|

ม.อ. สร้างมิติใหม่ขับเคลื่อนบริการวิชาการ พัฒนาบ่มเพาะสหกรณ์การเกษตร

328EAFDB-5EDB-4D17-906F-4577D345F853

.. สร้างมิติใหม่ขับเคลื่อนบริการวิชาการแบบบูรณาการ เชื่อม 2 คณะใหญ่ พัฒนาบ่มเพาะสหกรณ์การเกษตรเป้าหมาย 30 แห่งทั่วประเทศ

วันนี้ (29 มิ.. 63) ที่ โรงงานแปรรูปยางพารา สหกรณ์การเกษตรรัตภูมิ จำกัด จังหวัดสงขลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ หังสพฤกษ์คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ นำผู้บริหารและคณาจารย์จากคณะวิทยาการจัดการและคณะอุตสาหกรรมเกษตร ลงพื้นที่สหกรณ์การเกษตรรัตภูมิ จำกัด เพื่อประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาความเข้มแข็งในการดำเนินธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ปีงบประมาณ .. 2563) ซึ่งเป็นโครงการที่ศูนย์พัฒนานวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ (MIDC) คณะวิทยาการจัดการ เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการภายใต้งบประมาณของกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์บ่มเพาะสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจ และการบริหารจัดการองค์กร พัฒนาการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์การตลาดที่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการสนับสนุน ลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต การรวบรวม การแปรรูป และการตลาด ให้สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์การตลาดให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เกิดความคุ้มค่า สร้างรายได้เพิ่มให้กับสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรอย่างยั่งยืนต่อไป โดยมีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย จำนวน 30 สหกรณ์ ใน 21 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งประกอบด้วย 7 ชนิดสินค้า ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน ยางพารา โคนม โคเนื้อ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง เข้าร่วมโครงการ

11F89EF2-212E-421C-A428-26F2E7D18FBD

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ หังสพฤกษ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2563 คณะวิทยาการจัดการได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมสหกรณ์จำนวน 2 โครงการ ซึ่งนอกจากโครงการข้างต้นนี้แล้วยังมีโครงการเพื่อยกระดับการผลิตผักและผลไม้คุณภาพของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน GAP โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการผลิตผักและผลไม้ของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามหลักวิธีการที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและได้มาตรฐานตามที่ตลาดต้องการ ซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนาสมาชิกสหกรณ์จำนวน 1,200 ราย จากสหกรณ์เป้าหมายจำนวน 58 สหกรณ์ ใน 28 จังหวัดทั่วประเทศ โดยในปีนี้เป็นปีแรกที่คณะวิทยาการจัดการได้ร่วมมือกับคณะอุตสาหกรรมเกษตรในการร่วมดำเนินโครงการบริการวิชาการ เพื่อให้เกิดการบูรณาการศาสตร์และการดำเนินงานร่วมกัน เพื่อให้สามารถช่วยเหลือสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายได้อย่างครบถ้วนทั้งในแง่กระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาด เป็นมิติใหม่แห่งการให้บริการวิชาการตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ

BCB229AA-3642-40FB-B965-B2EEE9DED089

ซึ่งในส่วนของคณะวิทยาการจัดการ ที่ผ่านมามุ่งเป้าการวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 20 ปี (.. 2560-2579) ที่เน้นพันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม (University Engagement) โดยมหาวิทยาลัยต้องมีส่วนในการใช้องค์ความรู้เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนในพื้นที่ ซึ่งจะต้องอาศัยการบูรณการศาสตร์ในทุกสาขาวิชา สอดคล้องกับการที่คณะวิทยาการจัดการมีศาสตร์การจัดการที่หลากหลายทั้งศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี และรัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งจะสามารถทำให้เกิดการวิจัยและบริการวิชาการเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ในพื้นที่ได้อย่างสมบูรณ์ และเมื่อบูรณาการร่วมกับคณะอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งมีศาสตร์ที่สามารถบริหารจัดการกับผลผลิตทางการเกษตรได้ตั้งแต่ต้นทางของการผลิต ก็ยิ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพและความเข้มแข็งในการให้บริการวิชาการได้อย่างสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้การลงพื้นที่สหกรณ์การเกษตรรัตภูมิ จำกัดในครั้งนี้ก็เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการ รวมถึงเพื่อประเมินความพร้อม ศักยภาพ สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์เบื้องต้นตามรายชนิดสินค้า ซึ่งสินค้าของสหกรณ์การเกษตรรัตภูมิ จำกัด คือ ยางพารา

0AEB5109-A3C7-447F-B69E-274D6D4F1148

ทั้งนี้ หลังจากนี้ทีมงานที่ปรึกษาโครงการจะลงพื้นที่สำรวจสหกรณ์การเกษตรตามเป้าหมายให้ครบทั้ง 30 แห่งทั่วประเทศ และจะนำข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่ในครั้งแรกนี้ไปวิเคราะห์และจัดทำแผนปฏิบัติงานโครงการ และแผนในการอบรมบ่มเพาะ การถ่ายทอดความรู้ และการสอนงาน (Coaching) ตามแต่ละรายสหกรณ์ต่อไป โดยคาดหมายว่าภายหลังเสร็จสิ้นการดำเนินโครงการ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 30 แห่ง จะสามารถลดต้นทุนจากเดิมหรือเพิ่มประสิทธิภาพได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับก่อนเข้าโครงการ

202012D4-A1EC-475C-BFC7-EDC4CD202B1ACA600435-A2C9-404C-99A4-C6A194A1D5E82151BEF6-600F-4487-BAA1-4AB6E70D4C2B9D0723D0-497A-4986-9AFD-6DBD2880065D367DFC7B-8E0F-425A-8838-CBE6339FFB94136C8EA1-E01C-4E30-AAFF-D0405A4235C26C21A0DE-AA16-4BB3-9CAC-2F89C875ED9F1CE5A5C0-DDE7-435A-A984-18CB82A094DD3180F254-0481-45AC-8C65-71C680A20D31

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=56844

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • PHUPA PUMSUK: สมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ
  • ชัด ไพรพฤกษ์: ดีเยี่ยม ต้องไปต่อ การประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในเรื่อง ธรรมาภิบาลแบบมีทศพิธราชธรรม
  • อรุณี อรรคบุตร: ต้องการสมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ เข้าไปตรงไหนคะ // คลิกตามที่ให้มา กลายเป็นเข้าไปจองตั๋วค่ะ
  • ศกุนตลา เพชรประสมกูล: รบกวน สอบถาม หน่อย น่ะ ค่ะ แม่เป็นมะเร็งระยะที่3 รักษามา2ปี ลามไปที่ตับกับลามไปที่ปอดเม...
  • สุรศักดิ์: ดีมากๆๆครับ

ข่าวมาใหม่

Find Us