|

ม.หาดใหญ่ จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร รุ่นที่ 19 – 20 พร้อมมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

mOU พัฒนาวิชาการ

ฃมหาวิทยาลัยหาดใหญ่จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 19 และ 20 ประจำปีการศึกษา 2560 – 2561 ในวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563 ณ อาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุจิต บุญบงการ นายกสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เป็นประธานในพิธี

สำหรับปีการศึกษา 2560 และ 2561 มีผู้สำเร็จการศึกษารวมทั้งสิ้น 1,499 คน เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2560 จำนวน 795 คน แบ่งเป็น ระดับปริญญาเอก จำนวน 6 คน ปริญญาโท จำนวน 34 คน ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู จำนวน 173 คน ปริญญาตรี จำนวน 582 คน และปีการศึกษา 2561 จำนวน 704 คน แบ่งเป็นระดับปริญญาเอกจำนวน 8 คน ปริญญาโท จำนวน 37 คน ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู จำนวน 174 คน ปริญญาตรี จำนวน 485 คน

ดร.สุจิต บุญบงการ -ประธานในพิธี2

โดยผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และรางวัลเชิดชูเกียรติ “มะหาดเพชร” จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1. ศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ ผู้ได้รับปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ประเภทวิชาการ 2. นางฉัตรแก้ว คชเสนี ผู้ได้รับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ประเภททั่วไป และ 3. นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ ผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “มะหาดเพชร”

ดร.สุจิต บุญบงการ -ประธานในพิธี

ในปี 2560-2561 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้ดำเนินการตามพันธกิจที่สำคัญหลายด้าน เช่น พันธกิจด้านการวิจัย มีการนำเสนอผลงานวิจัยในชุดโครงการ “วิจัยใช้ประโยชน์” โครงการ “การจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจเมืองหาดใหญ่ เพื่อยกระดับการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของเมือง” (Smart City) และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายวิจัยลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา แผนงาน “สงขลาเมืองสร้างสรรค์”

ศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์ 2

พันธกิจด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากร ได้รับรางวัล “สหกิจศึกษาดีเด่น” ระดับชาติ และมีบุคลากรได้รับรางวัลจากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพันธกิจด้านการพัฒนานักศึกษาที่มีการส่งเสริมด้านการทำกิจกรรม โดยมีนักศึกษาได้รับรางวัลนักศึกษาพระราชทานระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2561 รวมทั้งรางวัลระดับชาติและภูมิภาคจำนวนมาก

ผศ.ดร.วิทวัส - อธิการบดี

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเชียว UI GREENMETRIC WORLD UNIVERSITY RANKINGS เป็นอันดับที่ 417 ของโลก และอันดับที่ 25 ของประเทศไทย ซึ่งนับเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม

นางฉัตรแก้ว2

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปิดสอนรวม 7 คณะ 34 หลักสูตร แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี 26 หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตร 1 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 4 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 3 หลักสูตร นอกจากนี้ยังมีโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในหลายประเทศ ได้แก่ ประเทศมาเลเซีย ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศจีน ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศอังกฤษ

ดร.ธารพรรษ

ศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์

NUM_1565

NUM_1580

บรรยากาศ 3

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=53456

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us