|

ธปท. เผยเศรษฐกิจและการเงินภาคใต้ ไตรมาส 4 ปี 62 หดตัวเล็กน้อยจากไตรมาสก่อน

DSCF6737

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ แถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคใต้ ไตรมาสที่ 4/2562 เผยหดตัวเล็กน้อยจากไตรมาสก่อน

เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 63 ที่ สถานสวัสดิสงเคราะห์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายสันติ รังสิยาภรณ์รัตน์ ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ เป็นประธานแถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคใต้ ไตรมาสที่ 4/2562 โดยมีผู้แทนจากสถาบันการเงินต่างๆ ผู้ที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชนเข้าร่วมรับฟังอย่างคับคั่ง

DSCF6738

นายสันติ รังสิยาภรณ์รัตน์ ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ เปิดเผยว่า ภาวะเศรษฐกิจภาคใต้ไตรมาสที่ 4 ปี 2562 หดตัวเล็กน้อยจากไตรมาสก่อน ผลผลิตเกษตรกลับมาหดตัวจากปาล์มน้ำมัน ส่งผลให้รายได้เกษตรกรขยายตัวชะลอลง และกระทบต่อกำลังซื้อทำให้การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนชะลอลง นอกจากนี้ ผลผลิตปาล์มน้ำมันที่ลดลงยังเป็นเหตุสำคัญทำให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน ขณะเดียวกัน ภาพรวมเศรษฐกิจต่างประเทศที่เริ่มเห็นสัญญาณปรับดีขึ้นบ้างในช่วงปลายไตรมาส ส่งผลให้การส่งออกและการท่องเที่ยวหดตัวน้อยลง สำหรับการลงทุนภาครัฐและภาคเอกชนหดตัวต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อติดลบมากขึ้นจากหมวดพลังงาน ตามทิศทางราคาน้ำมันเชื้อเพลิงขายปลีกในประเทศที่ปรับลดลง ขณะที่อัตราการว่างงานหลังขจัดปัจจัยฤดูกาลปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาสก่อน

DSCF6739

ผลผลิตเกษตรหดตัวจากไตรมาสก่อน จากผลผลิตปาล์มน้ำมันที่ลดลงมากเป็นสำคัญ โดยเป็นการลดลงตามฤดูกาลปกติ รวมกับผลของฐานสูงจากการเหลื่อมฤดูกาลในปีก่อน ขณะที่ผลผลิตกุ้งขาวหดตัวเล็กน้อย จากผลของพายุโซนร้อน ที่ทำให้อัตราการรอดของกุ้งต่ำ สำหรับผลผลิตยางพารายังคงขยายตัว ด้านราคาสินค้าเกษตรกลับมาขยายตัวจากไตรมาสก่อนจากราคาปาล์มน้ำมันที่เพิ่มขึ้นมากเป็นส้าคัญ ตามผลผลิตที่ลดลงและความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากการรับซื้อเพื่อนำไปผลิตไบโอดีเซล B10 อย่างไรก็ตาม ราคายางพาราปรับลดลงตามเศรษฐกิจโลกที่ยังคงชะลอตัวและความต้องการจากจีนที่ลดลง ส่งผลให้รายได้เกษตรกรขยายตัวชะลอลงจากไตรมาสก่อนจากปัจจัยด้านผลผลิตเป็นสำคัญ

DSCF6740

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนชะลอลงจากไตรมาสก่อนและทรงตัวจากระยะเดียวกันปีก่อน โดยการใช้จ่ายในกลุ่มสินค้าในชีวิตประจำวันและหมวดยานยนต์กลับมาหดตัว อย่างไรก็ดี การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนยังคงได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการใช้จ่ายในภาคบริการด้านการท่องเที่ยวและการใช้จ่ายหมวดสินค้ากึ่งคงทนที่ยังคงขยายตัว โดยส่วนหนึ่งได้รับผลดีชั่วคราวจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ อาทิ มาตรการชิมช้อปใช้

 

การผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน จากการผลิตน้ำมันปาล์มที่กลับมาหดตัวเป็นสำคัญ ตามปริมาณวัตถุดิบที่เข้าสู่โรงงานลดลง ด้านการผลิตอาหารทะเลกระป๋องหดตัวต่อเนื่องตามการผลิตปลาซาร์ดีน อย่างไรก็ดี การผลิตยางพาราแปรรูปและไม้ยางและผลิตภัณฑ์หดตัวน้อยลงจากปัจจัยชั่วคราวที่ตลาดจีนเร่งสั่งซื้อก่อนเข้าสู่ช่วงเทศกาลตรุษจีน สำหรับการผลิตอาหารทะเลแช่เย็นแช่แข็งและแปรรูปปรับตัวดีขึ้นเช่นกันจากการผลิตปลาและกุ้งเป็นสำคัญ ในด้านมูลค่าการส่งออกหดตัวน้อยลงตามการส่งออกอาหารทะเลและสินค้าอุตสาหกรรมที่ปรับดีขึ้น

จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติหดตัวน้อยลงจากไตรมาสก่อน ตามจำนวนนักท่องเที่ยวจีน รัสเซียและยุโรปที่กลับมาขยายตัว ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการเปิดเส้นทางบินใหม่มายังจังหวัดภูเก็ตและกระบี่เพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันจำนวนนักท่องเที่ยวอินเดียอยู่ในเกณฑ์ดีอย่างไรก็ตาม นักท่องเที่ยวมาเลเซียยังคงหดตัวจากปัจจัยฐานสูงในไตรมาสเดียวกันปีก่อนเป็นสำคัญ

DSCF6743

การใช้จ่ายภาครัฐหดตัวเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน ตามการลดลงของรายจ่ายลงทุนในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างของกรมชลประทาน กรมทางหลวง และกรมศุลากร ตลอดจนหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปของสถาบันการศึกษาในกำกับของรัฐที่ออกนอกระบบ ขณะที่รายจ่ายประจำยังคงหดตัวตามการเบิกจ่ายที่ปรับลดลงในหมวดค่าใช้สอยและงบรายจ่ายอื่นของกรมการพัฒนาชุมชน

การลงทุนภาคเอกชนหดตัวเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน ตามการลงทุนของภาคการผลิตในหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ยังคงหดตัว โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยางพาราแปรรูป ไม้ยางและผลิตภัณฑ์ ตลอดจนน้ำมันปาล์ม ด้านการลงทุนในภาคก่อสร้างขยายตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากพื้นที่ก่อสร้างเพื่อการพาณิชย์และเพื่อการบริการในหมวดโรงแรมที่ยังคงขยายตัวต่อเนื่อง

เสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ -0.28 ลดลงจากร้อยละ -0.04 ในไตรมาสก่อนตามการปรับลดลงของราคาพลังงานเป็นสำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก ประกอบกับราคาอาหารสดที่ขยายตัวชะลอลง สำหรับอัตราการว่างงานหลังขจัดปัจจัยด้านฤดูกาลอยู่ที่ร้อยละ 1.8 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 1.6 ในไตรมาสก่อน ตามการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ว่างงานที่ไม่เคยทำงานมาก่อน

DSCF6745

ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ปี2562 เงินฝากทั้งระบบขยายตัวชะลอลงจากไตรมาสก่อน ตามการชะลอลงของเงินฝากธนาคารพาณิชย์ประเภทเงินฝากประจำเป็นสำคัญ ด้านสินเชื่อคงค้างทั งระบบขยายตัวชะลอลงจากไตรมาสก่อน ตามการชะลอลงของสินเชื่อธนาคารพาณิชย์จากผลของฐานสูงที่เป็นปัจจัยเฉพาะเนื่องจากมีการโอนพอร์ตสินเชื่อของบริษัทในเครือเมื่อเดือนธันวาคมปี 2561

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=52209

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • ภัณฑ์กา: เก่งจัง
  • สุทธิ​ ป​นาท​กู​ล​: เปนแนวทางที่ดีมากแต่ควรหาสถานท ี่มารองรับนักท่องเที่ยวอย่างเห มาะสมด้วยการปรชาสัมพันธ์ต้อ...
  • นัชนันท์ โชติธรรม: อยากทราบค่าใช้จ่าย นักเรียนประจำ ป.1 ค่ะ
  • อโณชา ชัยหานิตย์: ผมเปนฝีมาแปดปีแล้วฝีคัฑสรูทผ่า สองครั้งแล้วยังไม่หายทำไงดีครั บหมอบอกว่าผ่าไม่ถึงรูทวารหารูไ ม่เจอ...
  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ

ข่าวมาใหม่

Find Us