|

อธิบดีกรมการค้าภายใน ลงสงขลา เดินหน้าช่วยเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพง

8F5CDAF6-8524-4E8B-83A3-0918F12DCFB1

อธิบดีกรมการค้าภายใน ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา เดินหน้าช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงเกี่ยวกับมาตรการเพิ่มช่องทาง และเชื่อมโยงการจำหน่ายปลากะพง

ช่วงบ่ายวันนี้ (19 มิ.. 63) ที่ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานการประชุมหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางการดำเนินงานโครงการเชื่อมโยงการระบายจำหน่ายปลากะพง จังหวัดสงขลา ปี 2563 เดินหน้าช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โดยมี นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ตลอดจนเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพง และผู้ประกอบการรับซื้อปลากะพง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

CD9932AD-3F7C-45F3-9B83-B6B248AAAC9F

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้เกษตรกรที่เลี้ยงปลากะพงในพื้นที่ทางทะเลของจังหวัดสงขลา ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 7 อำเภอ ประกอบด้วย 1. อำเภอเมือง 2. อำเภอสิงหนคร 3. อำเภอบางกล่ำ4. อำเภอควนเนียง 5. อำเภอจะนะ 6. อำเภอเทพา และ 7. อำเภอสะบ้าย้อย ประสบปัญหาจากต้นทุนการผลิต และการนำปลาจากนอกพื้นที่เข้ามาจำหน่าย ทำให้เกษตรกรจำหน่ายไม่ได้ราคา จึงต้องเร่งประสานความช่วยเหลือไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงพาณิชย์ เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยในส่วนของจังหวัดสงขลา มีเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชัง กว่า 700 ราย และคาดการณ์ปริมาณผลผลิตระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงกรกฏาคม รวมจำนวนกว่า 500 ตัน

76D0C310-5499-4221-939B-3925C9618517

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางการดำเนินงานโครงการเชื่อมโยงการระบายจำหน่ายปลากะพง จังหวัดสงขลา ปี 2563 โดยทางกรมฯ ได้รับการสนับสนุนเงินจ่ายขาดจากกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรวงเงิน 26,780,000 บาท เพื่อนำไปดำเนินการระบายปลากะพงส่วนเกิน และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงจังหวัดสงขลา ตามโครงการเชื่อมโยงการระบายจำหน่ายปลากะพง จังหวัดสงขลา ปื 2563 ปริมาณเป้าหมาย 650 ตัน ในอัตรากิโลกรัมละ 130 บาท หรือ ตันละ 130,000 บาท และดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน โดยวงเงิน 26 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนเป็นค่าชดเชยส่วนต่าง และค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ อาทิ ค่าจัดการแปรสภาพ ค่าจัดการด้านคุณภาพค่าเก็บรักษา คำบรรจุภัณฑ์ค่าขนส่ง ในอัตราไม่เกินกิโลกรัมละ 40 บาท ขณะที่วงเงิน 780,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานดำเนินการตามโครงการฯ ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของวงเงินดำเนินการ ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการตามโครงการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

2076CB9B-B66D-4B72-A773-D10DFC3BF61B

กรมการค้าภายใน จึงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ แนะแนวทางในการปฏิบัติทั้งส่วนกลาง และจังหวัดสงขลา โดยในส่วนของการบริหารจัดการกระจายปลากะพงจังหวัดสงขลา ให้ดำเนินการเป็นขั้นตอน ดังนี้

6C00AA48-A8D1-445D-AA88-017EB7860D1F

1. แต่งตั้งคณะทำงานฯ เพื่อทำหน้ที่ กำกับ และตรวจสอบ พร้อมทั้งลงนามรับรอง ปริมาณ คุณภาพ ขนาดน้ำหนักของปลากะพงที่รวบรวม และจัดส่งตามคำสั่งซื้อของผู้ประกอบการที่รับซื้อตามโครงการฯ แต่ละราย และทุกครั้งที่มีการรวบรวมจัดส่ง ในแต่ละจุดรวบรวม โดยคุณภาพ ขนาด และน้ำหนักในการรับรองให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

2. จัดสรรคำสั่งซื้อของผู้ประกอบการที่รับซื้อตามโครงการฯ ให้สอดคล้องกับปริมาณการผลิต และการสั่งซื้อ

3. จัดทำข้อมูลเกษตรกรผู้ขาย และผู้ประกอบการรับซื้อปลากะพงตามโครงการฯ และรวบรวมเอกสารหลักฐาน ตามที่กรมการค้าภายในกำหนด พร้อมลงนามรับรอง เพื่อเป็นหลักฐาน และยืนยันความถูกต้อง สำหรับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และจัดส่งให้กรมการค้าภายใน

4. จัดทำป้ายชื่อ จุดรวบรวมปลากะพงตามโครงการเชื่อมโยงการระบายจำหน่ายปลากะพง จังหวัดสงขลา ปี 2563″ โดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

5. กำกับ ดูแล และติดตามให้จุดรวบรวมของแต่ละกลุ่มเกษตรกร ต้องรวบรวมปลากะพงจากเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากพงที่ได้มีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้พาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามที่กรมประมงกำหนด เพื่อนำมาจำหน่ายแก่ผู้ประกอบการที่รับซื้อตามโครงการฯ

6. ประสาน ติดตามการชำระเงินค่าสินค้าจากผู้รับซื้อปลายทาง (ถ้ามี) เป็นต้น

E214A5DB-90FD-43FE-975F-8E2390D12484

ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 อยู่ในขณะนี้

953D8B9A-5363-40C2-8779-891BC486136E93567876-599B-4A13-BFC1-D18BB28EE08CBC817FDE-E039-49EB-B68B-E95EFEB517F2BFFBE726-B976-4B5B-9C04-3A7BD9934FA1

สุธิดา พฤกษ์อุดม / สวท.สงขลา รายงาน 19 มิ.. 63

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=56658

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us