|

เกษตรกรชาวสวนปาล์มรีบแจ้งขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร เพื่อรับเงินช่วยเหลือโครงการฯ งวดที่ 6 – 8 ภายในวันที่ 24 เม.ย. นี้

IMG_3826

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ขอประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร และได้เข้าร่วมโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2562/63 ให้ดำเนินการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 24 เมษายน 2563 เพื่อสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการประกันรายได้ฯ ต่อไป

IMG_3827

นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายการช่วยเหลือเกษตรกร ผ่านโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2562/63 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันในภาวะราคาตกต่ำ จำนวน 8 งวด ในปี 2562 มีเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันทั้งในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์และไม่มีเอกสารสิทธิ์แจ้งขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว จำนวน 326,782 ครัวเรือน เนื้อที่เพาะปลูก 4,934,839.71 ไร่ เป็นเกษตรที่ที่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้ จำนวน 277,640 ครัวเรือน เนื้อที่เพาะปลูก 4,246,346.22 ไร่ ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดส่งข้อมูลให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เพื่อดำเนินการจ่ายเงินให้กับเกษตรกรตั้งแต่งวดที่ 2 ถึงงวดที่ 5 และเกษตรกรได้รับเงินช่วยเหลือแล้ว จำนวน 4 งวด

IMG_3828

นายสุพิท จิตรภักดี ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ตั้งแต่งวดที่ 6 เป็นต้นไป จะใช้ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรที่ปรับปรุงใน ปี 2563 เป็นฐานข้อมูลในการจ่ายเงินให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จึงขอเน้นย้ำให้เกษตรกรสาวสวนปาล์มน้ำมันมาปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 24 เมษายน 2563 โดยกรมส่งเสริมการเกษตรคาดว่าจะส่งข้อมูลให้ ธ.ก.ส.ประมาณปลายเดือน เมษายน 2563

IMG_3829

สำหรับวิธีการแจ้งขึ้นหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรทำได้หลายช่องทาง ได้แก่ ให้เกษตรกรติดต่อสำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ทำการเกษตร หรือแจ้งผ่านอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) แจ้งผ่านสมุดทะเบียนเกษตรกรอิเล็กทรอนิกส์หรือแอปพลิเคชัน DOAE Farmbook ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันนี้จะทำให้เกษตรกรทราบข้อมูลของตนเองได้ตลอดเวลา และสะดวกในการติดต่อกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และขอเน้นย้ำให้เกษตรกร แจ้งปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรทุกครั้งเมื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ หากไม่ได้ปรับปรุงสถานภาพติดต่อกันเป็นเวลา 3 ปี จะสิ้นสถานภาพการเป็นเกษตรกรและจะถูกยกเลิกครั้งแรกในวันที่ 23 มิถุนายน 2563 นี้ แต่หากเกษตรกรยังดำเนินกิจกรรมการเกษตรอยู่ก็สามารถมาแจ้งขึ้นขึ้นทะเบียนใหม่ได้ภายหลัง

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=53516

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us