|

เกษตรภาคใต้ เร่งส่งมอบต้นพันธุ์ไม้สร้างความมั่นคงทางอาหาร

783C8826-23D9-45ED-9ADC-62709278A4D9

เกษตรภาคใต้ เร่งส่งมอบต้นพันธุ์ไม้สร้างความมั่นคงทางอาหาร ผ่านโครงการบ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิตสู้โควิด-19

ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้ริเริ่มจัดทำโครงการบ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิตสู้โควิด-19” ผนึกกำลังหน่วยงานในสังกัดสร้างความมั่นคงทางอาหาร บรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดโควิด-19 โดยสนับสนุนต้นพันธุ์พืชผักและสมุนไพร จำนวน 7 ชนิด รวมทั้งสิ้น 3,634,464 ต้น แก่เกษตรกรทั่วประเทศ มีพืชอาหารบริโภคสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาตนเอง ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

BB04012C-8545-4F7A-9308-1AAE3047B71A

นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา กล่าวว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสำหรับวิกฤตในครั้งนี้พบปัญหาการกระจายสินค้าและความมั่นคงทางอาหารเพื่อการบริโภคในระดับครัวเรือน ทำให้เกิดการกักตุนสินค้าเพื่อการบริโภคอุปโภคตามมาเป็นปัญหาต่อเนื่อง กรมส่งเสริมการเกษตร ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิต เพื่อสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงในการประกอบอาชีพ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร มีแหล่งอาหารภายในชุมชน มีความมั่นคงทางอาหาร เพื่อเป็นการสร้างรากฐานภาคเกษตรให้เข้มแข็งและนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน กรมส่งเสริมการเกษตร จึงได้จัดทำโครงการบ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิตสู้โควิด-19”

04168D44-C4F6-4406-AC63-AA1CF3758875

โครงการบ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิตสู้โควิด-19 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรและผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มีพืชอาหารและพืชสมุนไพรสำหรับการบริโภคภายในชุมชน ดำเนินการผลิตต้นพันธุ์พืชผักสมุนไพร รวมทั้งสิ้น 3,634,464 ต้น และเพื่อถ่ายทอดความรู้การปลูกพืชผักและสมุนไพรให้กับเกษตรกรและผู้สนใจ ต้นพันธุ์พืชผักและสมุนไพร จำนวน 7 ชนิด รวมทั้งสิ้น 3,634,464 ต้น แบ่งเป็นพืชผักและสมุนไพรหลัก จำนวน 4 ชนิด รวม 2,271,540 ต้น ได้แก่ ฟ้าทลายโจร มะละกอ พริก และมะเขือ และพืชผักและสมุนไพรเสริม จำนวน 3 ชนิด รวม 1,362,924 ต้น ได้แก่ มะรุม ผักหวานบ้าน และแคบ้านโดยมอบหมายให้ศูนย์ปฏิบัติการของกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 34 หน่วยงานจัดส่งต้นพันธุ์ที่พร้อมปลูกให้กับสำนักงานเกษตรอำเภอ จำนวน 882 อำเภอโดยสำนักงานเกษตรอำเภอเป็นผู้กำหนดสถานที่รับพันธุ์พืช จำนวน 1 จุด / อำเภอ หลังจากนั้นอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านจะคัดเลือกเกษตรกรที่มีคุณสมบัติและความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการฯ รวมทั้งสิ้น 225,390 ครัวเรือน โดยสำนักงานเกษตรอำเภอ จะส่งมอบต้นพันธุ์พืชที่พร้อมปลูกให้กับอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) เพื่อแจกจ่ายและกระจายต้นพันธุ์พืชผักสมุนไพรสนับสนุนให้กับเกษตรกร และผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว

A660BFBA-F62C-4C07-85E2-8123EB0F8550

ในส่วนของภาคใต้มีการมอบหมายให้ศูนย์ขยายพันธุ์พืชจำนวน 2 ศูนย์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จำนวน 3 ศูนย์ ดำนินการผลิตต้นพันธ์กล้าพืชผัก พืชสมุนไพร เป้าหมาย จำนวน 331,328 ต้น ขณะนี้ศูนย์ปฏิบัติการทั้ง 5 ศูนย์ ได้มีการส่งมอบต้นพันธ์กล้าแล้ว และคาดว่าจะส่งมอบได้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 นี้ นอกจากแจกจ่ายต้นพันธุ์พืชผักสมุนไพรสนับสนุนให้กับเกษตรกรแล้ว ได้ดำเนินการจัดทำจุดเรียนรู้การปลูกพืชผักและสมุนไพรในครัวเรือน เพื่อเป็นต้นแบบบริเวณสำนักงานเกษตรอำเภอหรือสถานที่ที่มีความเหมาะสม อำเภอละ 1 จุด ซึ่งสามารถพัฒนาให้เป็นศูนย์พันธุ์พืชชุมชนได้ในอนาคตเพื่อใช้เป็นต้นแบบในการศึกษาเรียนรู้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ต่อไป

519875C1-875A-4031-B8A7-6DA032455DEAA3069944-3B0A-43D1-BA9F-EC76EA8AC54872515A7E-EAE1-446F-93B7-0F0BCFB65BF2A3F39B02-EA15-407B-9E3E-5B9C22759A445A8066EF-4EB5-4415-B311-B1100AD6A3BC

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=56767

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • ภัณฑ์กา: เก่งจัง
  • สุทธิ​ ป​นาท​กู​ล​: เปนแนวทางที่ดีมากแต่ควรหาสถานท ี่มารองรับนักท่องเที่ยวอย่างเห มาะสมด้วยการปรชาสัมพันธ์ต้อ...
  • นัชนันท์ โชติธรรม: อยากทราบค่าใช้จ่าย นักเรียนประจำ ป.1 ค่ะ
  • อโณชา ชัยหานิตย์: ผมเปนฝีมาแปดปีแล้วฝีคัฑสรูทผ่า สองครั้งแล้วยังไม่หายทำไงดีครั บหมอบอกว่าผ่าไม่ถึงรูทวารหารูไ ม่เจอ...
  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ

ข่าวมาใหม่

Find Us