|

ครุศาสตร์ฯ มทร.ศรีวิชัย คว้า 7 รางวัล จากแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม ครั้งที่ 9

Teaching 7 Feb 2020_๒๐๐๒๑๑_0612

นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คว้า 7 รางวัลใน 11 รายการ จากการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม ครั้งที่ 9 Teaching Academy Award 2020 ซึ่งเป็นการจัดการแข่งขันร่วมกันของ 10 มหาวิทยาลัย คือ 3 พระจอมเกล้า (KMITL KMUTNB KMUTT) และ 7 ราชมงคล ( RUTS RUS UTK RMUTT RMUTL RMUTI RMUTP) ผลจากการแข่งขันสามารถบ่งชี้ได้อย่างหนึ่งว่า เราเป็น 1 ใน 10 มหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตครูช่างอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพ ในระดับแนวหน้าของประเทศเลยทีเดียว

Teaching 7 Feb 2020_๒๐๐๒๑๑_0614

สำหรับ 7 รางวัลที่ได้รับปีนี้ เป็นไปตามความคาดหวัง ของนักศึกษา และ อาจารย์ควบคุมทีม คือ 1. รางวัลชนะเลิศ จาก การแข่งขันการสอนกลุ่มวิชาทั่วไป การแข่งขันการสอนกลุ่มวิชาทั่วไป ประกอบด้วย นายกษิดิศ วุ่นบุญชู นางสาวกนกวรรณ เจริญสุข อาจารย์ทรงนคร การนา ควบคุมทีม 2. รางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันการสอนวิชาปฏิบัติ วิชาเขียนแบบเบื้องต้น ประกอบด้วย นางสาวกฤษพร โยมศรีเคน นางสาวปรารถนา เขียวมณีนัย อาจารย์วิมล บุญรอด ควบคุมทีม 3. รางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันการสอนกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย นางสาวราสิรี คำทิพย์ นางสาวจุฬาวัลย์ รักษา อาจารย์นุชจิเรศ แก้วสกุล ควบคุมทีม 4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันการสอนกลุ่มวิชา เครื่องกล/แมคคาทรอนิกส์ ประกอบด้วย นายสืบสาย สุขสง นางสาวอภัสรา ไหรเจริญ อาจารย์ทรงนคร การนา ควบคุมทีม 5. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันการสอนกลุ่มวิชา อุตสาหการ/การผลิต/การเชื่อม ประกอบด้วย นายอภิสิทธิ์ หว่าหลำ นายนิกิฟ นิยอ อาจารย์กฤษฏา คงพูน ควบคุมทีม 6. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขัน Robot Contest 2020 ประกอบด้วย นายสมประสงค์ แก้วเอก นายณฤทธิ์ ลักษณะประดิษฐ์ นางสาวสุดารัตน์ แก้วมี อาจารย์ฤทัย ประทุมทอง ควบคุมทีม 7. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันคลิปวิดีโอ ภายใต้แนวคิด ครุศาสตร์อุตสากรรมในฝัน ประกอบด้วย นายพชร อินทรกุล นายธีรภัทร จัตวากุล อาจารย์จักรกฤษฏ์ แก้วประเสริฐ ควบคุมทีม

Teaching 7 Feb 2020_๒๐๐๒๑๑_0644

Teaching 7 Feb 2020_๒๐๐๒๑๑_0623

Teaching 7 Feb 2020_๒๐๐๒๑๑_0588

Teaching 7 Feb 2020_๒๐๐๒๑๑_0582

Teaching 7 Feb 2020_๒๐๐๒๑๑_0570

Teaching 7 Feb 2020_๒๐๐๒๑๑_0556

Teaching 7 Feb 2020_๒๐๐๒๑๑_0552

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=52361

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us