|

เปิดแล้ว! นิทรรศการโครงงานสร้างสรรค์ศิลปศึกษานิพนธ์ “Art Education Thesis Exhibition 1st”

mOU พัฒนาวิชาการ (3)

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดนิทรรศการโครงงานสร้างสรรค์ศิลปศึกษานิพนธ์ “Art Education Thesis Exhibition 1st”

ช่วงเย็นวานนี้ (24 ก.พ. 63) ที่ หอศิลป์สงขลา Songkhla Art Mill ถนนกำแพงเพชร ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดนิทรรศการโครงงานสร้างสรรค์ศิลปศึกษานิพนธ์ “Art Education Thesis Exhibition 1st” โดยมี พลโท สุริยะ สมิทธิ ผู้แทนหอศิลป์สงขลา พร้อมด้วย อาจารย์ชิโนรส รุ่งสกุล (ประธานหลักสูตรสาขาวิชาศิลปศึกษา), ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงค์ ชีวะสาโร, อาจารย์ดร.จิรโรจน์ ศรียะพันธุ์, อาจารย์ธีติ พฤกษ์อุดม, อาจารย์กิตติศักดิ์ ธรรมอภิบาล, นายธนัชชัย ทองกรด ในนามนิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งมีนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชน และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติผู้ที่สนใจในงานศิลปะเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก

88082024_2486533918121829_7612184209028808704_n

สำหรับการจัดนิทรรศการในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ผลิตบัณฑิตและบริหารการจัดการเรียนการสอน โดยคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมกับ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพทางศิลปศึกษา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปะ และสามารถนำไปบูรณาการสู่การจัดการศึกษาในบริบทสังคมแห่งการเรียนรู้ ชุมชน ท้องถิ่น ประเพณี และวัฒนธรรม บนพื้นฐานของหลักวิชาการได้อย่างเหมาะสม ในรูปแบบของ “โครงงานสร้างสรรค์ศิลปศึกษานิพนธ์”

84620755_2486533801455174_415649969786060800_n

การจัดทำโครงงานสร้างสรรค์ศิลปศึกษานิพนธ์ เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะ และนำไปสู่การออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ทางศิลปะที่เหมาะสมกับปัจจัย สภาพแวดล้อม และผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ศิลปศึกษานิพนธ์ ของนิสิตวิชาเอกศิลปศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตได้แสดงความสามารถทางด้านศิลปะ ช่วยกระตุ้นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เห็นคุณค่าทางศิลปะ ช่วยพัฒนาทางด้านอารมณ์ความรู้สึก และจินตนาการ เป็นเวทีที่สนับสนุนให้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ด้านศิลปะอันเป็นพื้นฐานในการพัฒนาสังคมให้ก้าวหน้าต่อไป

87370956_2486533941455160_6125612666862960640_n

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา ซึ่งเป็นหลักสูตรความร่วมมือระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงการพัฒนาความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ ของนิสิตวิชาเอกศิลปศึกษาชั้นปีที่ 4 จึงได้กำหนดจัดนิทรรศการโครงงานสร้างสรรค์ศิลปศึกษานิพนธ์ “Art Education Thesis Exhibition 1st” เพื่อให้นิสิตได้ถ่ายทอดความคิดจินตนาการผ่านการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่หลากหลายและเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ที่จะสำเร็จการศึกษา ปริญญาการศึกษาบัณฑิต (ศิลปศึกษา) นำมาจัดแสดงผลงานศิลปะ ให้แก่นิสิต นักศึกษา และสาธารณะชนทั่วไปได้เข้าถึงงานศิลปะ ได้เรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการทำงานร่วมกันในหมู่คณะในการดำเนินงานในส่วนต่าง ๆ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ไปต่อยอดในการประกอบวิชาชีพในอนาคต อันเป็นการช่วยส่งเสริมศิลปะของนิสิตวิชาเอกศิลปศึกษาให้ก้าวไกลยิ่งขึ้น​

87393138_2486534768121744_4131173370932756480_n

สำหรับนิทรรศการโครงงานสร้างสรรค์ศิลปศึกษานิพนธ์ “Art Education Thesis Exhibition 1st” จัดแสดง 43 ผลงาน กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 11 มีนาคม 2563 ณ หอศิลป์สงขลา Songkhla Art Mill ถนนกำแพงเพชร ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

87276273_2486534808121740_8783583856943955968_n

87251506_2486535681454986_9064731187779469312_n

87382616_2486535688121652_2458725063059308544_n

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=52892

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us