|

เกษตรเขต 5 ร่วมเฟ้นหาวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขตภาคใต้ ประจำปี 2563

9A401201-5D94-401A-8D7D-18A33E758998

นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ให้ข้อมูลว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ได้มอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ดำเนินการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการที่ดี มีความเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ มีแนวโน้มในการพัฒนาที่ยั่งยืน และสามารถพัฒนาให้เป็นต้นแบบสำหรับวิสาหกิจชุมชนอื่น หรือผู้ที่สนใจเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเป็นการกระตุ้น และเพิ่มประสิทธิภาพการประกอบวิสาหกิจชุมชนให้เกิดความมั่นคง เป็นไปตามเจตนารมณ์ขอพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ..2548 รวมทั้งเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ยกย่อง ประกาศเกียรติคุณ ของวิสาหกิจชุมชนที่มีผลงานดีเด่นสู่สาธารณชน โดยคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต ประกอบด้วย ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคใต้ตอนล่าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (...) ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 (จังหวัดสงขลา) ผู้อำนวยการสำนักงานภาคใต้ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา และมีผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลาเป็นเลขานุการ ร่วมกันลงพื้นที่เก็บข้อมูล 5 ด้าน ได้แก่ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความสามารถในการบริหารและการจัดการสถาบัน บทบาทและการมีส่วนร่วมของสมาชิกต่อสถาบัน ความมั่นคงและฐานะทางเศรษฐกิจของสถาบัน การทำกิจกรรมด้านสวัสดิการชุมชนสาธารณประโยชน์ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2572D002-7483-4DA4-A526-9F6D52BFD566

โดยมีวิสาหกิจชุมชนที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 5 กลุ่ม ดังนี้ 1. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปรับปรุงคุณภาพมังคุดบ้านพะโต๊ะ หมู่ที่ 8 ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร 2. วิสาหกิจชุมชนจักสานต้นคลุมบ้านวังตง หมู่ที่ 4 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 3. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำนาบ้านป่าไหม้ หมู่ที่ 1 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 4. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านป่าศรี หมู่ที่ 3 ตำบลตะโละ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 5. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มโรงสีข้าวชุมชนบ้านหนองโอน หมู่ที่ 6 ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

640E63FF-8ABA-40ED-8CD3-E3F6FE7AB193

นายสุพิท จิตรภักดี ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า วิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกรางวัลชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัล 6,000 บาท พร้อมด้วยโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ และเป็นตัวแทนของวิสาหกิจชุมชนภาคใต้ เข้าร่วมประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จะได้รับเงินรางวัล 4,000 บาท และโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จะได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท และโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ รางวัลชมเชยจำนวน 2 รางวัล ได้รับเงินรางวัลๆ ละ 1,000 บาท พร้อมด้วยโล่ประกาศ เกียรติคุณ

236BF84A-254C-450D-AADD-50BCEAD7ABBB16E09FD9-A44B-40B8-8A44-A62550BA189E4718F1D1-0424-4F5A-965B-B75A43D1CF988257C19A-31E4-412A-BF09-FEC941EDCFA27AF1A2F5-D61B-474E-908E-D7D2159F43F573D994F0-0314-474C-82A2-390F00A09FD568D6A3D8-53A2-4369-BEA3-BEF2E54D0981

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=57020

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • ภัณฑ์กา: เก่งจัง
  • สุทธิ​ ป​นาท​กู​ล​: เปนแนวทางที่ดีมากแต่ควรหาสถานท ี่มารองรับนักท่องเที่ยวอย่างเห มาะสมด้วยการปรชาสัมพันธ์ต้อ...
  • นัชนันท์ โชติธรรม: อยากทราบค่าใช้จ่าย นักเรียนประจำ ป.1 ค่ะ
  • อโณชา ชัยหานิตย์: ผมเปนฝีมาแปดปีแล้วฝีคัฑสรูทผ่า สองครั้งแล้วยังไม่หายทำไงดีครั บหมอบอกว่าผ่าไม่ถึงรูทวารหารูไ ม่เจอ...
  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ

ข่าวมาใหม่

Find Us