|

กรมทางหลวงชนบท แนะโครงการสำรวจออกแบบส่วนต่อขยายถนนสาย สข.4040 แนวใหม่ด้านทิศใต้ แยก ทล.4145-ทล.4054 อ.สะเดา 

5EFE087E-F0E3-4057-99DF-779B78BC7F8F

กรมทางหลวงชนบท ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา แนะนำโครงการสำรวจออกแบบส่วนต่อขยายถนนสาย สข.4040 แนวใหม่ด้านทิศใต้ แยก ทล.4145-ทล.4054 อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา มุ่งเชื่อมต่อการค้าชายแดน พร้อมรองรับปริมาณจราจรในอนาคต ตามหลักมาตรฐานสากล

วันนี้ (2 .. 63) กรมทางหลวงชนบท ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา แนะนำโครงการสำรวจออกแบบส่วนต่อขยายถนนสาย สข.4040 แนวใหม่ด้านทิศใต้ แยก ทล.4145-ทล.4054 อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และสื่อมวลชนในพื้นที่ ฯลฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ท่ามกลางมาตรการคุมเข้ม COVID-19

64F7EC04-6C59-46F1-A925-0C7C8DA88238

นายอนุพงค์ จงหวัง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสงขลา กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการสำรวจออกแบบส่วนต่อขยายถนนสาย สข.4040 แนวใหม่ด้านทิศใต้ แยก ทล.4145-ทล.4054 อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ว่า เมื่อปีงบประมาณ ..2562 กรมทางหลวงชนบท ได้ว่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบดำเนินการสำรวจออกแบบรายละเอียดโครงการสำรวจออกแบบถนนสาย สข.4040 แยก ทล.4135 (กม.8+300)-ทล.4145 อำเภอสะเดา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร จังหวัดสงขลา ได้ประชุมคณะอนุกรรมการการจัดการระบบการจราจรทางบกจังหวักขลา เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 พิจารณาเห็นว่าโครงการสำรวจและออกแบบส่วนต่อขยายทางหลวงชนบท สข.4040 แนวใหม่ด้านทิศใต้ แยก ทล.4145-ทล.4054 อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นโครงข่ายที่ช่วยเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ เชื่อมต่อไปสู่ชายแดน (ด่านชายแดนสะเดา และชายแดนปาดังเบซาร์เพื่อรองรับปริมาณจราจรในอนาคตและการสัญจรให้ได้รับความสะดวก ปลอดภัย ตลอดจนแก้ไขปัญหาด้านการจราจร โดยออกแบบให้เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล และสนับสนุนการเชื่อมต่อโครงข่ายระบบคมนาคมขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transport) จากทางอากาศ ทางบกมุ่งสู่ชายแดนฯ อีกทั้ง ยังส่งเสริม และอำนวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ให้กับจังหวัดสงขลา และพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

9266CDCC-E596-449A-8EEB-7CAFC8AE26A5

สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท จึงได้ว่าจ้าง บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่งคอนซัลแต้นส์ จำกัด ให้ดำเนินโครงการสำรวจและออกแบบส่วนต่อขยายถนนสาย สข.4040 แนวใหม่ด้านทิศใต้ แยก ทล.4145-ทล.4054 อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ระยะทางรวมประมาณ 18 กิโลเมตร เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่ง และส่งเสริมศักยภาพพื้นที่เศรษฐกิจด่านการค้าชายแดน อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลาโดยมีกำหนดระยะเวลาศึกษาโครงการ 270 วัน เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 ถึง 9 มกราคม 2564

9BC7921D-C5D0-4763-BACD-232B99A10790

ทั้งนี้ ในส่วนของวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อศึกษาและคัดเลือกรูปแบบ หรือแนวสายทางที่เหมาะสม พร้อมศึกษาความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์ เป็นการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นในการดำเนินโครงการพร้อมประชาสัมพันธ์โครงการ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินโครงการสำรวจออกแบบ และประมาณราคาถนนสาย สข.4040 แนวใหม่ด้านทิศใต้ แยก ทล.4145-ทล.4054 อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร และออกแบบทางต่างระดับ 3 แห่ง ประกอบด้วย 1.จุดตัดทางหลวงหมายเลข 4145 2.จุดตัดข้ามทางรถไฟสายใต้ 3.จุดตัดทางหลวงหมายเลข 4045

FAE63774-0C57-4D3A-9023-EC31FC02D02C

นอกจากนี้ ยังเป็นการศึกษาผลตอบแทนทางต้านการลงทุน และค่าความเสี่ยงในการลงทุนของโครงการเพื่อประสานความร่วมมือจากหน่วยงานในจังหวัดสงขลา และองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการอีกด้วย

68D141FC-3C69-44A6-B1B3-F755E3AD2887

สำหรับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการดังกล่าว จะเป็นการเชื่อมต่อโครงข่ายการเดินทางระหว่างอำเภอหาดใหญ่ บริเวณท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ และอำเภอสะเดา ต่อเนื่องไปยังด่านชายแดนปาดังเบซาร์ และด่านชายแดนสะเดา เป็นเส้นทางรองรับการขนส่งผลิตผล ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรขยาย และเพิ่มประสิทธิภาพระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่ พร้อมรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต สามารถพัฒนา และยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบทเพื่อเชื่อมโยงต่อเติมโครงข่ายคมนาคมและการขนส่งด้วยการสร้างทางเชื่อม (Missing Link) ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น สามารถยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน รวมทั้งช่วยบรรเทาปริมาณจราจรของถนนทางหลวง แก้ไขปัญหาจราจรติดขัดบริเวณทางแยก และพัฒนาเป็นทางลัด (By pass) ทางเลี่ยง (Shortcut) ระหว่างอำเภอ จังหวัด ตลอดจนบรรเทาปริมาณจราจรบนทางหลวงหมายเลข 4 และระบบคมนาคมอื่นๆ ที่มุ่งสู่ด่านชายแดนระหว่างไทยมาเลเซีย

5F549430-11CD-4631-BB95-2CA8196725EE6C29DF00-6D8A-4C8B-AA6B-B2A983FF7AAC

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=57008

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • ภัณฑ์กา: เก่งจัง
  • สุทธิ​ ป​นาท​กู​ล​: เปนแนวทางที่ดีมากแต่ควรหาสถานท ี่มารองรับนักท่องเที่ยวอย่างเห มาะสมด้วยการปรชาสัมพันธ์ต้อ...
  • นัชนันท์ โชติธรรม: อยากทราบค่าใช้จ่าย นักเรียนประจำ ป.1 ค่ะ
  • อโณชา ชัยหานิตย์: ผมเปนฝีมาแปดปีแล้วฝีคัฑสรูทผ่า สองครั้งแล้วยังไม่หายทำไงดีครั บหมอบอกว่าผ่าไม่ถึงรูทวารหารูไ ม่เจอ...
  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ

ข่าวมาใหม่

Find Us