|

สํานักประชาสัมพันธ์ เขต 6 จัดประกวดคลิปวิดีโอชิงทุนการศึกษา กว่า 6 หมื่นบาท

1590043182746

สํานักประชาสัมพันธ์เขต  6 กรมประชาสัมพันธ์ จัดโครงการประกวดคลิปวิดีโอ ภายใต้แนวคิดอ“ศาสตร์พระราชากับการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง” รับสมัครและส่งผลงานได้ ตั้งแต่ 1- 10 มิถุนายน 2563

โครงการประกวดคลิปวิดีโอดังกล่าว เป็นโครงการที่สํานักประชาสัมพันธ์ เขต 6 จัดขึ้นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน ภายใต้แนวคิด “ศาสตร์พระราชากับการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง” ให้เด็ก และเยาวชนในพื้นที่ 7 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดสงขลา พัทลุง สตูล ตรัง ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส และถ่ายทอดศาสตร์พระราชาเกี่ยวกับการจัดการและการอนุรักษ์ดิน น้ำ ป่า ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงศึกษา คิดค้น และวิจัย แล้วพระราชทานให้กับปวงชนชาวไทย เพื่อใช้ในการจัดการลุ่มน้ำ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ํา สู่ปลายน้ำ กระทั่งนําองค์ความรู้ดังกล่าวมาปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่านสื่อโซเชียล
รางวัลในการประกวดทั้งระดับมัธยมและอุดมศึกษา รวมทุนการศึกษา 68,000 บาท ประกอบด้วย
รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 10,000 บาท 2 รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 7,000 บาท
2 รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 5,000 บาท 2 รางวัล ทั้ง 6 รางวัลมีโล่พร้อมเกียรติบัตร
ส่วนรางวัลชมเชยและรางวัล Popular Vote มี 8 รางวัลๆ ละ 3,000 บาท โดยทุกรางวัลจะได้รับประกาศ
เกียรติคุณ

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. ต้องเป็นนักเรียน/นักศึกษา ที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ระดับอุดมศึกษา/ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (ไม่จํากัดสาขาและไม่จํากัดชั้นปี)
2. สถานศึกษาต้องตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดสงขลา พัทลุง สตูล ตรัง ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส
3. สมัครในนามบุคคล หรือเป็นทีม (กรณีสมัครเป็นทีมๆ ละไม่เกิน 3 คน)

การสมัครเข้าประกวด สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดการสมัครได้ ทางลิงก์ https://bit.ly/2Xd4s27 หรือ Page Facebook สํานักประชาสัมพันธ์ เขต 6 หรือ I am PRD6 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7424-3730 ในวันและเวลาราชการ โดยยื่นใบสมัครพร้อมผลงานได้ ที่ส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์ สํานักประชาสัมพันธ์เขต 6 เลขที่ 40 ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 1 อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 หรือ E-mail:plan.prd6@gmail.com (พร้อมโทรแจ้งหลังจากส่งไฟล์เรียบร้อยแล้ว) เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาก่อนนําไปเผยแพร่ผ่านสื่อโซเชียล ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2563

#ส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์
2 พฤษภาคม 2563

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=55675

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us