|

มูลนิธิทักษิณคดีศึกษา ร่วม สถาบันทักษิณคดีศึกษา – ภาคีเครือข่าย ยกระดับงานวันศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ ปี 63

IMG_0566

มูลนิธิทักษิณคดีศึกษา ร่วมมือ สถาบันทักษิณคดีศึกษา และภาคีเครือข่าย ยกระดับการงานวันศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ ประจำปี 2563 “สงขลาสู่เมืองมรดกโลก : แนวทางสู่เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของ UNESCO”

เมื่อวันอังคาร ที่ 14 มกราคม 2563 ที่ ห้องประชุมบ้านซูซูกิ อาคารพาไลพัฒนา สถาบันทักษิณคดีศึกษามูลนิธิทักษิณคดีศึกษา ร่วมกับ สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ และภาคีเครือข่าย จัดงานวันศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ โดยนายสิทธิศักดิ์ ตันมงคล ในฐานะประธานมูลนิธิทักษิณคดีศึกษา ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานในวันนี้ดังนี้

การจัดงานวันศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ ได้ถูกกำหนดให้มีขึ้นเพื่อรำลึกถึงคุณูปการ ศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ และสืบสานแนวคิดการพัฒนาด้านคติชนวิทยาและวัฒนธรรมภาคใต้ โดย ตลอดชีวิตราชการในฐานะ “ครู” และผู้บริหารที่ทำงานอย่างสร้างสรรค์ เห็นการณ์ไกล เห็นแก่ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว ทำให้ศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ มีลูกศิษย์มากมาย ตลอดถึงผลิตผลงานทั้งด้านวิชาการ และด้านสังคมเป็นจำนวนมาก บรรดาศิษย์และกัลยาณมิตรที่ระลึกถึงคุณงามความดีของท่านทั้งในฐานะครู ทั้งในฐานะผู้มีคุณูปการอย่างยิ่งยวดต่อวงวิชาการทางด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ มีความปรารถนาให้สังคมและวงวิชาการได้ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของวัฒนธรรมท้องถิ่น และร่วมกันสืบสานเจตนารมณ์ของท่าน จึงจัดให้มีงานวันศาสตราจารย์สุธิวงศ์  พงศ์ไพบูลย์ขึ้น โดยกำหนดให้ตรงกับวันที่ 14 มกราคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ ซึ่งมีองค์กรร่วมจัดงาน ได้แก่ สถาบันทักษิณคดีศึกษา, มูลนิธิทักษิณคดีศึกษา, มูลนิธิศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์, สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ, มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่, สำนักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, มหาวิทยาลัยหาดใหญ่, องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา, เทศบาลนครสงขลา, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ครอบครัวศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์, สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่, ภาคีคนรักเมืองสงขลา, สมาคมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และ สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน

IMG_0565

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้มีการจัดกิจกรรม 2 วัน คือ ในวันที่ 14 และ 15 มกราคม 2563 กิจกรรมวันที่ 14 มกราคม 2563 ประกอบด้วย ภาคเช้า พระสงฆ์สวดพุทธมนต์ “ธรรมนิยามสูตร” และพิธีมอบรูปปั้นครึ่งตัว (Bust) ศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ แก่สถาบันทักษิณคดีศึกษาโดยมีนางสาวสาวิตรี สัตยายุทย์ อดีตผู้อํานวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณกล่าวรายงานถึงที่มาและวัตถุประสงค์ของการจัดสร้างรูปปั้นครึ่งตัวสถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ภาคบ่าย ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเมืองเก่าสงขลา พื้นที่หัวเขาแดง และแหลมสน ภาคค่ำ กิจกรรม Chef’s Table สร้างสรรค์อาหารเมืองสงขลาโดยเซฟจารพ ลิ่มสกุล และเซฟณภัทร จุลิกพงศ์แนะนําโดยอาจารย์เทพรัตน์ จันทพันธ์ กิจกรรมวันที่ 15 มกราคม 2563 ประกอบด้วย การปาฐกถาเรื่อง “การขับเคลื่อนสงขลาสู่เมืองมรดกโลก” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ยงธนิศร์  พิมลเสถียร อดีตนายกสมาคมอิโคโมสไทย การบรรยายเรื่อง การขับเคลื่อนอาหารพื้นถิ่นสู่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม  โดย ศาสตราจารย์สุกัญญา  สุจฉายา ผู้เชี่ยวชาญด้านมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และการเสวนาเรื่อง “แนวทางพัฒนาสงขลาสู่เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของ UNESCO

ศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ เป็นปูชนียบุคคลด้านการใช้ภาษาไทย เป็น “เมธีวิจัยอาวุโส” เป็นศาสตราจารย์ ระดับ 11 (ระดับสูงสุดของข้าราชการไทย) เป็นข้าราชการระดับ 11 คนแรกของประเทศไทย ที่ทำงานอยู่ในพื้นที่ “บ้านนอก” (คือต่างจังหวัด) โดยตลอด เป็นผู้สถาปนา (คิดและต่อสู้จนจัดตั้งสำเร็จ) สถาบันทักษิณคดีศึกษา ที่เกาะยอ จังหวัดสงขลา อันเป็นสถาบันทางวัฒนธรรม “ครบวงจร” แห่งแรกของประเทศไทย คือทำหน้าที่ทั้ง รวบรวมข้อมูล ศึกษาค้นคว้า-วิจัย ส่งเสริมเผยแพร่ จัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์ (Folklor Museum) และผลิตบุคลากรทางวิชาการด้านวัฒนธรรมในระดับต่ำและสูงกว่าปริญญาตรี (ประกาศนียบัตร/มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต) เป็นต้นแบบในการคิด และจัดทำ “สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้” จนสำเร็จเป็นสารานุกรมวัฒนธรรมชุดแรกของประเทศไทย และเอเซียอาคเนย์ อันเป็นผลให้ธนาคารไทยพาณิชย์สนับสนุนการจัดทำ “สารานุกรมวัฒนธรรมไทย” ภาคต่างๆ ขึ้นตามมา โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานที่ปรึกษา

IMG_0575

ตลอดชีวิตราชการในฐานะ “ครู” และผู้บริหารที่ทำงานอย่างสร้างสรรค์ เห็นการณ์ไกล เห็นแก่ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว ทำให้ศาสตราจารย์สุธิวงศ์ มีศิษย์ และผลงานทั้งด้านวิชาการ และด้านสังคมเป็นจำนวนมาก งานหนังสือเล่มสำคัญๆ ซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง เช่น ของดีปักษ์ใต้ (2500) หลักภาษาไทย (2505) วรรณคดีและวรรณกรรมปัจจุบัน (2506) คติชาวบ้านภาคใต้ (2507) การเขียน (2522) บาลีสันสกฤตที่สัมพันธ์กับภาษาไทย (2523) 108 อบายอันตรายชาติ (2523) พุทธศาสตร์ (2523) พุทธศาสนาแถบลุ่มทะเลสาบสงขลาฝั่งตะวันออกสมัยกรุงศรีอยุธยา (2523) วรรณคดีวิเคราะห์ (2525) หนังตะลุง (2527) สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้ (10 เล่มชุด 2529) พจนานุกรมภาษาถิ่นใต้ (2514,2530) วัฒนธรรมพื้นบ้านฯ (2535) คราบน้ำตาบนทางชีวิตและงานฯ (2539) เป็นต้น

นอกจากงานสอนหนังสือ ทั้งระดับปริญญาตรี โท เอก ทั้งสาขาภาษาไทยและไทยคดีศึกษา งานบริหาร งานควบคุมปริญญานิพนธ์ งานกรรมการวิทยากร (ทั้งระดับชาติและท้องถิ่น) งานเขียนบทความ งานแต่งตำราวิชาการ แล้ว ภายหลังอาจารย์สุธิวงศ์ในฐานะเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ได้ทุ่มเทชีวิตให้กับงานวิจัยอย่างสุดจิตสุดใจ จนสามารถสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ทั้งระดับต้น-กลาง และสูงได้เป็นจำนวนมาก มีผลงานวิจัย (ที่จับต้องได้และส่งผลในทางปฏิบัติ) จำนวนมากจนเป็นที่ประจักษ์

“ปราชญ์สามัญชน” ศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ ผู้สถาปนาสถาบันทักษิณคดีศึกษาและผู้จุดคบเพลิงแห่งงานวิชาการวัฒนธรรมให้รุ่งโรจน์ เสียชีวิตอย่างสงบ ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ท่ามกลางความอาลัยของภรรยา-ลูก-หลาน และญาติมิตร พระราชทานเพลิงศพอย่างสมเกียรติ ณ วัดแหลมทราย อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560

ซึ่งนายสถาพร ศรีสัจจัง ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ อดีตผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งเป็นผู้ร่วมงานและลูกศิษย์ที่คลุกคลีกับศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ กว่า 3 ทศวรรษ ได้ฝากบทกลอนบอกเล่าความรู้สึกถึงท่านศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ ที่เขียนขึ้นในวาระที่ท่านได้รับรางวัล “ชูเกียรติ อุทกะพันธ์ เมื่อปี พ.ศ.2558 ที่ชื่อ “คือต้นแบบ : คือ สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์” ดังนี้

คือ คนเทิดทางธรรมเป็นอำนาจ

คือ นักวาดความคิดน่าพิศวง

 คือ ปราชญ์แท้ คือนักสร้าง

คือคนตรง คือ ต้นแบบ-คือสุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ฯ

 

 

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=51227

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • ภัณฑ์กา: เก่งจัง
  • สุทธิ​ ป​นาท​กู​ล​: เปนแนวทางที่ดีมากแต่ควรหาสถานท ี่มารองรับนักท่องเที่ยวอย่างเห มาะสมด้วยการปรชาสัมพันธ์ต้อ...
  • นัชนันท์ โชติธรรม: อยากทราบค่าใช้จ่าย นักเรียนประจำ ป.1 ค่ะ
  • อโณชา ชัยหานิตย์: ผมเปนฝีมาแปดปีแล้วฝีคัฑสรูทผ่า สองครั้งแล้วยังไม่หายทำไงดีครั บหมอบอกว่าผ่าไม่ถึงรูทวารหารูไ ม่เจอ...
  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ

ข่าวมาใหม่

Find Us