|

กรมส่งเสริมการเกษตร มอบพันธุ์มะเขือ ช่วยเกษตรกร

8E0597FB-6948-41F9-8F0E-83989450A469

กรมส่งเสริมการเกษตร มอบพันธุ์มะเขือ 20,000 ต้น ช่วยเหลือเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากโรค COVID-19

นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ให้ข้อมูลว่า วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี และสำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดมอบพันธุ์มะเขือ จำนวน 20,000 ต้น ให้กับสำนักงานเกษตรอำเภอ ทั้ง 19 อำเภอ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อส่งมอบให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากโรค COVID-19 นำไปเพาะปลูกไว้บริโภคในครัวเรือน ช่วยลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้

2F1C62E4-E6E6-4CAC-97C2-D2FA967A428E

ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร ประจำปี 2563 เพื่อให้ศูนย์ปฏิบัติการ ซึ่งเป็นแหล่งศึกษาทดสอบและเรียนรู้ด้านวิชาการเกษตร รวมถึงส่งเสริมและฝึกอาชีพการเกษตรตามความต้องการของเกษตรกร และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรภายใต้ความเหมาะสมของสภาพพื้นที่และภูมิอากาศในแต่ละท้องถิ่น ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุน เพิ่มรายได้ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์มีความมั่นคงยั่งยืน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

98846014-0A1E-4EA9-A88D-4596878DD859

นายสุพิท จิตรภักดี ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า กรมส่งเสริมการเกษตร มีศูนย์ปฏิบัติการ จำนวนทั้งสิ้น 40 ศูนย์ ซึ่งกำกับดูแลโดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ทั้ง 6 แห่ง ในส่วนของภาคใต้ มี จำนวน 8 ศูนย์ปฏิบัติการ ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดชุมพร ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จำนวน 2 ศูนย์ (จังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดสงขลา) ศูนย์ขยายพันธุ์พืช จำนวน 2 ศูนย์ (จังหวัดตรัง และจังหวัดนครศรีธรรมราช) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร จำนวน 3 ศูนย์ (จังหวัดกระบี่ จังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดยะลา) จึงขอเชิญชวนเกษตรกรและประชาชนทั่วไป ที่มีความสนใจ หรือมีปัญหาด้านการเกษตร เข้าไปศึกษาเรียนรู้ได้ยังศูนย์ปฏิบัติการของกรมส่งเสริมการเกษตรดังกล่าว

ECA778C2-9DA4-461D-928B-C8E7D42C72B2

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=55667

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us