|

ม.หาดใหญ่ จัดแฟชั่นโชว์ผ้าทอกระแสสินธุ์ เดินหน้าเพิ่มมูลค่าตลาด สร้างการรับรู้แบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก

IMG_1676

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จัดแฟชั่นโชว์ผ้าทอกระแสสินธุ์ ในโครงการการเพิ่มมูลค่าทางการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อม กลุ่มทอผ้ากระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์ ภายใต้งาน “ณ กระแสสินธุ์ @หาดใหญ่ KASAESN IN HATYAI FASHION SHOW” เดินหน้าสร้างการรับรู้แบรนด์ผ้าทอกระแสสินธุ์ให้เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้น

IMG_1650

เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 63 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จัดงานแฟชั่นโชว์ผ้าทอกระแสสินธุ์ ในโครงการการเพิ่มมูลค่าทางการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อม กลุ่มทอผ้ากระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์ ภายใต้งาน “ณ กระแสสินธุ์ @หาดใหญ่ KASAESN IN HATYAI FASHION SHOW” โดยมี นางสุรียพรรณ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย อาจารย์ประณีต ดิษยะศริน ผู้ก่อตั้งและอุปนายกสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ผศ.ดร.วิทวัส ศิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ พลตํารวจโทสาคร ทองมุณี อดีตผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงฤดี อุทัยหอม อาจารย์สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ คณะผู้วิจัย แขกผู้มีเกียรติ และผู้สนใจเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ที่ ลานกิจกรรม ชั้น G ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

IMG_1644 (1)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงฤดี อุทัยหอม อาจารย์สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กล่าวว่า จากที่คณะผู้วิจัยได้ไปทำการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนและศึกษาข้อมูลเชิงพื้นที่ ณ กลุ่มทอผ้ากระสินธุ์ และอำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา พบว่าผ้าทอกระแสสินธุ์เป็นศิลปหัตถกรรมงานทอที่มีเสน่ห์ ผ่านกระบวนการคิดสร้างสรรค์ สั่งสม บ่มเพาะพัฒนาการการทอจากรุ่นสู่รุ่น เป็นผ้าที่ได้รับอิทธิพลมาจากผ้าทอเกาะยอ มีลักษณะเส้นใยฝ้ายที่มีเนื้อแน่น งานทอผ้าของชุมชน เริ่มต้นจากผ้าทอขัดสานแบบเรียบง่าย ลวดลายไม่ซับซ้อน เช่น ผ้าดุง ผ้าโสร่ง ผ้าขาวม้า ผ้าพื้น ผ้ายกดอก และมีลายอัตลักษณ์ของกลุ่มที่สวยงามโดดเด่น คืองานทอผ้าลายพวงชมพู และมีการจัดเย็บผ้าปาเต๊ะเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์งานทอของกลุ่ม ผู้ซื้อส่วนใหญ่จะต้องไปดำเนินการผลิตหรือตัดเย็บต่อ จากการศึกษาผลิตภัณฑ์พบว่า การขยายสายผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานยังอยู่ในวงจำกัด และสมาชิกกลุ่มทอผ้าส่วนมากเป็นสมาชิกอาวุโส มีการรวมกลุ่มกันทอผ้าหลังจากเสร็จอาชีพหลักทางการเกษตรในช่วงเช้า การจัดกิจกรรมสนทนากลุ่ม FOCUS GROUP เพื่อหาแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ จากพืชในพื้นที่ สามารถดำเนินการได้ และยังสามารถเป็นแรงจูงใจให้เยาวชน คนรุ่นใหม่ ในพื้นที่หันมาอนุรักษ์สืบสานงานทอผ้าและการพัฒนาผ้าทอกระแสสินธุ์ต่อไปในอนาคต ดังนั้น คณะผู้วิจัยและผู้สนับสนุนโครงการภาคประชาชน จึงได้จัดให้มีกระบวนการถ่ายทอดเรียนรู้งานมัดย้อมจากพืชธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นที่ อาทิ เพกา ตาลโตนด ขนุน จำปาดะ และผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ออกแบบ แปรรูป ผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมสำเร็จรูปต้นแบบ รวมถึงเป็นผลิตภัณฑ์ของฝากสำหรับการท่องเที่ยวในชุมชนต่อไป ซึ่งทางกลุ่มทอผ้าสามารถดำเนินการผลิตได้ด้วยตนเอง อาทิ ชุดเดรสลำลอง กระเป๋า หมวก การยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากโครงการชุดนี้นำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้เพิ่มให้กับกลุ่มทอผ้าและชุมชนอย่างยั่งยืน และเป็นหนึ่งในการสืบสานอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมงานทอในคาบสมุทรสทิงพระให้คงอยู่ต่อไป

IMG_1658

และเพื่อให้ผลงานการศึกษา ณ กลุ่มทอผ้ากระสินธุ์ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จได้มีโอกาสเผยแพร่และขยายองค์ความรู้สู่การนำไปใช้ประโยชน์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น  รวมถึงให้คนทั่วไปได้รับรู้และรู้จักกระแสสินธุ์ อีกหนุ่งพื้นที่ในคาบสมุทรสทิงพระที่มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรและความสวมงามทางธรรมชาติ และมีผลิตภัณฑ์ของดีชุมชนที่หลากหลาย คณะผู้วิจัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และผู้สนับสนุนโครงการภาคประชาชน จึงได้จัดงาน ณ กระแสสินธุ์@หาดใหญ่ KASAESN IN HATYAI FASHION SHOW ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการและการตลาดให้กับนักวิจัย และชุมชนในอำเภอกระแสสินธุ์ และผู้ที่สนใจได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงาน ผลิตภัณฑ์แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ตลอดจนเป็นการสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดแนวคิด ในการพัฒนาชุมชน โดยใช้องค์ความรู้ด้านการวิจัยเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน การสร้างการรับรู้ และแบรนด์ผ้าทอกระแสสินธุ์ให้เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียง เพิ่มมูลค่าทางการตลาดต่อไป

IMG_1653

สำหรับรูปแบบการจัดงานในครั้งนี้แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ การออกร้านผลิตภัณฑ์กระแสสินธุ์ของดี 4 ตำบล (ตำบลกระแสสินธุ์ ตำบลเชิงแส ตำบลเกาะใหญ่ ตำบลโรง) การเสวนาเรื่องเล่ากระแสสินธุ์ดินแดนเขาป่านาเล จากมัคคุเทศก์ชุมชน การแสดงแฟชั่นโชว์ผ้าทอกระแสสินธุ์ จากนางแบบกิตติมศักดิ์ การจัดงานครั้งนี้มีแขกผู้มีเกียรติร่วมสนับสนุนและสนใจ ให้เกียรตินำผ้าทอกระแสสินธุ์ตัดเย็บเป็นชุดสวมใส่เดินแฟชั่นรวมทั้งสิ้น 30 คน นอกจากนี้ ยังได้รับความกรุณาจาก ดร.นวัทตกร อุมาศิลป์ นักวิจัยผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบร่วมออกแบบและตัดเย็บชุดอีกด้วย

IMG_1655

IMG_1632

IMG_1679

IMG_1677

IMG_1675

IMG_1673

IMG_1668

IMG_1665

IMG_1664

IMG_1663

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=51497

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us