|

‘นิทรรศการศิลปะครู’ ครั้งที่ 2 ม.ทักษิณ โชว์ผลงานด้านศิลปะของนิสิตครูกว่า 500 ผลงาน

IMG_0552

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดแสดงนิทรรศการผลงานนิสิตครูศิลปะ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ได้รับเกียรติจากนายบัญญัติ จันทน์เสนะ ประธานกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม  ติณสูลานนท์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา ซึ่งเป็นหลักสูตรความร่วมมือระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานด้านทัศนศิลป์ โดยมุ่งเน้น การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์แก่นิสิต รวมทั้งนำองค์ความรู้ทางด้านศิลปะไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และเปิดโลกทัศน์ให้ก้าวไกล จึงได้จัดโครงการนิทรรศการผลงานนิสิตครูศิลปะ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562  วัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตวิชาเอกศิลปศึกษาได้พัฒนาศักยภาพด้านความรู้ และทักษะการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งจัดแสดงผลงานให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนนอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมให้นิสิตได้มีประสบการณ์ตรงต่อการวางแผนการปฏิบัติงาน  การติดตามและการประเมินผลงานอย่างแท้จริง อีกทั้งยังเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์แก่นิสิตให้สร้างสรรค์ผลงานบนพื้นฐานของความรู้รักสามัคคี

IMG_0517

สำหรับนิทรรศการครั้งนี้ มีผลงานของนิสิต นำเสนอจำนวนกว่า 500 ผลงาน ได้แก่ ผลงานการวาดเส้น จิตรกรรมสีน้ำ จิตรกรรมสีอะครีลิค และจิตรกรรมสื่อผสม ประติมากรรม ศิลปะไทย  โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วยคณาจารย์ คณะกรรมการจัดโครงการ นิสิตสาขาวิชาศิลปศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมรับชมผลงาน ณ ลานชั้น 1 อาคารหอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ  โดยนิทรรศการจะเปิดให้ทุกท่านได้ชื่นชมผลงานระหว่างวันที่ 13 – 24 มกราคม 2563

IMG_0461

IMG_0365

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=51158

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • ภัณฑ์กา: เก่งจัง
  • สุทธิ​ ป​นาท​กู​ล​: เปนแนวทางที่ดีมากแต่ควรหาสถานท ี่มารองรับนักท่องเที่ยวอย่างเห มาะสมด้วยการปรชาสัมพันธ์ต้อ...
  • นัชนันท์ โชติธรรม: อยากทราบค่าใช้จ่าย นักเรียนประจำ ป.1 ค่ะ
  • อโณชา ชัยหานิตย์: ผมเปนฝีมาแปดปีแล้วฝีคัฑสรูทผ่า สองครั้งแล้วยังไม่หายทำไงดีครั บหมอบอกว่าผ่าไม่ถึงรูทวารหารูไ ม่เจอ...
  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ

ข่าวมาใหม่

Find Us