|

ม.อ. สนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เปิดเวที “วุฒิสภาพบประชาชน” จับเข่าคุยนักศึกษาในจังหวัดสงขลา

IMG_2058

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เปิดเวที “วุฒิสภาพบประชาชน” จับเข่าคุยนักศึกษาในจังหวัดสงขลา

วันนี้ (24 มกราคม 2563) ที่ ชั้น 4 ห้องเลิศปัญญา อาคารวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วุฒิสภาจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ โดยมีคณะสมาชิกวุฒิสภาเข้าร่วมโครงการฯ นำโดย พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ สมาชิกวุฒิสภา หัวหน้าคณะเดินทาง ในนามรองประธานคณะกรรมการ โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ มุ่งประเด็นไปที่การให้ความสำคัญกับการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา การขับเคลื่อนประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และการจัดเวทีเพื่อรับฟังข้อมูลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักศึกษาในพื้นที่โดยตรง โดยสมาชิกวุฒิสภามีการแบ่งกลุ่มพูดคุยกลุ่มย่อยกับนักศึกษาจำนวน 120 คน ในประเด็นหัวข้อ การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต กฎหมายและรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย สมาชิกวุฒิสภาและบทบาทหน้าที่ นอกจากนี้ภายในงานยังมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อนาคตไทย อนาคตเรา” โดย พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร สมาชิกวุฒิสภา มี นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนภาคประชาสังคม สื่อมวลชนในจังหวัดสงขลา ตลอดจน ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อาทิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ หังสพฤกษ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี ลิ่มอุสันโน รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฯลฯ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน นอกจากนี้คณะสมาชิกวุฒิสภา ได้ร่วมรับประทานอาหารกับนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินท์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี และเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ทำความรู้จักและพูดคุยกับสมาชิกวุฒิสภาอย่างใกล้ชิด

IMG_2061

โครงการ “สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน” ได้เดินหน้าลงพื้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน นำสมาชิกวุฒิสภาพบปะกับพี่น้องประชาชนในทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยแบ่งการลงพื้นที่เป็นรายภาค อันได้แก่ ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง และภาคใต้ เพื่อสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเหมาะสมกับลักษณะของสังคมไทยและประเพณีการปกครองของไทยตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ หรือความต้องการของประชาชนทุกภาคส่วนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับสามารถใช้เป็นเวทีที่ได้เข้ามาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และช่วยกันขับเคลื่อนประเทศตั้งแต่ระดับฐานราก ชุมชน สังคม และระดับประเทศ อันจะทำให้ประเทศเกิดการพัฒนาไปข้างหน้าได้อย่างสอดคล้องกันและเป็นระบบ นำไปสู่สังคมที่ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นสังคมที่มีความสงบสุข เป็นธรรม ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกด้าน บนพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

IMG_2054

สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา ร่วมถ่ายทอดเสียงทางคลื่นความถี่ 102.25 เมกกะเฮิร์ตซ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดงานให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบอีกทางหนึ่งด้วย

IMG_2047

IMG_2029

IMG_2034

IMG_2035

IMG_2036

IMG_2038

IMG_2039

IMG_2050

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=51623

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us