|

ครุศาสตร์ฯ มทร.ศรีวิชัย เปิดค่าย ‘Petroleum Youth Camp ครั้งที่ 2’ เสริมความรู้พลังงานเชื้อเพลิงแก่น้องๆ

mOU พัฒนาวิชาการ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระยะปานกลาง 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ถือเป็นแผนฉบับแรกที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้วิสัยทัศน์ในระยะ 5 ปีแรก “มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาภูมิภาคอย่างมั่นคง” ที่มีความมุ่งมั่นในการผลิตนักปฏิบัติมืออาชีพ เพื่อเป็นกำลังแรงงานที่มีมาตรฐานก่อให้เกิดรายได้สูง สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระดับภูมิภาค ตามปณิธาน “มุ่งผลิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม” และพันธกิจ ผลิตกำลังคนเฉพาะทางที่มีคุณภาพ ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ และเนื่องด้วยสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ทำการเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม หลักสูตรใหม่ (พ.ศ. 2558) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมหลักที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และการเรียนการสอนในหลักสูตรนั้นจะมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติและช่างเทคนิคปิโตรเลียมที่พร้อมปฏิบัติงานและมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพอย่างต่อเนื่องได้ตามปรัชญา วัตถุประสงค์ และอัตลักษณ์ของหลักสูตรและมหาวิทยาลัยที่ได้ตั้งไว้ รวมถึงการพัฒนาตนเองเพื่อให้เข้ากับสภาพแวดล้อมการทำงานได้อย่างรวดเร็ว

11

ด้วยวัตถุประสงค์ดังกล่าว ก่อเกิด ค่าย Petroleum Youth Camp ครั้งที่ 2 เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพลังงานเชื้อเพลิงซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้กับผู้ที่สนใจจะศึกษาต่อในหลักสูตรสาขาวิชา ตั้งแต่การกำเนิดปิโตรเลียม แหล่งกักเก็บปิโตรเลียม รวมไปถึงกระบวนการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม และการนำพลังงานไปใช้ประโยชน์ เพื่อที่จะสามารถนำความรู้ไปพัฒนาต่อยอดในการเรียนและการทำงานในอนาคตได้ โดยคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) จากสถานศึกษาในจังหวัดสงขลาและใกล้เคียงเข้าร่วมโครงการ

10

ซึ่งมีกิจกรรมฐานการเรียนรู้ต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมฐานการกำเนิดและการสำรวจปิโตรเลียม เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับปิโตรเลียม การกำเนิดปิโตรเลียม คุณสมบัติทางเคมีของปิโตรเลียม ธรณีวิทยาปิโตรเลียม การกักเก็บของไฮโดรคาร์บอน, กิจกรรมการตามล่าหาปิโตรเลียม, กิจกรรมฐานการผลิตปิโตรเลียมและการนำไปใช้ เพื่อให้ความรู้พื้นฐานและการประเมินเบื้องต้นทางด้านปิโตรเลียม อุปกรณ์เฉพาะทางปิโตรเลียม กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและการนำไปใช้ ลักษณะของอุตสาหกรรมน้ำมัน, กิจกรรมฐานความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล ความปลอดภัยในการทำงานในอุตสาหกรรม safety moment & diversity, กิจกรรมพี่น้องชาวปิโตรขอทำดี: เก็บขยะชายหาดชลาทัศน์ และการอบรมในหัวข้อการทำงานและความปลอดภัยของการทำงานในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม และการเตรียมพร้อมเพื่อเข้าสู่การทำงานด้านอุตสาหกรรมปิโตรเลียม

9

นางสาววรรณพร ประสิทธิมงคล (น้องฝน) นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ผู้เข้าร่วมโครงการ กล่าวว่า ความรู้ที่ได้รับจากค่ายในครั้งนี้ คือ การได้ค้นพบตัวเอง และรู้ว่าเราต้องเรียนอะไรบ้าง การเตรียมความพร้อมเพื่อไปทำงานในสถานประกอบการเป็นอย่างไร รวมถึงได้เพื่อนใหม่ต่างสถาบัน ซึ่งถือว่าการเข้าค่ายในครั้งนี้ ได้อะไรมากกว่าที่คิด

8

3

2

1

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=53479

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • PHUPA PUMSUK: สมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ
  • ชัด ไพรพฤกษ์: ดีเยี่ยม ต้องไปต่อ การประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในเรื่อง ธรรมาภิบาลแบบมีทศพิธราชธรรม
  • อรุณี อรรคบุตร: ต้องการสมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ เข้าไปตรงไหนคะ // คลิกตามที่ให้มา กลายเป็นเข้าไปจองตั๋วค่ะ
  • ศกุนตลา เพชรประสมกูล: รบกวน สอบถาม หน่อย น่ะ ค่ะ แม่เป็นมะเร็งระยะที่3 รักษามา2ปี ลามไปที่ตับกับลามไปที่ปอดเม...
  • สุรศักดิ์: ดีมากๆๆครับ

ข่าวมาใหม่

Find Us