|

ม.อ. ต้อนรับที่ปรึกษา รมต. เกษตรฯ อลงกรณ์ พลบุตร

52CCF912-98F9-489F-95BF-110AC84E5AD9

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย อาจารย์พิชิต เรืองแสงวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและการเงิน ผศ.ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ นายชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการ ศอ.บต. ต้อนรับ นายอลงกรณ์ พลบุตร ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ เพื่อประชุมขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) (Agritech and Innovation Center หรือ AIC) จังหวัดสงขลา และเยี่ยมชมนิทรรศการเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ .หาดใหญ่ .สงขลา

F52A3C86-2A9F-4A21-ADC1-7B5DFE2931F7

ทั้งนี้ นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่าศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) จัดตั้งทุกจังหวัดในประเทศ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม สนับสนุน และส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตร การประดิษฐ์นวัตกรรมรวมทั้งเครื่องจักรกลเกษตร เป็นศูนย์อบรมเกษตรกร และสนับสนุน Smart Farmer ตลอดจนผลักดันงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านการวิจัย การพัฒนา การลงทุน การแปรรูปและการบริหารจัดการเชิงพาณิชย์

5E6536FC-3D90-4B39-AC8D-8CD3D5A394FE

แนวทางการขับเคลื่อนของศูนย์ AIC นั้น จะเน้นการส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตร สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมในรูปแบบต่างๆ โดยจะใช้ฐานข้อมูลเดิมที่มีอยู่ ผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน โดยจะรวบรวมช่างเกษตร ปราชญ์เกษตร ซึ่งเป็นเกษตรกรต้นแบบ ที่ใช้เทคโนโลยีที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เน้นการจัดการในพื้นที่แปลงใหญ่ ดึงกลุ่ม Young Smart Farmer เข้าร่วม เสริมสร้างองค์ความรู้ทั้งด้าน e-commerce การสร้าง Story และ Packaging เพื่อให้เกษตรกรไทยมีองค์ความรู้และมีเครือข่ายที่ดี ก้าวเข้าสู่ยุคเกษตร 40 อย่างครบวงจร โดยมีการประชุมด้าน Expo Hal การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมสินค้าและผลิตผลการเกษตรมาตรฐาน  ความร่วมมือของAIC ใน 5 จังหวัดชายแดนใต้

186486F1-A179-4D8D-8116-557C50486C2B

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้แนะนำการดำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบด้วย Smart Farm (การผลิตเมล่อน) เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเลี้ยงสัตว์น้ำ (ปลากือเลาะ) เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมการปศุสัตว์ (แพะ ไก่ เบตง) อุตสาหกรรมอาหารฮาลาล(เนื้อ แพะ ไก่ และอื่นๆ) รวมทั้ง กิจกรรมของ ศอ.บต (การปลูกพืช ไผ่กิมซุง และอื่นๆ) เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบใช้ในโรงไฟฟ้าชีวมวล

58D88AE4-959A-4CF2-B875-95EDAD990E61

ภาคบ่าย คณะของที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาทิ โฟมยางพาราไล่แมลง การเพาะเลี้ยงเห็ดหลินจืน เห็ดถั่งเช่า การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกาแฟ โกโก้และวนิลา เครื่องวัดเปอร์เซ็นต์น้ำมันในผลปาล์มน้ำมันเพื่อประเมินการเก็บเกี่ยว การค้นพบเชื้อสาเหตุโรคใบร่วงในยางพารา เป็นต้น

2187AFA0-E6BE-4AD4-B0C8-3B00F722DA15CE6DCEC2-624D-460B-A5F2-C38A13368597D678FEDE-F567-43B3-A53D-AE1FB39D8BA5

F795A30E-35DD-4800-8ADB-A04D04465098

 

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=56814

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • ภัณฑ์กา: เก่งจัง
  • สุทธิ​ ป​นาท​กู​ล​: เปนแนวทางที่ดีมากแต่ควรหาสถานท ี่มารองรับนักท่องเที่ยวอย่างเห มาะสมด้วยการปรชาสัมพันธ์ต้อ...
  • นัชนันท์ โชติธรรม: อยากทราบค่าใช้จ่าย นักเรียนประจำ ป.1 ค่ะ
  • อโณชา ชัยหานิตย์: ผมเปนฝีมาแปดปีแล้วฝีคัฑสรูทผ่า สองครั้งแล้วยังไม่หายทำไงดีครั บหมอบอกว่าผ่าไม่ถึงรูทวารหารูไ ม่เจอ...
  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ

ข่าวมาใหม่

Find Us