|

ม.อ. จับมือ กสศ. ร่วมยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

DSCF6245

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จับมือ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ร่วมมือพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

วันนี้ (25 ม.ค. 63) ที่ ห้องประชุมสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ (สจรส.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรมฝึกอบรมติดตามและประเมินชี้แนะ ระดับเครือข่ายในจังหวัดสงขลา เพื่อสร้างการเรียนรู้ ร่วมกับ สพป. และผู้เกี่ยวข้อง ภายใต้โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ เป็นประธานเปิดงาน และมีผู้อำนวยการ ตลอดจนครูผู้สอนจากโรงเรียนประถมศึกษาเป้าหมายในจังหวัดสงขลา และสตูล จำนวน 90 คนเข้าร่วมฝึกอบรมในครั้งนี้

DSCF6265

โดยการฝึกอบรมดังกล่าว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ดำเนินงานภายใต้โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ดำเนินงานในโรงเรียนประถมศึกษาเป้าหมายในจังหวัดสงขลา และสตูล จำนวน 20 โรงเรียน รูปแบบการฝึกอบรม เป็นการบรรยายและการนำเสนอผลการดำเนินงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้และการประชุมระดมความคิดเห็น ผลของการฝึกอบรมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้นำความรู้และประสบการณ์จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำไปใช้ในการพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน

DSCF6249

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีบทบาทสำคัญการพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ จากประสบการณ์องค์ความรู้จากการดำเนินงานโครงการที่ผ่านมา พบว่า การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนด้วยการนำโครงงานฐานวิจัย และกระบวนการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยมาใช้ในห้องเรียน ตลอดจนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการของโรงเรียน สามารถยกระดับพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้น การเรียนการสอนดังกล่าวเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิด ทักษะชีวิต และทักษะศตวรรษที่ 21 โดยการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคนในทั้งสามด้าน คือ ด้านพุทธิพิสัย ด้านทักษะพิสัย และด้านจิตพิสัย โดยกระบวนการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนจะส่งเสริมให้นักเรียนมีทัศนคติเชิงบวกและพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง จึงนำการจัดการเรียนรู้รูปแบบนี้มาใช้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

DSCF6258

การดำเนินงานโครงการดังกล่าว เป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งในส่วนของโรงเรียน ผู้อำนวยการ ครูผู้สอน เครือข่ายผู้ปกครอง ผู้บริหาร และศึกษานิเทศก์ ของสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาสงขลา และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้นักเรียนในพื้นที่มีความรู้ความสามารถที่เท่าเทียมกับภูมิภาคอื่น และเป็นการสร้างความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของนักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้นแบบในการขยายผลการนำไปใช้ในโรงเรียนอื่นๆ ต่อไป

DSCF6250

นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ และ PLC ระดับเครือข่ายจังหวัดสงขลา : การสอนโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับครูระดับชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาที่ 3 ณ ห้อง Bsc2 ชั้น 2 ตึก Bsc คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพร ศรประสิทธิ์ รองศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัลย์ มหาบุษราคัม และผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล คีรีรัตน์ ร่วมกันเป็นวิทยากรให้ความรู้อีกด้วย

DSCF6251

DSCF6259

DSCF6268

DSCF6271

DSCF6278

DSCF6281

DSCF6282

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=51661

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • PHUPA PUMSUK: สมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ
  • ชัด ไพรพฤกษ์: ดีเยี่ยม ต้องไปต่อ การประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในเรื่อง ธรรมาภิบาลแบบมีทศพิธราชธรรม
  • อรุณี อรรคบุตร: ต้องการสมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ เข้าไปตรงไหนคะ // คลิกตามที่ให้มา กลายเป็นเข้าไปจองตั๋วค่ะ
  • ศกุนตลา เพชรประสมกูล: รบกวน สอบถาม หน่อย น่ะ ค่ะ แม่เป็นมะเร็งระยะที่3 รักษามา2ปี ลามไปที่ตับกับลามไปที่ปอดเม...
  • สุรศักดิ์: ดีมากๆๆครับ

ข่าวมาใหม่

Find Us