|

สตูลเปิดงาน ‘OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน’ (ไทย – มาเลเซีย) รับนโยบายรัฐฯ เพิ่มช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

DSCF6873

จังหวัดสตูล เปิดงาน “การแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน (ไทย – มาเลเซีย) ประจำปี 2563” ขานรับนโยบายรัฐบาล โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (One Tambon One Product : OTOP) เดินหน้าเพิ่มช่องทางการตลาดแก่ผู้ประกอบการ พร้อมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศทีมีชายแดนติดกัน

วานนี้ (20 ก.พ. 63) ที่ สนามบินกองทัพอากาศจังหวัดสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดงาน “การแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน (ไทย – มาเลเซีย) ประจำปี 2563” โดยมี นางศุภมาส เหล็นเรือง พัฒนาการจังหวัดสตูล พร้อมด้วย นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เครือข่าย OTOP จังหวัดสตูล เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

DSCF6853

นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล กล่าวว่า จังหวัดสตูลเป็นจังหวัดที่สำคัญทางภาคใต้ มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นโอกาสในการพัฒนาด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวกับต่างประเทศ กอปรกับนโยบายรัฐบาลมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ให้มีศักยภาพด้วยการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการชุมชน วิสาหกิจชุมชนใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น ผนวกกับองค์ความรู้สมัยใหม่ เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการ การเข้าถึงแหล่งทุนและการตลาดเชิงรุกทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยส่งเสริมให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และวัฒนธรรม ด้านการเมืองและความมั่นคงของประเทศในกลุ่มอาเซียน ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัยการบูรณาการ การพัฒนาจากทุกภาคส่วน

DSCF6858

การจัดงานในครั้งนี้นับเป็นกิจกรรมที่ดี มีการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน สามารถตอบสนองนโยบายรัฐบาลและกระแสการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเห็นผลเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการเพิ่มช่องทางการตลาด และพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน และจะทำให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ มีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น สามารถเพิ่มช่องทางการจำหน่ายไปสู่ตลาดในประเทศเพื่อนบ้านและตลาดสากลได้

DSCF6849

ด้าน นางศุภมาส เหล็นเรือง พัฒนาการจังหวัดสตูล กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้ให้การสนับสนุนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (One Tambon One Product : OTOP) โดยอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการผลิตสินค้า เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้เกิดขึ้น โดยรัฐบาลสนับสนุน ส่งเสริมความรู้ ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการและการตลาดเพื่อเชื่อมโยงสินค้า จากชุมชนสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะจังหวัดที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน กรมการพัฒนาชุมชนได้สนับสนุนงบประมาณให้มีการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน (ไทย – มาเลเซีย ) เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีด้านการค้าและความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน

DSCF6876

สำหรับการจัดงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์ สองแผ่นดิน (ไทย – มาเลเซีย) ของจังหวัดสตูล ประจำปี 2562 จัดขึ้นระหว่าง 19 – 23 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 21.00 น. ณ สนามบินกองทัพอากาศจังหวัดสตูล ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้ผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อให้ OTOP Trader และผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ของจังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อชายแดนได้เรียนรู้แนวทางในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้ OTOP Trader และผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ของจังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อชายแดนได้มีโอกาสเจรจาทำการค้ากับนักธุรกิจของประเทศเพื่อบ้าน และเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างการค้า และความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน

DSCF6837

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP จากจังหวัดสตูล จำนวน 60 ราย OTOP Trader และผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ของจังหวัดใกล้เคียง จำนวน 30 ราย การเจรจาธุรกิจ และกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน อีกด้วย

DSCF6836

DSCF6879

DSCF6868

DSCF6840

DSCF6799

DSCF6804

DSCF6816

DSCF6817

DSCF6823

DSCF6827

DSCF6828

 

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=52712

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us