|

ม.ทักษิณ เปิดหน่วยให้คำปรึกษาด้านการแปรรูปและนวัตกรรมอุตสาหกรรมเกษตร

A273E93F-C2EA-4D9C-9A93-9CF388BD8824

คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดหน่วยให้คำปรึกษาด้านการแปรรูปและนวัตกรรมอุตสาหกรรมเกษตร

ผศ.ดร.ถาวร จันทโชติ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ และการดำเนินชีวิตประจำวันทุกระดับ นับตั้งแต่การทำงาน การดูแลสุขภาพ การรับประทานอาหาร และการรักษาระยะห่างทางสังคม (social distance) ธุรกิจการซื้อขายอาหารออนไลน์เติบโตขึ้นอย่างมาก อีกทั้งผู้ประกอบการแปรูปอาหารหันมาประกอบธุรกิจแปรรูปอาหารเพื่อขายออนไลน์ อาทิ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มสินค้า OTOP และผู้ประกอบการรายย่อย

6CD82570-0D05-4407-8E7C-5D58B573CDCD

จากการเก็บข้อมูลตลอดระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา พบว่า ผู้ประกอบการทุกระดับประสบปัญหาของการเก็บรักษาอาหารที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือ ปัญหาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อจัดส่งภายในประเทศ พบว่าอาหารที่ส่งไปเกิดการเน่าเสียหรือหมดอายุระหว่างการขนส่ง ทำให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจของผู้ประกอบการ เพื่อช่วยแก้ปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประกอบการและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

6FD4A6F6-427B-4573-9C5B-E2CDA697CC7A

คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ จึงได้เปิดหน่วยพัฒนาการแปรรูปและนวัตกรรมอุตสาหกรรมเกษตรซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการวิจัยและพัฒนา ถ่ายทอดเทคโนโลยี ยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการในระดับชุมชนหรือท้องถิ่น และการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากผลผลิตทางการเกษตร หรือมีความต้องการแก้ไขปัญหาการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารขั้นตอนการให้คำปรึกษา ทางคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ซึ่งมีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านเคมีอาหารด้านจุลชีววิทยาอาหาร การประกันคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ด้านการแปรรูปและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ด้านเภสัชกรรม เช่น เภสัชเวท เภสัชเคมี และเทคโนโลยีเภสัชกรรม

2E3A366C-BA80-43A2-A139-930A22EA8581

นอกจากนี้ คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ยังมีบริการให้คำปรึกษาฟรี เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร การแก้ปัญหาน้ำเสียจากอุตสาหกรรมเกษตร การทำวิสาหกิจชุมชนให้เป็นไปตามมาตรฐาน หรือเกี่ยวกับการยืดอายุผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังมีให้บริการจัดฝึกอบรม บริการใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติการ บริการโครงการภาครัฐและภาคเอกชน

0F510C1E-F861-460C-8DC7-67DF035C022C

ซึ่งขั้นตอนการรับบริการ ผู้ประกอบการสามารถเข้าไปลงทะเบียนกรอกข้อมูลผ่านทางระบบ Google form ทางเว็บไซต์ https://www.abi.tsu.ac.th เพื่อเป็นข้อมูล และทราบถึงปัญหาที่ต้องการรับคำแนะนำเบื้องต้นแล้ว หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ดำเนินการประสานงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และนัดหมายเพื่อให้คำปรึกษาต่อไป ส่วนช่องทางการติดต่อสื่อสาร FACEBOOK : คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ .ทักษิณ Faculty of Agro and Bio Industry หรือ โทร : 074 609 618 หรือ 074 609 600 ต่อ 3408 (คุณเสาวลักษณ์ ทองทวี)

DDFE6928-D836-40BC-8D05-014BD2F8B2D5

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=55758

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us