|

หลักสูตรสาธารณสุขฯ มรภ.สงขลา ตั้งศูนย์เผยแพร่ความรู้รับมือ COVID-19 เปิด War Room ให้คำปรึกษาทางวิชาการ ลดแชร์ข้อมูลผิดๆ ทางออนไลน์

6D20CE0E-E7F4-4317-923E-90D6FC07845F

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มรภ.สงขลา ก่อตั้งหน่วยบริการให้คำปรึกษาและเผยแพร่ความรู้วิกฤติการณ์โรค COVID-19 ดึงนักศึกษาเปิด War Room ร่วมใช้ความรู้ทางวิชาชีพ บูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามสถานการณ์จริง

ดร.วรพล หนูนุ่น ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา(มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า ทางหลักสูตรฯ ได้ก่อตั้งหน่วยบริการให้คำปรึกษาและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการที่ถูกต้องต่อสังคม ในวิกฤติการณ์โรค (COVID-19 War Room) เพื่อต่อสู้กับสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เนื่องจากเป็นหลักสูตรทางวิชาชีพที่จัดการเรียนการสอนตามกรอบ มาตรา 3 แห่ง ...วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน .. 2556 ที่ให้กระทำการเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน ควบคุมโรค การตรวจประเมินและบำบัดโรคเบื้องต้น การดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย การฟื้นฟูสภาพ การอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วยในชุมชน โดยนําหลักวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ ซึ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว จึงเหมาะสมอย่างยิ่งที่หลักสูตรฯ จะได้บูรณาการให้เข้ากับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามสถานการณ์จริง ในขณะที่ประชาชนต้องการทราบข้อมูลความจริงท่ามกลางกระแสข่าวต่างๆ ที่ทำให้ตื่นกลัว รวมถึงบางส่วนอาจไม่เข้าใจวิธีการป้องกันและควบคุมโรค COVID-19 ที่ถูกต้องอย่างแท้จริง

AE41617E-9ED9-4455-91D8-31F5D75B8AE4

ดร.วรพล กล่าวว่า ขอขอบคุณ ผศ.ดร.อนุมัติ เดชนะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.สงขลา ที่ลงนามอนุมัติในคำสั่งฯและอนุญาตให้ใช้ห้อง 8-301 เพื่อเปิดทำการเป็นหน่วยบริการให้คำปรึกษาและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการที่ถูกต้องต่อสังคม ผ่านช่องทางที่หลากหลาย และต้องขอขอบคุณคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการที่ปรึกษา และคณะกรรมการดำเนินงาน ทุกท่านเราจะร่วมด้วยช่วยกันทำงานตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ ..2548 (International Health Regulations: IHR 2005) และขอบเขตตามตามกรอบวิชาชีพที่ระบุไว้ใน มาตรา 3 แห่ง ...วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน .. 2556 อย่างมุ่งมั่นต่อไป เพื่อทำหน้าที่ของสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ตามที่บัญญัติไว้ใน ...มหาวิทยาลัยราชภัฏ .. 2547 ให้สมบูรณ์ที่สุด ซึ่งที่ผ่านมาตนได้เผยแพร่ความรู้เป็นตอนๆ ผ่านทางเพจ facebook หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยดำเนินงานร่วมกับคณาจารย์ ที่ปรึกษาที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และ นักศึกษาของทางหลักสูตรฯ ร่วมถ่ายทอดข้อมูลการปฏิบัติตนในการป้องกันและควบคุมโรค COVID-19 ผ่านทาง YouTube Chanel อีกช่องทางหนึ่งด้วย

A9C14773-8E98-4828-912A-BEFAFE1B43E8

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=53901

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us