|

ม.อ.ปัตตานี ออกมาตรการระงับการปฎิบัติงานสหกิจศึกษา ฝึกงานของ นศ. ทั้งในและต่างประเทศ

mOU พัฒนาวิชาการ (7)

ผศ.ดร.มนทิรา ลีลาเกรียงศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กล่าวถึงมาตรการสำหรับนักศึกษาที่ออกไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ฝึกงานทั้งภายในและต่างประเทศ ว่า เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งกำลังจะออกฝึกงานและอยู่ระหว่างช่วงฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ฝึกงาน และฝึกวิชาชีพในสถานประกอบการต่างๆ ในสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 มหาวิทยาลัยฯ จึงได้มีแนวปฏิบัติแก่นักศึกษาที่กำลังจะออกฝึกงานและอยู่ระหว่างช่วงฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ฝึกงาน และฝึกวิชาชีพในพื้นที่เสี่ยงภายในประเทศ และต่างประเทศ โดยขอให้คณะระงับการฝึกงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ทั้งนี้ อาจารย์ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการประเมินจากเดิมจากการนำเสนอแบบนิทรรศการ เป็นการนำเสนอผ่านทางสื่อวีดิทัศน์ ทั้งนี้ให้ส่งผลการประเมินให้วิทยาเขตภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 สำหรับนักศึกษาที่อยู่ระหว่างการฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ฝึกงาน และฝึกวิชาชีพทุกสถานประกอบการ ยุติการฝึกปฏิบัติงาน ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 โดยขอให้แจ้งไปยังผู้ดูแลนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานของสถานประกอบการนั้นๆ ทราบ

IMG_4202

หากสิ้นสุดการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ฝึกงาน และฝึกวิชาชีพแล้วให้นักศึกษากลับภูมิลำเนาทันทีไม่จำเป็นต้องเดินทางกลับเข้ามหาวิทยาลัย และจำกัดบริเวณที่พักอาศัยของตนเอง เป็นระยะเวลา 14 วัน มีการติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาในเรื่องการทำงานโครงงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมทั้งดำเนินการจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ฝึกงาน และฝึกวิชาชีพ มายังฝ่ายฝึกปฏิบัติงานตามกำหนดการของแต่ละคณะ สำหรับนักศึกษาที่อยู่ระหว่างการฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ฝึกงาน และฝึกวิชาชีพในสถานประกอบการที่เป็นกลุ่มเสี่ยง หรือเดินทางผ่านสถานที่เสี่ยง เช่น ท่าอากาศยาน ขนส่งสาธารณะ ขอให้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติของประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

IMG_4203

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=53788

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us