|

ม.ทักษิณ อบรมบุคลากรส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันภาวะสมองเสื่อม

IMG_2657

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ร่วมกับ ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการสร้างสุขภาวะองค์กร เรื่อง ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันภาวะสมองเสื่อมในบุคลากรที่มีอายุตั้งแต่ 40 ปี ขึ้นไป จำนวน 50 คน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยทักษิณในการสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace : Happy Work Life) โดยสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันสมองเสื่อม ผ่านกิจกรรม การให้ความรู้ การพัฒนากายและพัฒนาจิต สำหรับการจัดอบรมครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิรพรรณ พีรวุฒิ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พร้อมด้วย คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจแก่ผู้เข้ารับการอบรมเพื่อป้องกันตัวจากภาวะสมองเสื่อม และได้รับเกียรติจาก อาจารย์สายพิณ วิไลรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล เป็นประธานเปิดโครงการ

IMG_2671

ภาวะสมองเสื่อม เป็นกลุ่มอาการที่มีสาเหตุจากความผิดปกติในการทำงานของสมองด้านการคิดและ สติปัญญา โดยมีการเสื่อมของความจำเป็นลักษณะเด่น มีการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม บุคลิกภาพ และอารมณ์ จนรบกวนการดำเนินชีวิตประจำวัน ทั้งนี้ โอกาสเกิดสมองเสื่อมจะเพิ่มขึ้นตามอายุ ส่วนใหญ่ผู้ที่สมองเสื่อมชนิด โรคอัล ไซเมอร์ พบได้ร้อยละ 54 การป้องกันสมองเสื่อมควรเริ่มตั้งแต่วัยทำงานหรือในวัยก่อนเกษียณ เนื่องจากปัญหาจากโรคต่างๆ จะเริ่มมีมากขึ้น หากปล่อยให้เป็นโรคหรือควบคุมโรคไม่ได้ จะส่งผลให้มีความเสื่อมของสมองตามมาในวัยสูงอายุ โดยเฉพาะหากมีการทำงานของสมองบกพร่องเล็กน้อย (mild cognitive impairment: MCI) จะมีความจำบกพร่อง หลงลืม ดังนั้น ควรมีการบริหารสมองทั้งซีกซ้ายและซีกขวาให้มีความสมดุลและทำงานผสานสอดคล้องกัน โยคะเป็นการบริหารกายและบริหารจิตทำให้หลอดเลือดมีความยืดหยุ่น เพิ่มการไหลเวียนเลือดไปยังสมอง กระตุ้นการ ทำงานของระบบประสาท สำหรับมณีเวชเป็นการบริหารเพื่อปรับความสมดุลทางกายและจิตใจ เหมาะสำหรับผู้ที่มี เวลาน้อย สามารถทำได้ในที่ร่ม

IMG_2667

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ร่วมกับ ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ตระหนักถึงความสำคัญ จึงจัดทำโครงการป้องกันสมองเสื่อม กิจกรรมมุ่งให้ความรู้ความเข้าใจภาวะสมองเสื่อม ฝึกการบริหาร สมองด้วยวิธีต่างๆ เพื่อให้บุคลากรนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และบริหารกายบริหารจิตด้วยมณีเวชและโยคะ เพื่อกระตุ้นการทำงานของระบบประสาทเพิ่มการไหลเวียนเลือดสู่สมอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดกรองภาวะสมองเสื่อมในบุคลากรที่มีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป บุคลากรที่มีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป สามารถนำกิจกรรมป้องกันสมองเสื่อมไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมป้องกันภาวะสมองเสื่อม โดยมีเป้าหมายที่สำคัญคือผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ สามารถนำกิจกรรมไปปฏิบัติตนเพื่อป้องกันภาวะสมองเสื่อมได้ ทั้งนี้กลุ่มเป้าหมายคือบุคลากร มหาวิทยาลัยทักษิณ ที่มีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป จำนวน 60 คน (วิทยาเขตพัทลุง 30 คน และวิทยาเขตสงขลา 30 คน) มีระยะเวลาในการดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 2563ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และวิทยาเขตสงขลา

11022563 โครงการคณะพยาบาล_๒๐๐๒๑๑_0065

สำหรับการดำเนินโครงการ ประกอบด้วย กิจกรรมย่อยที่ 1 รู้เท่าทัน ห่างไกลสมองเสื่อม ณ วิทยาเขตสงขลา วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ วิทยาเขตพัทลุง วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 13.00 – 16.00 น. กิจกรรมย่อยที่ 2 พัฒนาอิริยาบถด้วยมณีเวช พัฒนากาย พัฒนาจิต ด้วยโยคะ ณ วิทยาเขตสงขลา วันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ วิทยาเขตพัทลุง วันที่ 16 – 17 มีนาคม 2553 เวลา 09.00-16.00 น. ณ วิทยาเขตสงขลา วันที่ 26 – 27 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. และกิจกรรมย่อยที่ 3 เริ่มที่ 30 วัน สู่ 60 ปี ที่ยั่งยืนของสมอง

11022563 โครงการคณะพยาบาล_๒๐๐๒๑๑_0064

11022563 โครงการคณะพยาบาล_๒๐๐๒๑๑_0057

11022563 โครงการคณะพยาบาล_๒๐๐๒๑๑_0025 - Copy

11022563 โครงการคณะพยาบาล_๒๐๐๒๑๑_0011

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=52382

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • PHUPA PUMSUK: สมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ
  • ชัด ไพรพฤกษ์: ดีเยี่ยม ต้องไปต่อ การประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในเรื่อง ธรรมาภิบาลแบบมีทศพิธราชธรรม
  • อรุณี อรรคบุตร: ต้องการสมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ เข้าไปตรงไหนคะ // คลิกตามที่ให้มา กลายเป็นเข้าไปจองตั๋วค่ะ
  • ศกุนตลา เพชรประสมกูล: รบกวน สอบถาม หน่อย น่ะ ค่ะ แม่เป็นมะเร็งระยะที่3 รักษามา2ปี ลามไปที่ตับกับลามไปที่ปอดเม...
  • สุรศักดิ์: ดีมากๆๆครับ

ข่าวมาใหม่

Find Us