|

สนช. ผนึก ศอ.บต. ขับเคลื่อนศักยภาพธุรกิจนวัตกรรม Smart SMEs – Start-up ในพื้นที่ จชต.

IMG_2014

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมกันขับเคลื่อนศักยภาพธุรกิจนวัตกรรม Smart SMEs และวิสาหกิจเริ่มต้น (Start-up) เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลให้เป็นระบบและยั่งยืน

เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 63 ที่ โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานเปิดการอบรมการจัดการนวัตกรรม สำหรับพัฒนาผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ (Deep South Innovation Business Coaching Program) โดยมี นายวิเชียร สุขสร้อย รองผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้กว่า 200 คน เข้าร่วมงาน

IMG_2012

นายวิเชียร สุขสร้อย รองผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า ธุรกิจนวัตกรรมทั้งในรูปแบบของ Smart SMEs และวิสาหกิจเริ่มต้น (Start-up) ถือได้ว่าเป็นรูปแบบธุรกิจที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ดังนั้น เพื่อให้เกิดการกระตุ้นในเกิดการขับเคลื่อนศักยภาพการแข่งขันของประเทศในทั่วทุกภูมิภาค สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งมีพันธกิจในการเร่งรัดให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมในภาคการผลิตภาครัฐและภาคสังคมโดยรวมอย่างเป็นระบบและยั่งยืน โดยอาศัยการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการสร้างระบบนวัตกรรมของประเทศ ผ่านการขับเคลื่อนการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมจากผู้ประกอบการไทย และการพัฒนาความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและหน่วยวิจัยต่างๆ เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่ (new business model) จึงได้กำหนดแผนงานนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ โดยได้กำหนดให้มีการดำเนินการผลักดันและยกระดับผู้ประกอบการ Smart SMEs และผู้ประกอบการ Startup ในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้กำหนดแผนการ “การส่งเสริม Startup/SMEs ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้” โดยความร่วมมือของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.) องค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ในการใช้กลไกมาตรการต่างๆ ของภาครัฐเป็นส่วนช่วยสนับสนุนและสร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินทั้งธุรกิจนวัตกรรม และธุรกิจ Startup ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อร่วมดำเนินการผลักดันธุรกิจนวัตกรรมและวิสาหกิจเริ่มต้นที่จะเป็นตัวแปรสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการ “การส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการใหม่และวิสาหกิจเริ่มต้นในภูมิภาคชายแดนใต้ (Deep South Innovative Startup)” นับตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ให้มีศักยภาพในการทำธุรกิจสูง ด้วยการเชื่อมโยงและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างรวดเร็วและยั่งยืน ที่จะนำมาซึ่งการสร้างเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด และประเทศไทยสามารถพัฒนาศักยภาพในการสร้างผู้ประกอบการที่สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

IMG_2009

โดยกิจกรรมจะแบ่งเป็น 3 ช่วง คือ 1. กิจกรรม 3 Days Smart SMEs/Startup เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปที่สนใจการทำธุรกิจนวัตกรรมเข้าร่วมอบรม โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 26 มกราคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นทารา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยเน้นให้ผู้ประกอบการเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างธุรกิจ SME และ Startup การทำธุรกิจนวัตกรรมทางด้านเศรษฐกิจและนวัตกรรมทางด้านสังคม เรียนรู้เครื่องมือวิเคราะห์โครงสร้างทางธุรกิจแบบย่อ (Lean Canvas) การพัฒนาทักษะการนำเสนอแนวคิดทางธุรกิจ 2. กิจกรรม คัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม 8 Weeks Coaching โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2563 ณ จังหวัดปัตตานีและจังหวัดสงขลา ตามลำดับ เพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรม 8 weeks coaching จำนวน 30 ราย 3. กิจกรรม 8 Weeks coaching เป็นกระบวนการบ่มเพาะผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 30 รายใน 2 กลุ่มรูปแบบธุรกิจ คือ Smart SMEs และ Startup โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 3 พฤษภาคม 2563 ณ จังหวัดปัตตานี ซึ่งจะมุ่งเน้นในการให้ความรู้การวางแผนทางธุรกิจและนวัตกรรมและการให้คำปรึกษาตลอดหลักสูตร อย่างเข้มข้น ในทุกวันเสาร์ และวันอาทิตย์ ตลอด 8 สัปดาห์เพื่อเสริมสร้างแผนธุรกิจ กำจัดจุดอ่อนทางธุรกิจ และต่อยอดทางธุรกิจสู่ธุรกิจนวัตกรรมต่อไป

IMG_2005

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมทั้ง 30 ราย จะได้เรียนในคอร์สที่มีมูลค่ากว่า 100,000 บาทต่อคนแล้ว ยังสามารถขอรับการพิจารณาทุนสนับสนุนไม่เกิน 1,500,000 (หนึ่งล้านห้าแสนบาท) จาก สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) อีกด้วย

IMG_2004

IMG_2001

IMG_1995

IMG_1991

IMG_1983

IMG_1982

 

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=51648

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • ภัณฑ์กา: เก่งจัง
  • สุทธิ​ ป​นาท​กู​ล​: เปนแนวทางที่ดีมากแต่ควรหาสถานท ี่มารองรับนักท่องเที่ยวอย่างเห มาะสมด้วยการปรชาสัมพันธ์ต้อ...
  • นัชนันท์ โชติธรรม: อยากทราบค่าใช้จ่าย นักเรียนประจำ ป.1 ค่ะ
  • อโณชา ชัยหานิตย์: ผมเปนฝีมาแปดปีแล้วฝีคัฑสรูทผ่า สองครั้งแล้วยังไม่หายทำไงดีครั บหมอบอกว่าผ่าไม่ถึงรูทวารหารูไ ม่เจอ...
  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ

ข่าวมาใหม่

Find Us