|

คกก.ที่ปรึกษาฯ ศอ.บต. ตั้ง “เศรษฐ์ อัลยุฟรี” นั่งแท่น ปธ.ที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนา จชต.

BCBA9075-5312-4984-A39F-01492554CFF8

วานนี้ (2 มิถุนายน 2563) ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1/2563 โดยมีวาระเพื่อพิจารณาเลือกประธาน รองประธานและเลขานุการคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายหลังที่นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาฯ ในวันที่ 24 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา จำนวน 60 คนประกอบด้วย ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนกํานันผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนกรรมการอิสลามและอิหม่ามประจำมัสยิดผู้แทนเจ้าอาวาส ผู้แทนศาสนาอื่น ผู้แทนผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ผู้แทนสถาบันศึกษาปอเนาะหรือโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ผู้แทนกลุ่มสตรี ผู้แทนหอการค้า ผู้แทนสภาอุตสาหกรรม ผู้แทนสภาเกษตรกร ผู้แทนสมาคมประมง ผู้แทนสมาคมท่องเที่ยว ผู้แทนสมาคมธนาคารไทย ผู้แทนสื่อมวลชนกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมิใช่ข้าราชการหรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ ผู้แทนเด็กและเยาวชน ผู้แทนที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้ทรงคุณวุฒิอื่นๆ รวม 60 คน

F7358833-2A9F-4B31-96F9-70E9D879FA21

โดยที่ประชุมมีมติเลือก นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี เป็นประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเลือกนายประมุข ลมุล ผู้แทนที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาและนายแวฮามะ บากา ผู้แทนสภาเกษตรกร เป็นรองประธาน และนายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล ผู้แทนสื่อมวลชน กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการฯ ผ่านวิธีการยกมือคัดเลือกกันเองตามระบอบประชาธิปไตย ตามคำสั่ง คสช. ที่ 14/2559

0C281FF9-1949-45E3-A7D9-0CB5944B3E92

คณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีบทบาทและหน้าที่ให้คำปรึกษา เสนอแนะ ร่วมมือ และประสานงานกับ ศอ.บต. ตามพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ . 2553 และให้ความเห็นในเรื่องที่นายกรัฐมนตรี หรือเลขาธิการเห็นว่า สมควรรับฟังความคิดเห็นของที่ปรึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาในการบริหารการพัฒนาและการแก้ไขปัญหา พร้อมสามารถแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือหรือปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม

7E810D7F-3A59-4A9F-8012-97022487F27F

สำหรับนายเศรษฐ์ อัลยุฟรี ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาฯ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น นายกองค์การบริหารจังหวัดปัตตานี มาเป็นระยะเวลา 19 ปี นับตั้งแต่ปี 2544 ได้รับตำแหน่งเป็นผู้นำขับเคลื่อนพื้นที่และองค์กรอีกหลายตำแหน่ง เป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับของประชาชนด้านความสามารถในการพัฒนาพื้นที่ ว่าเป็นบุคคลสำคัญในการขับเคลื่อน จชต.

0896DE3B-8C0F-4AD2-B4D3-B4D84BEFB8CE875D66E2-133B-4667-9246-AB060ECF1C01

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=56059

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • ภัณฑ์กา: เก่งจัง
  • สุทธิ​ ป​นาท​กู​ล​: เปนแนวทางที่ดีมากแต่ควรหาสถานท ี่มารองรับนักท่องเที่ยวอย่างเห มาะสมด้วยการปรชาสัมพันธ์ต้อ...
  • นัชนันท์ โชติธรรม: อยากทราบค่าใช้จ่าย นักเรียนประจำ ป.1 ค่ะ
  • อโณชา ชัยหานิตย์: ผมเปนฝีมาแปดปีแล้วฝีคัฑสรูทผ่า สองครั้งแล้วยังไม่หายทำไงดีครั บหมอบอกว่าผ่าไม่ถึงรูทวารหารูไ ม่เจอ...
  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ

ข่าวมาใหม่

Find Us