|

มรภ.สงขลา รับสมัคร นศ. กลุ่มภาคีราชภัฏฯ ภาคใต้  16 – 20 มี.ค. นี้ ปรับวิธีแบบออนไลน์ รองรับมาตรการเฝ้าระวัง COVID-19

มรภ.สงขลา รับสมัคร นศ. รอบภาคีแบบออนไลน์

มรภ.สงขลา รับสมัครนักศึกษาใหม่ กลุ่มภาคีราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ วันที่ 16-20 มี.ค.นี้ พร้อมปรับวิธีรับสมัครคัดเลือกแบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ระบบ “งานรับเข้านักศึกษา” รองรับมาตรการเฝ้าระวัง COVID-19 เผย 7 คณะเปิดหลากสาขาวิชารองรับความต้องการผู้เรียน พิเศษ วิทยาลัยนวัตกรรมฯ รับนักศึกษาเข้าเรียนที่สตูล

ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ออกประกาศเรื่องมาตรการการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ให้หน่วยงานหลีกเลี่ยงกิจกรรม การประชุม การสัมมนาใดๆ ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ มรภ.สงขลา เล็งเห็นถึงความสำคัญของมาตรการการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) จึงดำเนินการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2563 ด้วยวิธีการรับสมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ระบบ “งานรับเข้านักศึกษา” http://regis.skru.ac.th  ระหว่างวันที่ 16-20 มีนาคม รายละเอียดดังนี้

คณะครุศาสตร์ รับสาขาวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา (เรียน จ.สงขลา) สังคมศึกษา (เรียน จ.สตูล) คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป การศึกษาปฐมวัย พลศึกษา การศึกษาพิเศษ-ภาษาไทย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ การพัฒนาชุมชน ภูมิสารสนเทศ รัฐประศาสนศาสตร์ ภาษาจีน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาฟิสิกส์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ชีววิทยา คหกรรมศาสตร์ จุลชีววิทยาประยุกต์ คณิตศาสตร์ เคมี การจัดการสิ่งแวดล้อม สาธารณสุขชุมชน วิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทียบโอน) เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ (เทียบโอน) คหกรรมศาสตร์ (เทียบโอน)

คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การตลาด การจัดการ การจัดการท่องเที่ยว สื่อสารมวลชน เศรษฐศาสตร์ การบัญชี การจัดการนวัตกรรมการค้า

คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตพืช) เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ) การผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร

คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีไทย นาฏศิลป์และการแสดง ทัศนศิลป์ การออกแบบ ดุริยางคศิลป์ตะวันตก

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ เทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีอุตสาหการ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล (เทคโนโลยีดิจิทัล) เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)  

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ (เรียน จ.สตูล) การท่องเที่ยว (เรียน จ.สตูล) การท่องเที่ยว (เทียบโอน) (เรียน จ.สตูล)

สำหรับผู้ที่ไม่สามารถยื่นสมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ได้ สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ มรภ.สงขลา วันที่ 16-20 มีนาคม 2563 เวลา 09.00-15.30 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรภ.สงขลา โทร. 074-260200-4, 074-260276 facebook งานรับเข้านักศึกษา SKRU

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=53688

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • PHUPA PUMSUK: สมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ
  • ชัด ไพรพฤกษ์: ดีเยี่ยม ต้องไปต่อ การประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในเรื่อง ธรรมาภิบาลแบบมีทศพิธราชธรรม
  • อรุณี อรรคบุตร: ต้องการสมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ เข้าไปตรงไหนคะ // คลิกตามที่ให้มา กลายเป็นเข้าไปจองตั๋วค่ะ
  • ศกุนตลา เพชรประสมกูล: รบกวน สอบถาม หน่อย น่ะ ค่ะ แม่เป็นมะเร็งระยะที่3 รักษามา2ปี ลามไปที่ตับกับลามไปที่ปอดเม...
  • สุรศักดิ์: ดีมากๆๆครับ

ข่าวมาใหม่

Find Us