|

มรภ.สงขลา เสริมรายได้เกษตรกรเกาะแต้ว ปลูกพืชหลังนาอินทรีย์

A2E39ABF-841C-4D2E-8BA1-AEEB239C8443

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา ลงพื้นที่บริการวิชาการ .เกาะแต้ว ให้คำปรึกษาเสริมรายได้จากพืชหลังนาอินทรีย์ เผยความสำเร็จเกษตรกรได้ผลผลิตดี สร้างรายได้งาม ฟากนักศึกษาสุดปลื้มใจได้เสริมทักษะอาชีพ

ดร.มงคล เทพรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา)  เปิดเผยว่า ทางคณะฯ จัดทำโครงการพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตและแปรรูปข้าวพื้นเมืองอินทรีย์ .เกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา สู่วิสาหกิจชุมชน ปีที่ 1 กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนและให้คำปรึกษาวิธีการเขตกรรมและการเสริมรายได้จากพืชหลังนาอินทรีย์ โดยคณะทำงานซึ่งประกอบด้วยผศ.ดร.อมรรัตน์ ชุมทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผศ.ดร.คริษฐ์สพล หนูพรหม รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ ดร.ศุภัครชา อภิรติกร อาจารย์ประจำหลักสูตรเกษตรศาสตร์ ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลปัญหาการคัดพันธุ์ปน การเก็บเกี่ยวการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ และการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นเมือง สนับสนุนและให้คำปรึกษาวิธีการเขตกรรมและการเสริมรายได้จากพืชหลังนาอินทรีย์ การแปรรูปข้าวพื้นเมืองอินทรีย์เป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบของชุมชน ติดตามความก้าวหน้าของกลุ่มตัวอย่างพัฒนา และเตรียมจัดตั้งกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนพื้นฐาน เพื่อสร้างรายได้และเพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชน และระหว่างชุมชนให้เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจชุมชน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

80210C90-9045-4AFB-9B2D-745BD3E9BBAD

ดร.มงคล กล่าวว่า คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา ดำเนินโครงการบริการวิชาการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ..2560 เพื่อเพิ่มทักษะวิชาชีพและพัฒนาอาชีพของกลุ่มเกษตรกร .เกาะแต้ว ให้มีความมั่นคงและยั่งยืน ภายใต้โครงการการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พันธุ์ข้าวพื้นเมือง เพื่อตอบสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระบรมราโชบายและแนวพระราชดำริในการส่งเสริมให้ราษฎรมีวิถีการดำเนินชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น การบริการวิชาการนั้นมีทั้งการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมือง การส่งเสริมการปลูก และการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากข้าวพันธุ์พื้นเมืองในเชิงพาณิชย์ ส่งผลให้ข้าวพันธุ์พื้นเมืองของตำบลเกาะแต้วเป็นที่รู้จักและทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

31E2065A-0EAD-4D7D-B4AB-E97F49C07E5D

ผศ.ดร.อมรรัตน์ ชุมทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา กล่าวว่า กิจกรรมที่จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตและการจัดการเมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นเมืองอินทรีย์ วิธีการเขตกรรมและการเสริมรายได้จากพืชหลังนาอินทรีย์ และการแปรรูปข้าวพื้นเมืองอินทรีย์เป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบของชุมชนให้เกษตรกร โดยการมีส่วนร่วม จนสามารถพัฒนาต่อยอดสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เพิ่มรายได้ และพัฒนาเป็นอาชีพในระดับวิสาหกิจชุมชนพื้นฐานได้ ช่วยให้เกษตรกรมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในการพัฒนาอาชีพ ชุมชนมีศรัทธาและน้อมนำแนวทางพระราชดำริมาบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีการเรียนรู้ร่วมกับ มรภ.สงขลาเพื่อสร้างรายได้และเพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชน และระหว่างชุมชนให้เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจชุมชนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

FF80C5E8-EACE-4631-B6EB-78F78CA416C3

ด้าน ผศ.ดร.คริษฐ์สพล หนูพรหม รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ กล่าวว่า จากการลงพื้นที่บริการวิชาการช่วงระหว่างวันที่ 18-22 พฤษภาคม ที่ผ่านมา พบว่าเกษตรกรชุมชนเกาะแต้วประสบความสำเร็จจากการปลูกพืชหลังนาอย่างมาก อาทิ นางหวันสะเร๊าะ บินมุสา มีรายได้จากการปลูกแตงโม 4 ไร่ 40,000 บาท และมีรายได้จากการปลูกแตงกวา บวบ ฟักเขียว ถั่วฝักยาวประมาณ 7,000 บาท ในขณะที่ นายสักการียา ขุนฤทธิ์ทิรอง มีรายได้จากการปลูกผักบุ้ง คะน้า ผักกาด กวางตุ้ง บนพื้นที่ 2 ไร่ประมาณ 20,000 บาท และมีรายได้จากการปลูกถั่วฝักยาวอีกประมาณ 8,000 บาท ส่วนนายรอเหม พันธุ์สะแหละ ปลูกแตงโมบนเนื้อที่3 ไร่ มีรายได้ 30,000 บาท และมีรายได้อีก 10,000 บาท จากการปลูกแตงกวา ถั่วฝักยาว ฝักเขียว ถั่วฝักยาว ซึ่งเกษตรกรทั้ง 3 ราย ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วบางส่วน และเตรียมพื้นที่ไว้ปลูกรอบต่อก่อนจะถึงฤดูปลูกข้าวในเดือนตุลาคม 2563

83F22DB5-DB92-40A7-8D98-75E07F4F7325

นายศุภวิชญ์ ชูเขียว นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (การผลิตพืช) คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา  กล่าวว่า ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการได้ปลูก ดูแล จนเก็บเกี่ยวผลผลิต และได้แจกจ่าย แบ่งปันให้กับผู้อื่น เช่น ใส่ในตู้ปันสุขหน้ามหาวิทยาลัย เป็นต้นที่สำคัญ ตนนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการต่อยอดทำการเกษตรในพื้นที่บ้านของตนเอง ซึ่งปลูกแตงโมและพืชผักต่างๆ โดยเฉพาะในเรื่องเทคนิคการปลูกที่ช่วยให้ผลผลิตดีขึ้นด้วย

A8463FA3-29C6-4898-A971-CE78F74D1698EE196ED9-466B-49CC-A446-760C2E78023FD4BD61F0-2C2A-4D9A-952B-14D0EEBBEAAD

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=55983

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us