|

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 5 ติดตามความก้าวหน้าผลการทำงานตามนโยบายรัฐฯ ที่สงขลา

83840552_2421015378007017_6676477797789073408_n

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 5 และคณะ ลงพื้นที่ จ.สงขลา ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่รัฐ หรือประชาชนได้รับเพื่อให้การปฏิบัติราชการในภูมิภาคเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ และนโยบายของรัฐบาลเกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป

ช่วงเช้าวันนี้ (22 ม.ค. 63) ที่ห้องประชุม CEO ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายราชิต สุดพุ่ม ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 5 เดินทางมาตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะเชิงพื้นที่ ตลอดจนปัญหา และอุปสรรคต่างๆ เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน และวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยมี นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายนฤทธิ์ มงคลศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายวรณัฏฐ์ หนูรอต ปลัดจังหวัดสงขลา นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา นายผดุงเดช ลือปิยะพาณิชย์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา นางมัลลิกา อัพภาสกิจ คลังจังหวัดสงขลา นายสุรพล กำพลานนท์วัฒน์ นายกสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง

82613025_2421015304673691_1411624075087839232_n

นายราชิต สุดพุ่ม ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 5 กล่าวว่า การเดินทางมายังจังหวัดสงขลาในครั้งนี้ เพื่อติดตามการดำเนินโครงการต่างๆ ของจังหวัดสงขลาให้เป็นไปตามแผนงานที่ตั้งไว้ ประกอบด้วย 7 ประเด็น ได้แก่ แนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ, ผลความคืบหน้าโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ซึ่งจะสิ้นสุดโครงการในปี 2563, การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีในระดับจังหวัด “เดิน กิน ชิม ช้อป” ซึ่งของจังหวัดสงขลา จัดขึ้นที่บริเวณถนนนิพัทธ์อุทิศ 3 อำเภอหาดใหญ่, การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน (ไตรมาสที่ 1), ความคืบหน้าการสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเล ซึ่งจังหวัดสงขลาเป็น 1 ใน 12 ศูนย์ จังหวัดติดชายทะเลที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่ 10 ให้จัดตั้งศูนย์ดังกล่าว เพื่อเป็นที่พักพิงแก่ผู้ประสบภัย โดยทางจังหวัดสงขลา ได้กำหนดจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวในพื้นที่อำเภอระโนด นอกจากนี้ยังมีแผนการจัดทำโซลาร์เซลล์ ณ ศูนย์พักพิงฯ การติดตั้งโซลาร์เซลล์ให้กับบ้านกำนันทุกแห่ง เนื่องจากเป็นสถานที่ที่เป็นศูนย์รวมในการประสานงานขั้นแรก หากเกิดสถานการณ์ต่างๆ จึงจำเป็นจะต้องมีความพร้อม โดยเฉพาะเรื่องของไฟฟ้า, การป้องกัน และแก้ไขปัญหาสาธารณภัย รวมทั้งโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ

นายราชิต สุดพุ่ม ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 5 ได้กล่าวมอบนโยบาย เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงาน เร่งรัด พร้อมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยเร็ว ตลอดจนขอให้จังหวัดมีการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ เพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้ในปีต่อไป พร้อมทั้งขอให้รักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงประโยชนที่รัฐ หรือประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญ เพื่อให้การกำกับ และติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ และนโยบายของรัฐบาลเกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป

83975924_2421015451340343_4871212256261570560_n

ทั้งนี้ หลังเสร็จสิ้นการประชุม ในช่วงบ่าย นายราชิต สุดพุ่ม ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 5 และคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบอน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

83976675_2421016031340285_8867666792475000832_n

83642615_2421015521340336_6520106765915258880_n

82563334_2421015438007011_4185238019822845952_n

82886419_2421015411340347_2260911960465866752_n

83498163_2421018111340077_4277623131432026112_n

สุธิดา พฤกษ์อุดม / ข่าว-สวท.สงขลา

โปรดปราน บุญธรรม / ภาพ-KTSLive

22 ม.ค. 63

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=51568

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us