ มีทัศนคติเชิงบวก ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และให้ความสำคัญแก่การสร้างคุณค่าในตัวเองด้วยการแสวงหาความรู้ เพิ่มพูนทักษะ และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ รวมทั้งร่วมกันสร้างสังคมแห่งความรักความสามัคคี โดยการน้อมนำแนวทางการอุทิศตนเป็นผู้ให้ และเสียสละเพื่อส่วนรวมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาสร้างคุณประโยชน์แก่สังคม และประเทศชาติ ซึ่งจะเป็นการทำหน้าที่พลเมืองที่ดีของชาติ ที่จะส่งเสริมให้สังคม และประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้าตลอดไป ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2563 ขอส่งความรัก และความปรารถนาดีมายังเด็ก และเยาวชนไทยทุกคน และขออวยพรให้เด็ก และเยาวชนไทยทุกคน จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง และมีจิตใจที่เข้มแข็ง มั่นคง เพื่อเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนสืบไป

81850672_582478468977821_65309148148924416_n

สำหรับ “วันเด็กแห่งชาติ” จัดขึ้นเพื่อให้สังคมทั่วไปให้ความสำคัญกับเด็ก พร้อมทั้งให้เด็ก และเยาวชนมีความกล้าแสดงออกในด้านต่างๆ เสริมสร้างสุขภาพทางร่างกาย และจิตใจที่ดี รู้จักการอยู่ร่วมกันในสังคม มีระเบียบวินัย รวมทั้งได้รับประสบการณ์จากการเรียนรู้ ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดสงขลา ทั้งภาครัฐ และเอกชน จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ในครั้งนี้ โดยจัดให้มีกิจกรรมมากมาย อาทิ การแสดงดนตรีของนักเรียนโรงเรียนต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เด็กกล้าแสดงออก การเล่นเกมส์ ตอบปัญหา การแสดงดนตรี และการจัดฐานกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ การแข่งขันกีฬาฟุตบอลของเด็ก และเยาวชน การจัดเลี้ยงอาหาร ขนม ไอศกรีม ผลไม้ น้ำดื่ม และอื่นๆ พร้อมรับของขวัญของรางวัลมากมาย อาทิ รถจักรยาน ตุ๊กตา กระปุกออมสิน ชุดตักทราย ขนมต่างๆ ฯลฯ

82008779_2500973426837955_5213718013873750016_n

ทั้งนี้ ทางทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา ร่วมถ่ายทอดเสียงทางคลื่นความถี่ เอฟ.เอ็ม. 90.5 เมกกะเฮิร์ตซ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดงานดังกล่าวให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบอีกทางหนึ่งด้วย

82035231_2509322936001143_7598782618280132608_n

82288120_2547609968698390_3576052713395322880_n

สุธิดา พฤกษ์อุดม / ข่าว-สวท.สงขลา

โปรดปราน บุญธรรม / ภาพ KTSLive

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=51127

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • ภัณฑ์กา: เก่งจัง
  • สุทธิ​ ป​นาท​กู​ล​: เปนแนวทางที่ดีมากแต่ควรหาสถานท ี่มารองรับนักท่องเที่ยวอย่างเห มาะสมด้วยการปรชาสัมพันธ์ต้อ...
  • นัชนันท์ โชติธรรม: อยากทราบค่าใช้จ่าย นักเรียนประจำ ป.1 ค่ะ
  • อโณชา ชัยหานิตย์: ผมเปนฝีมาแปดปีแล้วฝีคัฑสรูทผ่า สองครั้งแล้วยังไม่หายทำไงดีครั บหมอบอกว่าผ่าไม่ถึงรูทวารหารูไ ม่เจอ...
  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ

ข่าวมาใหม่

Find Us