|

ศอ.บต. พบบัณฑิตอาสา สร้างความเข้าใจขับเคลื่อนจะนะสู่เมืองต้นแบบอุตสาหกรรม

F53BDC0C-9442-4540-943D-4F3C6776191C

ศอ.บต. พบบัณฑิตอาสา 139 ราย ในพื้นที่ .จะนะ สร้างความเข้าใจในกระบวนการขับเคลื่อนเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต เป็นเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ในฐานะเมืองต้นแบบที่ 4

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2563 ที่ โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า .หาดใหญ่ .สงขลา รศ.ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ รองเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานเปิดการอบรมสร้างความเข้าใจ บัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ ในพื้นที่ .จะนะ .สงขลา จำนวน 139 คน ซึ่ง กองประสานและเร่งรัด การพัฒนาพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ดำเนินการจัดขึ้น

F7EA0907-CD01-400D-8C81-ACE5AF53726F

นายอิสระ ละอองสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองประสานและเร่งรัด การพัฒนาพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวถึงบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิว่า บัณฑิตอาสาถือบุคลากรที่ขับเคลื่อนกิจกรรมในระดับพื้นที่ของ ศอ.บต. มีความใกล้ชิดกับประชาชนและสามารถเป็นสื่อกลางในการสร้างความเข้าใจที่ดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชนในพื้นที่ได้โดยเฉพาะการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองต้นแบบที่ 4 .จะนะ จึงได้โครงการครั้งนี้ขึ้น

0AC6206E-4EE8-4C2F-BDF7-E67E044F93D6

โดยในการจัดอบรมครั้งนี้มีการนำเสนอแนวทางและกระบวนการทำงานของภาครัฐ ที่เกี่ยวกับทิศทางการขับเคลื่อนโครงการเมืองต้นแบบที่ 4 “เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคตตั้งแต่กระบวนการ ขั้นตอนในการลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูล และการบริหารจัดการ รวมถึงข้อมูลและกรอบแผนการลงทุนตามที่มติ ครม. เห็นชอบ พร้อมกันนี้ได้เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถามตอบ ซึ่งถือเป็นอีกกระบวนการสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้แนวคิดประชาชนร่วมกำหนดแนวทางการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้ เพื่อการพัฒนาอนาคตที่ดีกว่า นอกจากนี้มีผู้แทนภาคเอกชนที่มีความประสงค์ลงทุนในพื้นที่เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคตได้ร่วมนำเสนอข้อมูลและกรอบแผนการลงทุนตามมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบด้วย เพื่อให้บัณฑิตอาสาได้เห็นภาพการพัฒนาที่ชัดมากขึ้น

9A8ABE61-B9A2-40C4-A096-371ED177E48C

สำหรับการดำเนินการที่ผ่านมา ศอ.บต. ในฐานะหน่วยงานหลักด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยม มั่นคั่ง ยั่งยืน ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการมีส่วร่วมของประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักการดำเนินการที่ต้องให้ประชาชนในฐานะเจ้าของพื้นที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่บ้านเกิดของตนเองเพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชนในพื้นที่ ตามหลักการมีส่วนร่วมที่ยึดประชาชนเป็นฐานการบริหารจัดการ ซึ่ง ศอ.บต. ได้ดำเนินการจัดเวทีประชาคมในระดับหมู่บ้าน 31 หมู่บ้าน ใน 3 ตำบล ประกอบด้วย . นาทับ .สะกอม และ .ตลิ่งชัน มีการถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จ้อเสนอแนะ ตลอดจนจัดศึกษาดูงานในพื้นที่โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก อีอีซี และประเทศมาเลย และได้ร่วมจัดทำเป็นข้อเสนอแผนการพัฒนาชุมชนซึ่งเป็นแผนที่ประชาชนร่วมกันคิด ร่วมออกแบบ เพื่อนำเสนอในการพัฒนาเมืองต้นแบบที่ 4 นี้ด้วย

5246B176-1426-475A-8332-0D57C1ED1A94

ด้าน รศ.ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวเน้นย้ำกับบัณฑิตอาสาว่าทุกคนถือเป็นกลไกขับเคลื่อนสำคัญของ ศอ.บต. ซึ่งเป็นตัวกลางที่จะสร้างความเข้าใจถึงกระบวนการทำงานให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้าใจถึงแนวทางด้านการพัฒนาที่จะเกิดขึ้น ซึ่งหลังจากพัฒนาแล้วก็จะเป็นการสร้างโอกาสให้ประชาชนในทุกๆด้าน รวมถึงบัณฑิตอาสายังเป็นสื่อกลางในการสะท้อนความคิดเห็นต่างๆของประชาชนมายังหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งถือเป็นการหาจุดลงตัวที่พอดี

961CDB04-BED6-409F-9F8D-9674D50A326D

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=56709

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us