|

พยาบาล ม.อ. เน้นเตรียมบัณฑิต แก้ปัญหาสุขภาพในภาคใต้ – ระดับโลก

IMG_3262

รองศาสตราจารย์ ดร.นงนุช บุญยัง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า คณะพยาบาลศาสตร์เป็นอีกหนึ่งคณะวิชาในประเทศไทยที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติในด้านวิชาการพยาบาล โดยมีเครือข่ายสถาบันต่างประเทศที่เข้มแข็งและมีศิษย์เก่าที่กลับไปทำงานและมีความเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพนี้ในประเทศของตน เช่น ใน อินโดนีเซีย มาเลเซีย จีน ภูฏาน ปากีสถาน เป็นต้น ซึ่งนำไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน มีความต่อเนื่องในการทำวิจัย จัดประชุมวิชาการร่วมกัน รวมทั้งมีส่วนแนะนำผู้สนใจในวิชาชีพพยาบาลจากประเทศนั้นๆ ให้มาศึกษาต่อที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และกำลังสานต่อความร่วมมือไปยังประเทศอื่นๆ เช่นเซอร์เบียและญี่ปุ่น เป็นต้น

IMG_3265

ปัจจุบันคณะพยาบาลศาสตร์ ได้มีการขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับประเทศที่เราสามารถช่วยเหลือได้ เช่นการจัดตั้ง PSU Extension Center ซึ่งเป็นการเรียนทางไกลที่ผู้เรียนในประเทศอินโดนีเซียสามารถเรียนและประกอบอาชีพอยู่ในประเทศของตน โดยมานำเสนอและเปลี่ยนเรียนรู้กับคณาจารย์และผู้ร่วมเรียนเป็นครั้งคราว และที่ผ่านมายังได้ใช้เทคโนโลยีการเรียนทางไกลดังกล่าวกับนักศึกษาจากประเทศจีนที่ไม่สามารถเดินทางกลับมาเรียนที่คณะได้เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ทำให้เป็นที่ประทับใจกับผู้เรียนและนำไปเล่าต่อกัน จนทำให้มีนักศึกษาจีนจำนวนหนึ่งมีความสนใจและติดต่อสอบถามเพื่อศึกษาโดยวิธีดังกล่าว

IMG_3264

คณะพยาบาลศาสตร์ได้เปิดการเรียนการสอนมาเป็นปีที่ 47 โดยมุ่งผลิตบัณฑิตที่ได้รับการฝึกฝนให้คิดวิเคราะห์เพื่อทำงานที่สามารถแก้ปัญหาสุขภาพเพื่อตอบโจทย์สังคมในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ทั้งในพื้นที่ภาคใต้และระดับโลก โดยมีคณาจารย์ที่มีความพร้อมด้านทักษะวิชาการ มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายต่างๆ ในการใช้เป็นสถานที่หลักในการฝึก เช่น โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โรงพยาบาลสงขลา โรงพยาบาลหาดใหญ่ และ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ ซึ่งนอกจากการเรียนการสอนแล้วยังเป็นสถาบันหลักในการบริการดูแลสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในภาคใต้ การจัดอบรม การเป็นที่ปรึกษาอย่างต่อเนื่อง มีการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุ ซึ่งมีบริการดูแลผู้สูงอายุด้วยความเข้าใจเอาใจใส่ มีรายวิชาสร้างเสริมสุขภาพที่ให้นักศึกษามาถอดบทเรียนเพื่อสร้างรูปแบบการจัดกิจกรรม และจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย เพื่อดูแลเด็กเล็กตั้งแต่ 6 เดือนจนถึงก่อนเข้าเรียน ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด มีพี่เลี้ยงที่ได้รับการอบรมอย่างสม่ำเสมอ เป็นแหล่งฝึกนักศึกษาในวิชาการดูแลเด็ก ให้ได้มีการเรียนรู้ร่วมกับผู้ปกครองในการดูพัฒนาการของเด็ก

IMG_3263

“สำหรับการให้บริการเมื่อมีสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดมาก่อน เรามีการเตรียมความพร้อมด้านความรู้ ทักษะ สถานที่ เพื่อรองรับเหตุการณ์ทั้งในจังหวัดสงขลาและใกล้เคียง เช่นการเกิดภัยธรรมชาติ โรคระบาด โดยมีการนำบุคลากรและนักศึกษาออกไปช่วยเหลือ ให้ความรู้ คำแนะนำวิธีการปฏิบัติตนแก่ประชาชน มีการรับสถานการณ์ทั้งในเชิงการให้บริการ การกำหนดเป็นวิชาในหลักสูตรการเรียนการสอน มีความร่วมมือกับเครือข่ายองค์กรต่างๆ ทั้งในภาคใต้ และหน่วยงานและผู้เชี่ยวชาญในระดับประเทศ เพื่อเติมเต็มองค์ความรู้และอุปกรณ์ในการรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น” คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าว

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=52883

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us