|

มรภ.สงขลา สัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา ปรับแนวทางดำเนินงานรองรับ New Normal

23510AC1-1B3F-4ACD-A47F-AADC0695FEC4

มรภ.สงขลา จัดสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา กัลยาณมิตร คู่คิดนักศึกษา สร้างความเข้าใจบทบาทการจัดการเรียนสอนและทำกิจกรรมรูปแบบใหม่ในยุค New normal

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายนที่ผ่านมา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จัดโครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา กัลยาณมิตร คู่คิดนักศึกษาณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์รวมกิจการนักศึกษา มรภ.สงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาเข้าใจระบบการให้ความช่วยเหลือและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทในการดูแลนักศึกษา ตลอดจนทราบถึงนโยบายของมหาวิทยาลัยในการดำเนินงานด้านอาจารย์ที่ปรึกษา และเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการให้คำปรึกษาช่วยเหลือดูแลนักศึกษา ทั้งในด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอน ด้านกิจกรรมนักศึกษา การใช้ชีวิตในรูปแบบความปกติใหม่ (New normal) ในห้วงเวลาของการควบคุมเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

16CFAAD2-FBC9-4D8D-B932-C21099A3A0F6

ในการนี้ ผศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ รักษาราชการแทนอธิการบดี มรภ.สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา โดยมี อาจารย์จิรภา คงเขียว รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนานักศึกษาและคุณลักษณะบัณฑิต บรรยายเรื่อง นโยบายและความคาดหวังในการดำเนินงานด้านอาจารย์ที่ปรึกษา การสัมมนาในหัวข้อ แนวโน้มและสภาพปัญหาด้านงานวิชาการ โดย อาจารย์วันฉัตร จารุวรรณโณ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรภ.สงขลา ซึ่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 กว่า 100 คน

595065F2-1445-4881-A497-F870DC1796993244691D-690B-4A3C-BE58-30132FCA374F58965B24-D445-41DD-AECD-FF9B87145207580D0E69-A184-4867-A6F3-B30A650DE1A97409C714-C105-47B2-98C6-C5E6F359DBD446CB8F33-AEBA-43E6-B702-A9A5D7CE1C1E

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=56797

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us