|

สงขลาเปิดงานวันครูแห่งชาติ ปี 63 ภายใต้คำขวัญ ‘ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา’

82241698_2752163188197229_3362393887309037568_o

ผู้ว่าฯ สงขลา เป็นประธานในพิธีวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2563 ภายใต้คำขวัญ “ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา” เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติครู และพัฒนาวิชาชีพครู เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนของชาติ

วันนี้ (16 ม.ค. 63) ที่ โรงเรียนมหาวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2563 เพื่อรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ พร้อมส่งเสริมเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู ให้ครูและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตระหนักถึงความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม เพื่อปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนของชาติ โดยมีข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาจากสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16, สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา, สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้, สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา, สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา, สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ตลอดจนหน่วยงานทางการศึกษาทุกภาคส่วน ในเขตอำเภอเมืองสงขลา เข้าร่วมพิธีกว่า 1,500 คน

82214966_2752165264863688_4202001122560311296_o

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้กล่าวให้โอวาทแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ความว่า ครู คือ ผู้ปลูกฝังความรู้ ความคิด ให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรมจริยธรรม เติบโตเป็นพลเมืองดี มีคุณภาพ เป็นผู้สร้างสรรค์ความเจริญรุ่งเรืองให้กับสังคมและประเทศชาติ จึงเป็นความสำคัญของ “วันครู” ที่บุคคลทั้งหลายจะได้พร้อมใจกันรำลึกถึงพระคุณของครู และร่วมเชิดชูคุณงามความดีของครูที่ทำหน้าที่สำคัญด้านการศึกษา หน้าที่ของครู นอกจากการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการแล้ว ครูที่ดีจะอบรมศิษย์ด้วยความรัก เสริมสร้างการมีวินัยให้กับศิษย์ ความมีคุณธรรม ไม่เบียดเบียนผู้อื่น มีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม นอกจากนี้ ครูควรเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่คนในสังคม ถ่ายทอดความประพฤติ และความดีงามทุกอย่าง ซึ่งจะสร้างให้บุคคลเป็นคนดี ทั้งน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ ครูจึงพึงปฏิบัติงานของตนด้วยความรู้ อันมีคุณธรรมเป็นเครื่องกำกับสมกับสังคมยกย่องครูในฐานะเป็นปูชนียบุคคล

82613327_2752164294863785_8010507529123528704_o

ด้านนายภิญโญ จันทรวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า วันที่ 16 มกราคม ของทุกปี รัฐบาลกำหนดให้เป็นวันครู ทางคณะกรรมการจัดงานวันครู ได้กำหนดหัวข้อแก่นสาระของการจัดงานวันครูว่า “โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย” ซึ่ง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดสงขลา จัดงานวันครูขึ้นเพื่อให้หน่วยงานทางการศึกษาและองค์กรเครือข่ายการเรียนรู้ทุกภาคส่วน มีปฏิญญาร่วมกันว่าจะร่วมแรง ร่วมใจ และร่วมมือกันสนับสนุน ส่งเสริม ยกระดับคุณภาพการศึกษา ให้การศึกษาเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสร้าง พัฒนาหล่อหลอมเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพ เป็นไปตามความคาดหวังของสังคม คือ เด็กเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม และเป็นคนดี สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย พิธีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ กิจกรรมทำบุญตักบาตรปัจจัยธนบัตร พิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ การร่วมกล่าวคำปฏิญาณตน รวมถึงการมอบเกียรติบัตร โล่รางวัล แก่ครูผู้มีผลงานดีเด่น และกิจกรรมมอบทุนการศึกษา

82223216_2752164021530479_7369719917756547072_o

82391327_2752165574863657_4895208023795957760_o

82515471_2752165201530361_4460788956732063744_o

82815038_2752163321530549_6378296686787166208_o

82834020_2752164008197147_106825865400156160_o

83187629_2752163861530495_3818269554421792768_o

วรางคณา ราชแก้ว /ข่าว

ประชา – ชลิตา /ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

16 ม.ค. 63

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=51320

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • ภัณฑ์กา: เก่งจัง
  • สุทธิ​ ป​นาท​กู​ล​: เปนแนวทางที่ดีมากแต่ควรหาสถานท ี่มารองรับนักท่องเที่ยวอย่างเห มาะสมด้วยการปรชาสัมพันธ์ต้อ...
  • นัชนันท์ โชติธรรม: อยากทราบค่าใช้จ่าย นักเรียนประจำ ป.1 ค่ะ
  • อโณชา ชัยหานิตย์: ผมเปนฝีมาแปดปีแล้วฝีคัฑสรูทผ่า สองครั้งแล้วยังไม่หายทำไงดีครั บหมอบอกว่าผ่าไม่ถึงรูทวารหารูไ ม่เจอ...
  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ

ข่าวมาใหม่

Find Us