|

มทร.ศรีวิชัย เปิดโครงการ ‘ครูขวัญศิษย์’ เนื่องในวันครูแห่งชาติ พร้อมมอบโล่เชิดชูครูดีเด่น

DSCF6090

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เปิดโครงการวันครู ครั้งที่ 9 “ครูขวัญศิษย์” เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2563 เพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูผู้ให้วิชาความรู้ พร้อมมอบโล่มอบรางวัลครูดีเด่น ครูพี่เลี้ยงดีเด่น และรางวัลการประกวดเรียงความ

วันนี้ (16 ม.ค. 63) ที่ ห้องประชุมชูพันธ์ ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ.เมือง จ.สงขลา ศาตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี มทร.ศรีวิชัย เป็นประธานเปิดโครงการวันครู ครั้งที่ 9 “ครูขวัญศิษย์” โดยมี ผศ.ปิยะ ประสงค์จันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมงานจำนวน 200 คน

DSCF6095

ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี มทร.ศรีวิชัย กล่าวว่า โครงการวันครู ครั้งที่ 9 “ครูขวัญศิษย์” นับว่าเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้บุคลากรและนักศึกษาได้รำลึกถึงพระคุณของครู และแสดงความเคารพสักการะต่อครูผู้ให้วิชาความรู้ อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่มีการเตรียมความพร้อมเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีศักยภาพ และมีความพร้อมที่จะทำงานในอนาคต เพราะครูเป็นผู้อบรมสั่งสอนถ่ายทอดวิชาความรู้ ประสิทธิประสาทวิชา รวมทั้งการให้ความรักและความเมตตาต่อศิษย์ทุกคน ครูจึงเป็นบุคคลสำคัญต่อการพัฒนาคนและพัฒนาชาติ ด้วยความเป็นผู้เสียสละความสุขส่วนตัวเพื่ออบรมสั่งสอนศิษย์ให้มีความรู้ ปลูกฝังจริยธรรม ช่วยหล่อหลอมศิษย์ให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดี พร้อมที่จะพัฒนาประเทศชาติให้รุ่งเรืองต่อไป

DSCF6081

​ด้าน ผศ.ปิยะ ประสงค์จันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี กล่าวว่า ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มอบหมายให้คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการวันครู ครั้งที่ 9 “ครูขวัญศิษย์” โดยมีวัตถุประสงค์​เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรำลึกถึงพระคุณของครูและแสดงความเคารพสักการะต่อครูผู้ที่ให้วิชาความรู้ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้ซึ่งประกอบวิชาชีพชั้นสูงให้สังคมเห็นความสำคัญของวิชาชีพครู เพื่อพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครูที่ดีแก่คณาจารย์และนักศึกษาด้านวิชาชีพครู และเพื่อนำเทคโนโลยีดิจิตอลมาสร้างสรรค์และเผยแพร่กิจกรรมวันครูให้นักศึกษาและบุคลากรอันเป็นวัฒนธรรมอันดีสืบทอดไปอย่างยาวนาน

DSCF6099

ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ อาทิ พิธีสวดคำฉันท์ระลึกพระคุณบูรพาจารย์, พิธีกล่าวคำปฏิญาณตน, พิธีมอบรางวัลแด่ครูดีเด่น, พิธีมอบรางวัลแด่ครูพี่เลี้ยงดีเด่น, พิธีมอบรางวัลการประกวดเรียงความ, พิธีประดับอินทรธนูสำหรับครูใหม่, พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์อาวุโสนอกประจำการ, การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ครูขวัญศิษย์” โดย ครูนิโรจน์ เพ็งศรี วิทยาลัยเทคนิคจะนะ, นิทรรศการครูดีเด่น/ครูพี่เลี้ยงดีเด่น, นิทรรศการสอนแบบสเต็มจาก TVET HUB SRIVIJAYA, นิทรรศการแสดงผลงานเรียงความ และนิทรรศการแสดงผลงานจากวิทยากรอีกด้วย

DSCF6100

DSCF6102

DSCF6106

DSCF6107

DSCF6110

DSCF6112

DSCF6086

DSCF6114

DSCF6092

DSCF6118

DSCF6123

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=51284

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • ภัณฑ์กา: เก่งจัง
  • สุทธิ​ ป​นาท​กู​ล​: เปนแนวทางที่ดีมากแต่ควรหาสถานท ี่มารองรับนักท่องเที่ยวอย่างเห มาะสมด้วยการปรชาสัมพันธ์ต้อ...
  • นัชนันท์ โชติธรรม: อยากทราบค่าใช้จ่าย นักเรียนประจำ ป.1 ค่ะ
  • อโณชา ชัยหานิตย์: ผมเปนฝีมาแปดปีแล้วฝีคัฑสรูทผ่า สองครั้งแล้วยังไม่หายทำไงดีครั บหมอบอกว่าผ่าไม่ถึงรูทวารหารูไ ม่เจอ...
  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ

ข่าวมาใหม่

Find Us