|

สงขลาประชุมซักซ้อมแนวทางการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

5D56FF51-43AC-4E84-A286-41601B640874
จังหวัดสงขลา ประชุมซักซ้อมแนวทางการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันนี้ (30 มี.. 63) ที่ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายสมหวัง เรืองเพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายแพทย์อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีนายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา นายประพันธ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายประสงค์ บริรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา ตลอดจนเจ้าหน้าที่สาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง

E223FEB8-EDC1-4690-AC6E-997F5394D9A3

สำหรับการเตรียมแผนดำเนินการรองรับสถานการณ์ของกรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีการเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องติดตามข้อมูลข่าวสาร ข้อสั่งการ แนวทางดำเนินงานจากจังหวัดและจากส่วนกลาง การประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจแก่บุคลากรในสังกัดประชาชน ผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับสถานการณ์การป้องกันและดูแลตนเอง พร้อมขอความร่วมมือในการสร้างระยะห่างระหว่างบุคคล (Social Distancing) คือการพักผ่อนอยู่บ้าน การออกนอกบ้านให้น้อยที่สุด สร้างจิตสำนึกให้ทุกคนต้องมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคม สร้างการรับรู้ตามคำสั่งประกาศของทางราชการ กําหนดแผนและดำเนินการทำความสะอาดสำนักงาน สถานที่ราชการสถานที่ให้บริการประชาชน สถานที่สาธารณะที่ประชาชนใช้บริการจำนวนมาก การจัดเตรียมจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่จำเป็นต่อการป้องกัน ควบคุม การระงับโรคสำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการทำความสะอาดในระยะเร่งด่วนและระยะต่อเนื่อง

6D1B124E-F73F-4C0C-A451-A1FD7CB9096E

อีกทั้ง การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรให้มีความรู้ในการปฏิบัติ พร้อมสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจร่วมกับหน่วยงานอื่นในพื้นที่การสนับสนุนการตั้งจุดสกัด เฝ้าระวังโรค ทั้งบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ สำรวจสถานที่กักกัน หรือควบคุมโรค หรือโรงพยาบาลสนาม และเตรียมอุปกรณ์ต่างๆให้พร้อมใช้งานหากมีความจำเป็น เตรียมรถยนต์ส่วนกลางกรณีส่งตัวผู้เฝ้าระวังและสังเกตอาการหรือผู้เข้าข่ายติดเชื้อไปโรงพยาบาล ที่พักหรือที่กักกัน นอกจากนี้ให้สำรวจการขึ้นทะเบียนผู้ประสงค์จะทำงานในพื้นที่ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือท้องถิ่นจ้างงานเอง การดูแลกลุ่มเปราะบางหรือกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อ เช่น ผู้สูงอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไปกลุ่มคนที่มีโรคประจำตัวและกลุ่มเด็กต่ำกว่า 5 ปีลงมา ตลอดจนเร่งจัดการผลิตหน้ากากผ้าและแจกจ่ายตามเป้าหมายให้แล้วเสร็จตามกำหนดโดยเร็ว

069A4A8F-CA92-4B9C-957C-77D99ADA9529379001D9-159F-4D63-AD66-DD1EC2993D265D388DAE-16DB-4151-8097-6620C81B7BE3CC33E573-3F9D-4230-BFF5-B1A197BBAD77

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว

ประชาวิทยา /ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

30 มี.. 63

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=53910

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us