|

เตือนวิสาหกิจชุมชน รีบต่อทะเบียนภายใน ม.ค. 63 ก่อนถูกเพิกถอนทะเบียน

IMG_1593

กรมส่งเสริมการเกษตร แจ้งเตือนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน อย่าลืมต่อทะเบียน วิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 1-30 มกราคม 2563 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่

นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ให้ข้อมูลว่า วิสาหกิจชุมชน เป็นการรวมตัวทำกิจกรรมร่วมกันของคนในชุมชน เพื่อใช้ทรัพยากรที่มีในชุมชนให้เกิดคุณค่า สร้างรายได้ มุ่งสู่ประโยชน์ของกลุ่ม โดยภาคประชาชนเป็นผู้ดำเนินการ และมีหน่วยงานภาครัฐคอยสนับสนุน เพื่อให้การดำเนินกิจการของวิสาหกิจชุมชนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง กรมส่งเสริมการเกษตรขอเชิญชวนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน เข้ามาต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 1 – 30 มกราคม 2563 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ ซึ่งต้องเป็นวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่ดำเนินการจริงอย่างต่อเนื่อง เป็นกิจการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน โดยดำเนินการยื่นแบบคำขอดำเนินกิจการต่อ ประกอบด้วย แบบคำขอดำเนินกิจการต่อ (แบบ สวช. 03) แผนประกอบการ ผลการดำเนินงาน และแบบจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน

11270419390827

นายสุพิท ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ในส่วนของภาคใต้ มีวิสาหกิจชุมชน จำนวน 8,559 กลุ่ม สมาชิก 160,265 ราย เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนจำนวน 69 กลุ่ม สมาชิก 1,672 ราย สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ดำเนินการติดตาม เร่งรัด สำนักงานเกษตรจังหวัดทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้ ให้ประชาสัมพันธ์ กำกับ เร่งรัดการดำเนินงานการต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชน จึงขอเน้นย้ำหากวิสาหกิจชุมชนหรือเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนใดไม่มาดำเนินการต่อทะเบียน 2 ปี ติดต่อกัน สำนักงานเกษตรอำเภอจะออกหนังสือแจ้งเตือนการต่อทะเบียนภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 หากไม่มาดำเนินการต่อทะเบียนหลังจากได้รับหนังสือแจ้งเตือนภายใน 30 วัน วิสาหกิจชุมชนจะถูกเพิกถอนออกจากทะเบียนวิสาหกิจชุมชน

11270419281861

11270419328617

11270419468948

11270419665607

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=51369

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us